Дата розміщення:  05.03.2019 10:27:01
Дата здійснення дії: 05.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Шкірсировинний завод"
Код за ЄДРПОУ:  05502098
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ШКІРСИРОВИННИЙ ЗАВОД», місцезнаходження: 65025, Одеська обл., місто Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, будинок 38 (далі — Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 5 квітня 2019 року о 10.00 за місцем: 65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, будинок 38, 1-й поверх адміністративної будівлі, кімната № 1-26. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 9.30 до 9.55 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 1 квітня 2019 року. Для участі у загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Ануфрієв Михайло Миколайович, Довгань Дмитро В’ячеславович, Полєжаєва Тетяна Олександрівна. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році.

3. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 році.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Директора Товариства у звітному періоді задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства. Проект рішення:  затвердити Річний звіт Товариства за 2018 рік.  

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. Проект рішення: розподіл прибутку звітного періоду не проводити.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та надання відповідних повноважень. Проект рішення: прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у строк до 5 квітня 2020 року, граничною сукупною вартістю 45000000 (сорок п’ять мільйонів) гривень наступного характеру: позики (кредиту), депозиту (банківського вкладу), застави, іпотеки, додаткові угоди до них а також інших відносин з банківськими установами; укладення мирових угод  у судовому порядку; щодо відчуження та/або придбання товарно-матеріальних цінностей (у т.ч. основних засобів); зовнішньоекономічної діяльності (експорт, імпорт). Укладення кожного правочину, визначеного цим рішенням, повинно відбуватись виконавчим органом Товариства лише за погодженням (протоколом) Наглядової ради Товариства.

 

Адреса власного веб-сайту Товариства: http://www.kojzavod.com.ua. Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65025, місто Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, будинок 38, кабінет директора (кімната № 1-17). Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор Вдовіченко Л.А. Довідки за телефоном (048) 750-47-27. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 4 615 760. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів —

3 102 566.       

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

Основні засоби (за залишковою вартістю)

Запаси

Сумарна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Власний капітал

Зареєстрований статутний капітал

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Поточні зобов'язання і забезпечення

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

22828

3831

17374

1572

47

(21054)

-19901

1154

26298

16431

722

4165760

0,000173

22023

4416

16412

1095

95

(21777)

-20623

1154

29689

12957

(36)

4615760

(0,0078)

Затверджено Наглядовою радою Товариства