Дата розміщення:  05.03.2019 10:41:01
Дата здійснення дії: 09.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Укренергопром»
Код за ЄДРПОУ:  00299758
Текст повідомлення: 

Текст повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«УКРЕНЕРГОПРОМ»,

призначених на 09 квітня 2019 року

 

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства

 «УКРЕНЕРГОПРОМ»

 

Інформаційне повідомлення

Приватне акціонерне товариство «УКРЕНЕРГОПРОМ» (надалі – Товариство або ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ») з місцезнаходженням за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 15, код ЄДРПОУ 00299758) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 09 квітня 2019 року о 12 годині 00 хвилин, за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 15, 2-й поверх, кім. № 20.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитися 09 квітня 2019 року з 11:00 до 11:45 за місцевим часом за місцем їх проведення на підставі переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 03 квітня 2019 року).

 

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання № 1 проекту порядку денного

«Обрання членів лічильної комісії»

Проект рішення:

Обрати членами лічильної комісії: Якубінську Тетяну Анатоліївну – голова лічильної комісії, Голованову Юлію Володимирівну – член лічильної комісії.

 

Питання № 2 проекту порядку денного

«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

 

Питання № 3 проекту порядку денного

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.

 

Питання № 4 проекту порядку денного

«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності).

 

Питання № 5 проекту порядку денного

 • Розподіл прибутку і збитків Товариства»*

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово – господарської діяльності у 2018 році, у розмірі 11,6 тис. грн  покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

*Примітка: Числове значення даного проекту рішення може бути змінене у зв’язку з виправленням помилок на підставі рішення Наглядової ради щодо затвердження скорегованого проекту рішення з даного питання.

 

 

Питання № 6 проекту порядку денного

 • Про внесення змін до статуту Товариства»

Проект рішення:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства, що викладена у Додатку №1 до даного протоколу.

2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Семенову Маргариту Миколаївну підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.

3. Доручити Генеральному директору Товариства Федяєву Сергію Анатолійовичу (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

 

Питання № 7 проекту порядку денного

«Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Про затвердження Положення про наглядову раду Товариства»

 Проект рішення:

 1. Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції, що викладена у Додатку №2 до даного протоколу.
 2. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства у редакції, що викладена у Додатку №3 до даного протоколу.
 3. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Семеновій Маргариті Миколаївні підписати Положення про наглядову раду Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

 

Питання № 8 проекту порядку денного

 • Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:

 • Пилипенка Олександра Якимовича – акціонера Товариства;
 • Приходько Наталі Володимирівни, представника акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «Медіа Інвест Груп»;
 • Заволоки Наталії Валентинівни, представника акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «Медіа Інвест Груп».

 

Питання № 9 проекту порядку денного

«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

Обрати з дати прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства:

 • Боковенко Юлію Олександрівну, представника акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «Медіа Інвест Груп»;
 • Приходько Наталю Володимирівну, представника акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «Медіа Інвест Груп»;
 • Заволоку Наталію Валентинівну, представника акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «Медіа Інвест Груп».

 

Питання № 10 проекту порядку денного

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

 1. Затвердити умови договору з членом Наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у Додатку №4 до даного протоколу.
 2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства.

 

Питання № 11 проекту порядку денного

 • Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством значних правочинів»

Проект рішення:

 1. Схвалити вчинення Товариством значного правочину, а саме: укладення Генеральним директором Товариства договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-30/2/18 від 16.05.2018 з Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП» щодо продажу (відчуження) Товариством простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Галицький механічний завод» (ЄДРПОУ 05759244) у кількості 57 530  шт. за загальною ціною 13 979,79 (тринадцять тисяч дев’ятсот сімдесят дев’ять гривень  79 коп.) грн;
 2. Схвалити вчинення Товариством значного правочину, а саме: укладення Генеральним директором Товариства договору про надання поворотної фінансової допомоги №26/12-2018 від 26.12.2018  з Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП» щодо отримання Товариством поворотної фінансової допомоги (грошових коштів) у розмірі 900 000,00 грн (дев’ятсот тисяч гривень 00 коп.).

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інформація, визначена в п.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 26 лютого 2019 року (відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеного Національним депозитарієм України станом на 26 лютого 2019 року, дата складання 04 березня 2019 року): http://ukrep.com.ua/

 

 Станом на 26 лютого 2019 року (відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеного Національним депозитарієм України станом на 26 лютого 2019 року, дата складання: 28 лютого 2019 року): загальна кількість акцій Товариства становить 5 031 шт.; кількість голосуючих акцій Товариства становить – 4 732  шт.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів

 1. З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 15, у робочі дні (з 10:00 до 12:00 год.) з дати надсилання повідомлення по 08 квітня 2019 року, а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Федяєв Сергій Анатолійович, телефон для довідок: (044) 591-64-23.

 

2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ», – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України або засвідчену її нотаріальну копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ» – оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату, що передує даті звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ», відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ» підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.

4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Акціонери (їх представники) також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

 

Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства»

 1. Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, на які Товариство зобов’язане надати письмові відповіді до дати проведення Загальних зборів у встановленому вище порядку.

2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 15.

3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 2 та 3 цього розділу повідомлення.

5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», а саме: недотримання акціонерами строку подання пропозиції (п.2 цього розділу повідомлення) та неповноти даних пропозиції (п.3 цього розділу повідомлення), а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Товариством акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

 

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ, що підтверджує повноваження керівника (витяг з відповідного державного реєстру, тощо); для інших представників – довіреність, видану для участі  та голосування у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання (інструкцію, тощо) щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням (інструкцією, тощо) щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання (інструкцію, тощо) щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

3. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

5. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.


Телефон для довідок: (044) 591-64-23

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ» за 2018 рік**

(тис. грн)

Найменування показника

період

Звітний

(2018)

Попередній

(2017)

Усього активів

976,4

54,2

Основні засоби

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

70,4

52,2

Грошові кошти та їх еквіваленти

904,5

0,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(220,0)

(208,4)

Власний капітал

0,2

11,8

Статутний капітал

150,9

150,9

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

976,2

42,4

Чистий прибуток (збиток)

(11,6)

11,5

Середньорічна кількість акцій

5 031

5 031

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн

(2,30663)

2,28855

**У випадку уточнення фінансової звітності зазначені показники можуть бути змінені та надані для затвердження загальними зборами акціонерів

 

 

 

Генеральний директор

ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ»                                                                                                                   С.А.Федяєв