Дата розміщення:  18.03.2019 16:38:02
Дата здійснення дії: 18.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
Код за ЄДРПОУ:  33270581
Текст повідомлення: 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»

код ЄДРПОУ 33270581

місцезнаходження:93403, Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5

(надалі також ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»).

ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» повідомляє про проведення 18 квітня 2019 року об 09 год. 30 хв. за місцевим часом за адресою: Україна,м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, поверх 23, конференц-зала № 1 річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ».

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Про передачу повноважень лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, схвалення договору з ним.
  2. Звіт Правління ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» про результати роботи в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
  3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2018 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.
  5. Затвердження річного звіту ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2018 рік.
  6. Розподіл прибутку (покриття  збитків) за підсумками роботи ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» у 2018 році.
  7. Визначення основних напрямів діяльності на 2019 рік.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ», а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою:http://www.azot.lg.ua/.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»-24 година 12 квітня  2019 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах здійснюватиметься 18 квітня 2019 року за місцем їх проведення з 09 год. 00 хв. до 09 год. 15 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у річних Загальних зборах акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт – для акціонерів – фізичних осіб/документи, що підтверджують призначення на посаду та наявність необхідних повноважень (протокол, рішення, контракт), та паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та документи, які посвідчують повноваження представника акціонера фізичної особи чи акціонера – юридичної особи, оформлені згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право призначити свого представника для участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів, який здійснюватиме свої повноваження на підставі довіреності, виданої акціонером.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів приймаються ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»за адресою: 93403, Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5  у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» та Положення про Загальні збори акціонерів не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) за місцезнаходженням ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» – 93403, Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5, 3 поверх, кабінет №309; особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» – Толокольніков С.В., а також 18 квітня 2019 року за місцем проведення зборів. Довідки можна отримати за тел. (0645) 71-33-93.

Наглядова рада ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» (тис. грн.):

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

8 849 759

9 649 455

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 030 135

919 246

Запаси

873 243

1 045 554

Сумарна дебіторська заборгованість

6 703 696

7 250 239

Грошіта їх еквіваленти

2 701

15 465

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-32 157 301

-31 961 818

Власний капітал

-31 061 958

-30 869 671

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1 056 700

1 056 700

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

800 412

31 885 594

Поточні зобов'язання і забезпечення

39 111 305

8 633 532

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-195 483

-1 694 460

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 056 700 000

1 056 700 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0,18499

-1,60354

*зміни в графі «попередній період» пов’язані з відображенням в звітному періоді подій минулих років, в зв’язку з чим згідно національних стандартів бухгалтерського обліку (П(С)БО № 6 «Виправлення помилок і зміни в фінансових звітах») коригується сальдо на початок звітного року.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»:

1) Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1. Передати повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ», що скликані на 18 квітня 2019 року, Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36980202), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи.

2. Схвалити укладений ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» з Товариством з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» Договір № 271/11 від 05 березня 2019 р. про надання депозитарних послуг.

2) Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» про результати роботи в 2018 році прийняти до відома.

3) Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2018 рік прийняти до відома.

4) Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2018 рік. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2018 рік прийняти до відома.

5) Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт, у тому числі баланс ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2018 рік.

6) Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

Затвердити порядок покриття збитків ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2018 рік:

1. Непокритий збиток станом на 31 грудня 2018 року складає 32 157 301 тис. грн.

2. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2018 рік, в розмірі 195 483 тис. грн., відшкодувати за рахунок нерозподіленого прибутку наступних періодів.

3. За підсумками роботи ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» в 2018 році у зв'язку з відсутністю джерела формування (прибутку) резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

7) Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

Визначити та затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» на 2019 рік (в редакції додатку №1 до Протоколу).