Дата розміщення:  05.03.2019 14:55:01
Дата здійснення дії: 05.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА"
Код за ЄДРПОУ:  00703807
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення загальних збрів акціонерного товариства

 

 

Акціонерам

Приватного акціонерного товариства "РМС "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА"

 

Приватне акціонерне товариство "РМС "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА"

(місцезнаходження: 35320, Рівненська область Рівненський район  с. Волошки)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

 

Збори відбудуться 24 квітня 2019 року у приміщенні контори ПРАТ "РМС "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА", що знаходиться в с.Волошки Рівненського району Рівненської області.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 9:45 год. до 9:55 год. Початок зборів – о 10:00 год.

Для реєстрації в якості учасника зборів акціонер повинен пред’явити паспорт громадянина України.  

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю визначається у відповідності до вимог статті 39 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата  складення  переліку (реєстру)  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах –  18 квітня 2019 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування та проекти рішень):

 1. Обрання лічильної комісії. Проект рішення: покласти функції лічильної комісії на Царука Романа Володимировича і обрати його головою лічильної комісії.
 2. Обрання голови та секретаря зборів. Проект рішення: обрати головою зборів голову наглядової ради Горбатюка Олександра Анатолійовича, а секретарем зборів Царука Романа Володимировича .
 3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Проект рішення: кожний бюлетень для голосування   засвідчуються на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у  загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту голови правління, звіту ревізійної комісії за 2016-2018 роки. Проект рішення: затвердити  звіти наглядової ради, голови правління та ревізійної комісії за 2016-2018 роки.
 5. Затвердження річних звітів товариства за 2016-2018 роки. Проект рішення: затвердити річні звіти ПрАТ "РМС "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА"  за 2016-2018 роки.
 6. Визначення напрямків використання прибутку товариства (покриття збитків) за результатами діяльності за 2016-2018 роки. Проект рішення: збиток  отриманий за 2016-2018 роки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. Проект рішення: припинити повноваження одноосібного члена наглядової ради Горбатюка О.А.
 8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів,   що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів  з членами наглядової ради. Рішення прийматиметься шляхом кумулятивного голосування.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://rms.pat.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів , -  386 324, кількість  голосуючих акцій -   283 315.

ПрАТ "РМС "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА" доводить до відома акціонерів інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "РМС "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА"

 

 • за 2016 звітний рік (тис. грн.):

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

465,6

475,6

Основні засоби (за залишковою вартістю)

0,9

2,6

Запаси

431,5

450,4

Сумарна дебіторська заборгованість

33,2

22,3

Гроші та їх еквіваленти

 

0,3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

82,8

90,5

Власний капітал

263,9

263,9

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

96,6

96,6

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

9,8

9,8

Поточні зобов'язання і забезпечення

12,5

14,8

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-7,7

1,6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

386 324

386 324

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 

 

 

 • за 2017 звітний рік (тис. грн.):

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

536,2

465,6

Основні засоби (за залишковою вартістю)

0,9

0,9

Запаси

431,5

431,5

Сумарна дебіторська заборгованість

103,8

33,2

Гроші та їх еквіваленти

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

82,8

82,8

Власний капітал

263,9

263,9

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

96,6

96,6

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

9,8

Поточні зобов'язання і забезпечення

92,9

12,5

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-

-7,7

Середньорічна кількість акцій (шт.)

386 324

386 324

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 

 

 

 • за 2018 звітний рік (тис. грн.):

 

Найменування показника

Період

 

Звітний

Попередній

 

Усього активів

460,3

536,2

 

Основні засоби (за залишковою вартістю)

0,9

0,9

 

Запаси

157,0

431,5

 

Сумарна дебіторська заборгованість

302,4

103,8

 

Гроші та їх еквіваленти

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

84,0

82,8

 

Власний капітал

263,9

263,9

 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

96,6

96,6

 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

15,8

92,9

 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1,2

-

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

386 324

386 324

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 

 

Інформація за звітний період є попередньою і буде уточнена до дати проведення зборів.

 

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного, акціонери можуть ознайомитись за адресою: 35330, с. Волошки Рівненського району Рівненської області, приймальня ПрАТ "РМС "Олександрійська". Посадова  особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, - голова правління ПрАТ "РМС "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА" М.П.Земляк, тел. для довідок: (067-360-61-31). Порядок надання матеріалів (документів) для ознайомлення: документи надаються особисто акціонерам  в паперовому або електронному вигляді  протягом двох робочих днів з моменту звернення акціонера до особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами до зборів. Права акціонерів на внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства здійснюються відповідно до вимог статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства"Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://rms.pat.ua/

 

Наглядова рада ПрАТ "РМС "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА"