Дата розміщення:  05.03.2019 16:01:01
Дата здійснення дії: 05.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "СПЕКТР МХП"
Код за ЄДРПОУ:  16485241
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕКТР МХП"

КОД ЄДРПОУ: 16485241

 

Шановний акціонере!

 

ПрАТ «Спектр МХП» (надалі - Товариство) цим повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 05 квітня 2019 року о 12.00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: вул. Б.Гаврилишина 7, м. Київ, поверх 3 , кім. 313 (кімната переговорів).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 05 квітня 2019 року з 11:00 до 11:45 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: вул. Б.Гаврилишина 7, м. Київ, 04116,  поверх 3,  кім. 313 (кімната переговорів).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборах акціонерів Товариства, тобто на 24.00 годину 01 квітня  2019 року.

Для реєстрації учасників Загальних зборах акціонерів Товариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу; представник акціонера, крім того, - документ, що належним чином підтверджує його повноваження.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Для підготовки до Загальних зборах акціонерів Товариства акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного до 05 квітня 2019 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з понеділка по п’ятницю з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 13:45 год.) за адресою: вул. Б.Гаврилишинаї 7, м. Київ, 04116, поверх 3, кім. 305-А. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Загальних зборів акціонерів Товариства – Жернова Тетяна Іванівна, тел.. 238-92-96                                          

Рішенням Наглядової ради Товариства від 15 лютого 2019 року затверджено наступний проект порядку денного:

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

  1. Обрання лічильної комісії у складі 3 (трьох) осіб.
  2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  3. Звіт Ревізора за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора.
  4. Звіт Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
  6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2018 році.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.spektr.kiev.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Спектр МХП" у 2018 році (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний  2018

Попередній  2017

Усього активів

5008

4200

Основні засоби

2446

2697

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

8

9

 

Сумарна дебіторська заборгованість

1502

846

Грошові кошти та їх еквіваленти

1075

603

Нерозподілений прибуток

(50)

(742)

Власний капітал

1283

591

Статутний капітал

1159

1159

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

3953

3672

Чистий прибуток (збиток)

692

305

Середньорічна кількість акцій (шт.)

4635828

4635828

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

20

19

          Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління                                                                     С.Д.Іванов