Дата розміщення:  27.02.2019 13:45:01
Дата здійснення дії: 11.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ"
Код за ЄДРПОУ:  00121146
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»

(далі - АТ «ПТЕМ» або товариство), код за ЄДРПОУ 00121146,

яке знаходиться за адресою: 08292, Київська область, м. Буча, вул. Леха Качинського, буд. 3, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 11 квітня 2019 року об 10 годині 00 хвилин за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Леха Качинського, буд. 3, поверх 5-й, каб. 504 в актовому залі. Реєстрація акціонерів з 9 години 00 хвилин до 9 години 45 хвилин.  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 05.04.2019 р. станом на 24 годину.

Перелік питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, з проектами рішень:
1.    Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати членів лічильної комісії в складі: голова комісії – Заторська Ольга Анатоліївна; члени комісії: Дарвай Оксана Іванівна, Кравчук Костянтин Олександрович.
2.    Річний звіт АТ «ПТЕМ» по підсумкам діяльності за 2018 рік та його затвердження.
Проект рішення: «Затвердити Річний звіт АТ «ПТЕМ» по підсумкам діяльності за 2018 рік».
3.    Звіт правління АТ «ПТЕМ» за 2018 рік та його затвердження.
Проект рішення: «Затвердити звіт правління АТ «ПТЕМ» за 2018 рік».
4.    Звіт наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2018 рік та його затвердження.
Проект рішення: «Затвердити звіт наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2018 рік».
5.    Затвердження  річного бухгалтерського балансу АТ «ПТЕМ» за підсумком 2018 року.
Проект рішення:   «Затвердити баланс АТ «ПТЕМ» станом на 31.12.2018 р. в сумі  268 493 тис. грн.
6.    Розподіл прибутку (збитку) АТ «ПТЕМ» та затвердження розміру річних дивідендів за 2018р.
Проект рішення: Затвердити запропонований розподіл прибутку АТ «ПТЕМ» за 2018р.: за підсумками діяльності АТ «ПТЕМ» в 2018 році отримано прибуток в сумі: 3604 тис.грн. За підсумками діяльності АТ «ПТЕМ» в 2018 році дивіденди не виплачувати. Отриманий прибуток направити до нерозподіленого прибутку.                              
7.    Визначення основних напрямів діяльності АТ «ПТЕМ» на 2019 рік.
Проект рішення: Затвердити «Основні напрямки діяльності  АТ «ПТЕМ» на 2019 рік».
8.    Припинення повноважень та функцій лічильної комісії.
Проект рішення: Припинити повноваження та функції лічильної комісії у складі:  голови комісії - Заторської О.А. та членів комісії: Дарвай О.І., Кравчука К.О.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.utem-group.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства - АТ «ПТЕМ» (тис. грн.):

 

Найменування показника

Період

Звітний

2018

Попередній

2017

Усього активів

268 493

279 147

Основні засоби (за залишковою вартістю)

182 719

176 075

Запаси

15 118

10 799

Сумарна дебіторська заборгованість

47 745

64 291

Гроші та їх еквіваленти

21 331

21 518

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

195 228

182 182

Власний капітал

239 417

235 716

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

5 084

5 084

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

8 684

10 810

Поточні зобов'язання і забезпечення

20 392

29 597

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

3 604

(39 527)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1016768

1016768

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

3,54456

(38,86)

 

Для проходження реєстрації для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ «ПТЕМ», акціонер (представник акціонера) повинен протягом періоду реєстрації звернутися до представника реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів та надати наступні документи: для акціонерів – паспорт чи інший документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства України, представнику акціонера (юридичної особи), який має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності. Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера товариства (згідно з переліком акціонерів товариства, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів товариства, складеним станом на 05.04.2019 р. станом на 24 годину).

Порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів за довіреністю (згідно ст. 39 та абз. 6 - 8 ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства»):

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган АТ «ПТЕМ».

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах АТ «ПТЕМ» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПТЕМ» до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), робочий час з 8.30 до 17.00 години за місцезнаходженням АТ «ПТЕМ»: Київська область, м. Буча, вул. Леха Качинського, буд. 3, поверх 4-й, каб. 421.  В день проведення загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член наглядової ради АТ «ПТЕМ» - Король Сергій Васильович.

Акціонери мають право звернутися до АТ «ПТЕМ» за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПТЕМ». Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вище зазначених вимог.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, АТ «ПТЕМ» не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Акціонер має право оскаржити  рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

З детальною інформацією, стосовно прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36, ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: станом на 15.02.2019 р., загальна кількість простих іменних бездокументарних акцій становить 1016768  штук та  кількість голосуючих акцій становить 881578 штук.

                 

Наглядова рада АТ «ПТЕМ»