Дата розміщення:  28.02.2019 10:31:01
Дата здійснення дії: 02.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Еліта»
Код за ЄДРПОУ:  00310120
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Еліта», надалі – «Товариство»

(код за ЄДРПОУ 00310120, місцезнаходження: вул. Освіти, буд. 10, смт Сосниця, Сосницький р-н, Чернігівська обл., 16100) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 02 квітня 2019 року о 15:00 годині за адресою: вул. Освіти, буд. 10, смт Сосниця, Сосницький р-н, Чернігівська обл., зал засідань на 2-му поверсі адміністративної будівлі. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитись 02 квітня 2019 року з 14:00 до 14:45 за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства: станом на 24:00 годину 27 березня 2019 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії – Чабак Любов Дмитрівна; члени лічильної комісії – Мотчана Марина Володимирівна, Макаренко Марина Михайлівна. 2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов’язків. Лічильна комісія надає роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов’язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення: 1. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів – Єрка Тараса Івановича. 2. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів – Глаголєва Павла Олександровича. 3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2018 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

7. Порядок розподілу прибутку за результатами діяльності у 2018 році.

Проект рішення: Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2018 році у розмірі 9 862 тис. грн. не розподіляти.

8. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. 2. Уповноважити голову зборів Єрка Тараса Івановича та секретаря зборів Глаголєва Павла Олександровича підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Уповноважити директора Товариства Бахир Людмилу Миколаївну, з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду.

Проект рішення: 1. Затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду. 2. Уповноважити голову зборів Єрка Тараса Івановича та секретаря зборів Глаголєва Павла Олександровича підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити з 02 квітня 2019 року повноваження Ревізійної комісії Товариства в складі голови Ревізійної комісії Уляненко Iрини Олександрівни та члена Ревізійної комісії Iсаєвої Свiтлани Анатоліївни в зв’язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Еліта», якою не передбачено в Товаристві органу контролю – Ревізійна комісія.

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення: 1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 02.04.2020:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 30 млн. грн.;

- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 30 млн. грн.;

- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 30 млн. грн.;

- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 30 млн. грн.;

- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 30 млн. грн.;

- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 30 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладення Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов’язань третіх осіб.

Під час підготовки до загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у будь-який робочий день з 10:00 до 11:30 за місцезнаходженням Товариства: вул. Освіти, буд. 10, смт Сосниця, Сосницький р-н, Чернігівська обл., приймальня на 2-му поверсі адміністративної будівлі, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Бахир Людмила Миколаївна, контактний телефон (04655) 41346.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 19.02.2019, загальна кількість акцій складає 113 720 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 87 862 штуки.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонеру при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, зазначений в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, а представнику акціонера – також довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування на загальних зборах акціонерів, яке міститься в довіреності, якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://elita.biz.ua/core/emitent/4zza/Elita_ZZA_02_04_2019.pdf

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний 2018 рік

попередній 2017 рік

Усього активів

99 678

95 713

Основні засоби (за залишковою вартістю)

5 004

5 398

Запаси

35 791

30 534

Сумарна дебіторська заборгованість

1 152

2 859

Грошові кошти та їх еквіваленти

5 436

4 149

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

78 946

69 084

Власний капітал

85 886

79 485

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

569

569

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

2 643

3 369

Поточні зобов’язання і забезпечення

11 149

12 859

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

9 862

10 180

Середньорічна кількість акцій (шт.)

113 720

113 720

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

86,72

89,52

Наглядова рада ПрАТ «Еліта»