Дата розміщення:  05.03.2019 18:19:01
Дата здійснення дії: 05.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Подільська меблева фабрика"
Код за ЄДРПОУ:  00274967
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕНЯ

про проведення річних загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ПОДІЛЬСЬКА  МЕБЛЕВА ФАБРИКА” -

 (місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 66300 Україна м.Подільськ,  Одеської області вул.Соборна, 204)

ПрАТ „Подільська меблева фабрика” (надалі за текстом – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів, які призначені на 05 квітня 2019 року о 14.00 годині за адресою Одеська область, м.Подільськ, вул.Соборна 204 в актовому залі адміністративного корпусу.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 12.00 до 13.45 годин, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 год. 01 квітня 2019 року у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішення з питання проведення річних загальних зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Товариства у кількості трьох осіб. Члени Лічильної комісії – Татаренко Наталія Іванівна, Голоднюк Марія Петрівна, Миронова Світлана Анатоліївна. Припинити повноваження Лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

    Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення:- час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 10 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Лічильній комісії надавати до 20 хвилин для здійснення підрахунків голосування. Одна голосуюча акція надає  акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування.

     Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затвердженні відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів Товариства для голосування.

      Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування вважається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

2. Прийняття рішення в результаті розгляду звіту Директора Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2019 рік.

Проект рішення   Звіт Директора Товариства про результати  фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік  - затвердити. Основні  напрямки діяльності Товариства на 2019 рік - затвердити. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

3. Прийняття рішення в результаті розгляду  звіту Наглядової ради  Товариства  за 2018 рік.

Проект рішення   Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік – затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення в результаті розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення   Звіт Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року затвердити. Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу  Товариства за 2018 рік затвердити.

5. Затвердження річного звіту Товариства  за 2018 рік.

Проект рішення     Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку, покриття збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням законодавства України.

Проект рішення     Прибуток в сумі 1 611, 82  грн. направити на поповнення власних  обігових  коштів. Дивіденди за підсумками 2018 року не нараховувати і не виплачувати. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

7. Про внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням у відповідність до діючого законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції

Проект рішення Затвердити зміни у Статут Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати Статут в новій редакції. Доручити Виконавчому органу провести державну реєстрацію Статуту у відповідності до чинного законодавства.

8. Про внесення змін до Принципів (кодексу) корпоративного управління та до внутрішніх Положень Товариства: „Про Загальні збори”, „Про Наглядову раду”, „Про Ревізійну комісію”, у зв’язку з приведенням у відповідність до діючого законодавства, шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення Затвердити зміни до Принципів (кодексу) корпоративного управління та внутрішні положення Товариства: „Про Загальні збори”, „Про Наглядову раду”, „Про Ревізійну комісію”, шляхом викладення їх в новій редакції.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності протягом 2019 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за 2018 рік.

Проект рішення Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ „Подільська меблева фабрика” протягом не більше як одного року, з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів, якщо гранична вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину становить не більше 7 740 тисяч гривень наступного характеру: купівля-продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна (за виключенням нерухомого), застава ( у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг. Наглядова рада має погоджувати умови та посадову особу, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання таких значних правочинів. Надати згоду на складання договорів, пов’язаних з відчуженням нерухомого майна, за нотаріально засвідченим підписом Директора Товариства.

          Відповідно до ст.38 ЗУ „Про акціонерні товариства”, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція надається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

          Відповідно до ст.36 ЗУ „Про акціонерні товариства” кожен акціонер, або їх представники від дати надіслання даного повідомлення до дати проведення загальних зборів мають право на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів.

            З документами (матеріалами) до порядку денного, під час підготовки до загальних зборів, можливо ознайомитись у робочі дні з 09.00 до 16.45 (перерва: 12.00 - 12.45) за адресою: м.Подільськ  вул.Соборна, 204, адміністративний корпус, кабінет юрисконсульта.

          В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення загальних зборів акціонерів, з 12.00 до 13.00.

          Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт Мунтян Алла Іванівна.

         Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,   включених до проекту порядку денного, а також інформація, відповідно до ч.4 ст.35 ЗУ „Про акціонерні товариства”: www.kotovskmebel.com.ua

         Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонера - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною  установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо  довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

        Довідки по телефонах: (04862) 5-56-96, факс (04862) 5-64-73.                                                                                  

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показників

Період

звітний

попередній

Усього активів

10271

10320

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1869

2072

Запаси

8330

8091

Сумарна дебіторська заборгованість

52

145

Гроші та їх еквіваленти

----

-----

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2

6

Власний капітал

9653

9651

Зареєстрований (пайовий/статутний)  капітал

328

328

Довгострокові зобо’вязання і забезпечення

----

------

Поточні зобов’язання і забезпечення

618

669

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2

6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

311905

311905

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-----

0,01

 

 Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні                          Директор         І.Б.Марусяк