Дата розміщення:  12.07.2019 12:36:02
Дата здійснення дії: 30.07.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛУХОВЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КАОЛIНОВИЙ КОМБIНАТ"
Код за ЄДРПОУ:  32130182
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерного товариства.

Позачергові загальні збори Приватного акціонерного товариства «Глуховецький гірничо-збагачувальний каоліновий комбінат» скликаються наглядовою радою з власної ініціативи. Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Глуховецький гірничо-збагачувальний каоліновий комбінат». 

Місцезнаходження: 22130, Вінницька обл., Козятинський р-н, смт. Глухівці, вул. Заводська, 1.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «30» липня 2019 року о 10-00 годині за адресою: 22130, Вінницька обл., Козятинський р-н, смт. Глухівці, вул. Заводська, 1, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 9-00 до 9-50 годин у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «24» липня 2019 р. станом на 24 годину.

 

 Порядок денний .

1. Прийняття рішення про обрання та припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб персонально: голова лічильної комісії Кондратенко Тетяна Іванівна, член лічильної комісії Дячук Дар’я Вікторівна. Після розгляду усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерного товариства повноваження членів лічильної комісії у складі

2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою зборів – пані Куленко Ольгу Яківну, секретарем загальних зборів - пана Гордієнка Андрія Юрійовича .

Прийняти рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів:

 Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджуються рішенням Наглядової ради.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення по питанню №4 «Про внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку з його приведенням у відповідність до законодавства. Затвердження його в новій редакції.» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді та/або в усній формі.

3. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

4. Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства. Затвердити Статут у новій редакції.

5.Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити Генерального директора Гордієнка Андрія Юрійовича на підписання нової редакції статуту та вчинення необхідних дій для державної реєстрації Статуту у новій редакції.

6. Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити, у зв’язку із затвердженням Статуту в новій редакції, внутрішні Положення Товариства. Уповноважити Генерального директора Гордієнка Андрія Юрійовича підписати внутрішні Положення у новій редакції.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://32130182.smida.gov.ua/.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 22130, Вінницька обл., Козятинський р-н, смт. Глухівці, вул. Заводська, 1, 2-й поверх, офіс Генерального директора, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор – Гордієнко А.Ю.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (24.06.2019 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 15 001 250 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (24.06.2019 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 15 001 250 штук простих іменних акцій.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Для участі у позачергових загальних зборах акціонер має надати паспорт, представник акціонера – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Довідки за телефоном: (04342)-31-418.                                                                           Наглядова рада