Дата розміщення:  12.07.2019 12:38:01
Дата здійснення дії: 31.07.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬТУРИСТ"
Код за ЄДРПОУ:  02593659
Текст повідомлення: 

Шановний акціонере !

Приватне  акціонерне товариство   «ВОЛИНЬТУРИСТ», код ЄДРПОУ 02593659, місцезнаходження: м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 33, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів, що відбудуться 31 липня 2019 року за адресою: 43005, м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 33,   кабінет   № 6. Реєстрація акціонерів з 11 год. 00 хв. до 11год. 45 хв. за адресою: Україна, 45003, м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 33,  кабінет № 6.

Початок зборів об 12 год. 00 хв.

 

Порядок денний:

 1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ».
 2. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ».
 3. Про регламент проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ».
 4. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ».

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню №1.

1. Обрати лічильну комісію позачергових  Загальних зборів ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ» у складі двох осіб, а саме:

- Голова комісії – Семенова Наталія Костянтинівна;

- член Комісії - Гур’янова Галина Василівна.

2. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення позачергових Загальних зборів Товариства, призначених на 31.07.2019р., та складання Протоколу про підсумки голосування.

3. Лічильній комісії забезпечити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного позачергових Загальних зборів.

 

По питанню № 2.

 1. Головою позачергових Загальних зборів Товариства обрати акціонера – ПрАТ «УКРПРОФТУР», в особі  Климця Івана Олексійовича.
 2. Секретарем позачергових Загальних зборів Товариства обрати Мацюка Юрія Степановича.

 

По питанню № 3.

 1. Голосування на позачергових Загальних зборах ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ» з питань порядку денного буде здійснюватись шляхом використання бюлетенів для голосування.
 2. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

     • основна доповідь – до 15 хвилин;

     • співдоповідь – до 10 хвилин;

     • виступи в дебатах – до 3  хвилин;

     • відповіді на запитання – до хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів. Голова Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

 1. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.
 2. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
 3. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, підбиваються по першому питанню членами реєстраційної комісії, а з інших питань членами лічильної комісії  і оголошуються відразу після їх підбиття.
 4. Збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

 

По питанню № 4.

 1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «ВОЛИНЬТУРИСТ», а саме:
  1. Визначити та затвердити місцезнаходження Приватного акціонерного товариства «ВОЛИНЬТУРИСТ» за адресою – Україна, 44021, Волинська область, Шацький район, село Світязь, урочище Гушово, вулиця Гайова, 2.
 2. Затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «ВОЛИНЬТУРИСТ», внесені п.1.даного Рішення, шляхом викладення його в новій редакції, що оформлений окремим додатком до цього Рішення, який є його невід’ємною частиною.
 3. Від імені акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ»:

3.1. Доручити Голові позачергових Загальних зборів Товариства підписати Статут в новій редакції, що затверджений пунктом 2 даного Рішення.

3.2. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів Товариства посвідчити нотаріально підпис на змінах до Статуту ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ».

4.    Доручити Голові Правління  ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ»:

4.1. Зареєструвати зміни до Статуту ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ», що викладені в новій редакції та оформлені окремим додатком до даного Рішення, в органах державної виконавчої влади в порядку, встановленому діючим законодавством, а також призначити уповноваженого представника ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ» для вчинення дій щодо реєстрації зазначених змін до Статуту ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ».  

4.2. Вчинити інші дії, пов’язані із виконанням даного Рішення в порядку, встановленому діючим законодавством та Статутом Товариства.

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових  Загальних зборах, складається станом на 24 годину 25 липня 2019 року, за три робочі дні до дня проведення зборів.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ).

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свідчить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право:

1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;

5.  замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 33, приміщення кабінету Голови Правління ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ» в робочі дні з понеділка по п’ятницю  з 10.00 по 16.00 год., до дати проведення позачергових  Загальних зборів, а в день проведення позачергових Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення позачергових  Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ» Заяць Федір Федорович, тел. (03322) 3-04-11, (0332) 77-03-43. (відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій 247 070 штук, кількість голосуючих акцій 247 070 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.volinturist.nr-avers.com.ua/povidoml.html

Телефон для довідок: (0332) 23-04-11, (0332) 77-03-43

Наглядова рада ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ».