Дата розміщення:  12.07.2019 14:04:01
Дата здійснення дії: 21.08.2019
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття квартальної регулярної інформації
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1"
Код за ЄДРПОУ:  01270285
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1»,

що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 43,

повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів,

 що відбудуться «21» серпня 2019 року о 14-00 за адресою: м. Харків, вул. Алчевських 43, 4-ий поверх, ліворуч від ліфта, кабінет Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1». Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів, зазначеним вище, «21» серпня 2019 року  з 13-00 до 13-40.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину «15» серпня 2019 р.

Перелік питань разом з проектом рішень

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання, що виносяться на голосування

Проект рішення

 

 1. Обрання лічильної комісії зборів.

Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії - Жигайло Світлана Миколаївна.

Члени лічильної комісії: Янковська Наталія Валентинівна, Добросотськов Андрій Вікторович.

 1. Обрання Секретаря зборів.

Обрати секретарем зборів Приходько Аліну Юріївну

 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Затвердити регламент проведення позачергових загальних зборів Товариства.

 • виступи по питаннях порядку денного – до 15 хв.;
 • запитання доповідачам – до 5 хв.
 • обговорення рішень – до 2 хв. для кожного доповідача, але не більше 5 хвилин на обговорення одного питання Порядку денного.
 1. Про внесення змін до Статуту АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
 • Внести зміни до Статуту АТ «ТРЕСТ Житлобуд – 1» шляхом викладення його в новій редакції.
 • Доручити Голові Зборів АТ «ТРЕСТ Житлобуд – 1» Арутюнову Валерію Ашотовичу підписати Статут АТ «ТРЕСТ Житлобуд – 1» в новій редакції.
 • Доручити Голові правління АТ «ТРЕСТ Житлобуд – 1» Арутюнову Валерію Ашотовичузабезпечити реєстрацію нової редакції статуту відповідно до чинного законодавства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного:http://gs1.com.ua/

Інформація, зазначена в ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

1. Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Станом на 03.07.2019 загальна кількість:

- простих іменних акцій складає 21 752 000 штук.

- голосуючих акцій складає 21 699 723простих іменних акцій

2. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

для участі у зборах акціонерам та їх представникам при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів додатково – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

3.Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, будуть розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

4. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде розміщено не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів на веб-сайті Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

 • Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають можливістьза письмовим запитом ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Алчевських,43, 4-ий поверх, у приміщенні юридичного відділу у робочі дні з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 годин до 13 годин). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.
 • В день проведення  Зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Харків, вул. Алчевських 43, 4-ий поверх, ліворуч від ліфта, кабінет Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з 13-00  до 14-00, без письмового запиту. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт Приходько Аліна Юріївна. Телефон для довідок (057) 700-61-01.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

 1. Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів та в день проведення зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у встановленому вище порядку.
 2. Отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмові відповіді отримуються шляхом поштового відправлення простим листом.
 3. Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства  на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника  постійно або  на  певний  строк.  Акціонер  має  право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Повідомлення акціонером Правління Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами

Довіреність на  право  участі  та  голосування  на  загальних зборах   Товариства   може  містити  завдання  щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із  зазначенням  того,  як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням  щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,  представник  вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати  довіреність  на  право  участі  та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який  час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності  на право  участі  та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося  декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

До закінчення  строку, відведеного  на  реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши  про  це  реєстраційну комісію та виконавчий орган  Товариства,  або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

 

Наглядова рада АТ «ТРЕСТ Житлобуд – 1»