Дата розміщення:  12.07.2019 14:58:01
Дата здійснення дії: 13.08.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ"
Код за ЄДРПОУ:  23725243
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ",  надалі- «Товариство», «ПрАТ»,  повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ, надалі – «Збори», «загальні збори»

Повне найменування та місцезнаходження товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ - 23725243), місцезнаходження Товариства: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 2.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

13 серпня 2019 року, 18 год. 30 хв., Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п"ятий поверх, кім. №506

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п"ятий поверх, кім. №506, 13 серпня 2019 року, 17 год. 30 хв.  до 18 год. 15 хв..

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 год.  07 серпня 2019 року.

Проект порядку денного Зборів(перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів)

№ з/п

Питання порядку денного

Проект рішення з питання порядку денного

1.

Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Стеба Світлана Леонідівна, Член лічильної комісії – Волков Максим Олександрович. Припинити повноваження голови та  членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання їх всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів.

 

2.

Обрання Головуючого та Секретаря  загальних зборів Товариства.

Обрати Донченко Ірину Миколаївну – Головуючим загальних зборів, Лєшкову Наталію Леонідівну - Секретарем загальних зборів.

 

3.

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок загальних зборів Товариства:  доповіді – до 10 хвилин;  виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

4.

Про продовження строку повноважень Генерального директора Товариства Донченко Ірини Миколаївни.

Продовжити строк повноважень Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", код за ЄДРПОУ 23725243,  Донченко Ірини Миколаївни на п"ять років,  до 12 серпня 2024 року включно.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій  статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.romex.kiev.ua/.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство на письмовий запит акціонера на ім’я генерального директора, надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 2, п"ятий поверх, кімната 506), у робочі дні, з 11:00 до 13:00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Товариства Донченко Ірина Миколаївна. Телефон для довідок: 044361-84-58.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради  Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом  Товариства та/або положенням про загальні збори Твариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів  Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій),  (станом на 11 липня 2019 року): 14216000 (Чотирнадцять мільйонів двісті шіснадцять тисяч) штук простих іменних акцій

Інформація про кількість  голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 11 липня 2019 року): 14216000 (Чотирнадцять мільйонів двісті шіснадцять тисяч) штук простих іменних акцій

Директор             ПрАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ"           Донченко Ірина Миколаївна.