Дата розміщення:  12.07.2019 15:18:01
Дата здійснення дії: 29.07.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРИЙ ХРЕЩАТИК"
Код за ЄДРПОУ:  32776288
Текст повідомлення: 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРИЙ ХРЕЩАТИК" код за ЄДРПОУ: 32776288 (надалі – Товариство), місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 44а повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 липня 2019 року   о   9 годині  00 хвилин за адресою:  м. Київ, вул. Хрещатик, 44а, кімната № 101.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 29 липня  2019 р. з 08 години 30 хвилин до  08 години 50 хвилин за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів .

Дата складення переліку акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів: 23.07.2019 року                     (на 24 годину за три робочі дні) до дня проведення загальних зборів.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1.Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати  та затвердити лічильну комісію у кількості 2 (двох) осіб, у складі: голова лічильної комісії – Стадніченко О.С., члени лічильної комісії: Сікорський О.В.

2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів.

2.Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення  позачергових  Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Для  проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря зборів у наступному складі:

Голова зборів -  Моісєєва Е. В.; Секретар зборів – Ювко А.Г.

Затвердити наступний порядок  (регламент) проведення позачергових  Загальних зборів акціонерів Товариства:

доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

3.Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства, якщо бюлетень складається з кількох аркушів, він повинен бути завірений на кожній сторінці печаткою Товариства та підписом Голови реєстраційної комісії.

4. Затвердження звіту ліквідаційної комісії

Проект рішення:

Затвердити звіт ліквідаційної комісії.

5. Затвердження  ліквідаційного балансу станом на 29.07.2019 року.

Проект рішення:

Затвердити ліквідаційний баланс станом на 29.07.2019 року

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті: http://32776288.smida.gov.ua/

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів                ПрАТ «СТАРИЙ ХРЕЩАТИК»  загальна кількість простих іменних акцій – 69 339 (шістдесят дев’ять тисяч триста тридцять дев’ять) штук  та голосуючих простих іменних акцій – 35 897 (тридцять п’ять тисяч вісімсот дев’яносто сім) штук.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, акціонери Товариства можуть ознайомитись особисто за адресою: Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 44а, кімната № 101 за попередньою домовленістю з відповідальною особою, у робочі дні, робочий час до дати проведення позачергових загальних зборів, а в день проведення позачергових загальних  зборів ознайомитися  з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Ліквідатор Моісєєв Едуард Віталійович, телефон для довідок: +38 (044) 255-13-91.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерне товариство» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства,  кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «СТАРИЙ ХРЕЩАТИК» для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує представника (паспорт) та довіреність (чи інший документ) на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.  

Ліквідатор