Дата розміщення:  12.07.2019 15:34:02
Дата здійснення дії: 01.08.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство "Харківське підприємство автобусних станцій"
Код за ЄДРПОУ:  03115293
Текст повідомлення: 

Повідомлення Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Харківське підприємство автобусних станцій» (код за ЄДРПОУ 03115293, місцезнаходження: м. Харків, проспект Гагаріна, 22)

Повідомляє Вас про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХПАС», які відбудуться 01 серпня  2019 року о 17:00 год. за адресою: 61001, м. Харків, проспект Гагаріна, 22, 3-й поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХПАС» проводиться 01 серпня  2019 року з 16:00 год. до 16:40 год. за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 22, 3-й поверх, актовий зал. Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових Загальних зборах, встановлена 26 липня 2019 року (станом на 24 годину). У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Представником акціонера — фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Для реєстрації акціонери ПАТ «ХПАС» повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представники акціонерів додатково мати доручення (довіреність), що підтверджує їх повноваження на право участі й голосування на зборах, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХПАС» одному або декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХПАС» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХПАС» із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХПАС» представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХПАС» на свій розсуд. На голосування позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХПАС», виносяться питання згідно з проектом порядку денного.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО) І ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів.

Проект рішення 1: Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів ПАТ «ХПАС» у складі: Плахтія Антона Андрійовича — Головою лічильної комісії, членами лічильної комісії Коротку Аліну Олександрівну, Святенко Любов Сіменівну. Повноваження членів лічильної комісії закінчуються після закінчення Загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження умов договору на організаційне забезпечення проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Проект рішення: Затвердити умови договору з ТОВ «НР «АВЕРС» на організаційне забезпечення проведення позачергових Загальних зборів Товариства № 33 від 10.07. 2019 р.

3. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати секретарем позачергових Загальних зборів Рибку Володимира Олексійовича. Головує на Загальних зборах акціонерів згідно п.7.28.2. Статуту Товариства Голова Наглядової ради Севост’янов Сергій Сергійович.

4. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів.

Проект рішення: затвердити порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів. 1. Цим регламентом встановлюються Загальні процедури проведення зборів, порядок обговорення питань, голосування та прийняття рішень згідно з порядком денним. 2. Робочі органи зборів: головуючим зборів згідно Статуту Товариства є Голова Наглядової ради; тимчасова лічильна комісія зборів, обрана на засіданні Наглядової ради (протокол №10-07/2019 від 10.07.2019 р.) у складі 3-х осіб, а саме: Голова — Плахтій Антон Андрійович, члени — Коротка Аліна Олександрівна, Святенко Любов Сіменівну. Тимчасова лічильна комісія зборів здійснює підрахунок голосів з 1-го питання порядку денного; збори обирають секретаря зборів. 3. Головуючий на зборах стежить за дотриманням учасниками зборів діючого законодавства, Статуту Товариства та цього регламенту, надає слово для доповіді або виступу, оголошує та організовує процедуру голосування. 4. Секретар забезпечує ведення протоколу зборів. 5. Окремі питання оголошеного порядку денного можуть обговорюватися спільно, після чого приймається рішення з кожного з цих питань. 6. Час обговорення кожного питання оголошеного порядку денного не може перевищувати 25 хв., 10 хв. — для процедурних та інших питань. 7. Максимальний час виступу у порядку обговорення кожного питання — 5 хв., з процедурних питань — 1 хв. Повторні виступи з одного й того ж питання не допускаються. 8. Запис виступаючих з обговорення того чи іншого питання здійснюється протягом зборів шляхом подання відповідних записок до секретаря. Головуючий може обмежити кількість виступаючих з метою дотримання часу обговорення. 9. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Після завершення процедури голосування з кожного з питань оголошується перерва для підрахунку голосів лічильною комісією. 10. Рішення зборів з усіх питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

5. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме укладення та затвердження договорів іпотеки, вартість нерухомого майна за якими не перевищує 75 000 000 (Сімдесят п’ять мільйонів) грн. 00 коп.

Проект рішення: Товариству укласти та затвердити договори іпотеки, вартість нерухомого майна за якими не перевищує 75 000 000 (Сімдесят п’ять мільйонів) грн. 00 коп.. Уповноважити Директора на підписання з Акціонерним банком "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) вище зазначених договорів з правом визначення будь-яких інших умов договорів на його власний розсуд, а також підписувати всі необхідні документи пов’язані з їх оформленням та внесенням змін в майбутньому шляхом підписання відповідних договорів про внесення змін.

6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення договору поруки для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ "СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ" (код ЄДРПОУ 39715368) за Кредитним договором № AL2019-02612 від 27.06.2019р., укладеним з Акціонерним банком "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647).

Проект рішення: Товариству укласти з Акціонерним банком "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) договір поруки у забезпечення виконання зобов’язань ТОВ "СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ" (код ЄДРПОУ 39715368) за Кредитним договором № AL2019-02612 від 27.06.2019р. Уповноважити директора на підписання з Акціонерним банком "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) вище зазначеного договору поруки з правом визначення будь-яких інших умов договору на його власний розсуд, а також підписувати всі необхідні документи, пов’язані з їх оформленням та внесенням змін в майбутньому шляхом підписання відповідних договорів про внесення змін.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купiвлi-продажу рухомого та/або нерухомого майна, договори купiвлi-продажу акцій та/або часток статутних капіталів, мiни, дарування, оренди, лiзингу, позики, позички, поруки, іпотеки, застави, банкiвського вкладу, майнової поруки, кредитнi договори, договори РЕПО та iншi правочини, пов'язанi з предметом дiяльностi Товариства та/або необхiднi для забезпечення функцiонування Товариства. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 200 000 000,00 грн.)

Проект рішення: Надати повноваження Директору Товариства за погодженням Наглядової ради Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купiвлi-продажу рухомого та/або нерухомого майна, договори купiвлi-продажу акцій та/або часток статутних капіталів, мiни, дарування, оренди, лiзингу, позики, позички, поруки, іпотеки, застави, банкiвського вкладу, майнової поруки, кредитнi договори, договори РЕПО та iншi правочини, пов'язанi з предметом дiяльностi Товариства та/або необхiднi для забезпечення функцiонування Товариства. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 200 000 000,00 грн.).

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХПАС» до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХПАС», акціонери мають право ознайомитися з матеріалами та документами під час їх підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХПАС» за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 22, 3-й поверх, планово-економічний відділ у робочі дні з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.) та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХПАС» у місці їх проведення. Документи надаються акціонеру або його представнику на підставі письмового запиту не пізніше п’яти робочих днів з дати отримання запиту, у день проведення зборів документи надаються для ознайомлення без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами - перший заступник Директора Товариства Рибка Володимир Олексійович.

На дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів —11 липня 2019 р. (24:00 години) загальна кількість акцій складає — 2518632, голосуючих акцій — 2483022.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному веб-сайті ПАТ «ХПАС»: http://03115293.smida.gov.ua. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні Директор ПАТ «ХПАС» Одаренко К.Ю. Телефони для довідок: (057) 732–65–52

Наглядова рада ПАТ «ХПАС»