Дата розміщення:  12.07.2019 16:06:01
Дата здійснення дії: 16.08.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОКІЛ"
Код за ЄДРПОУ:  31129524
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОКІЛ» (надалі – Товариство), місцезнаходження: 27641, Кіровоградська область, Кропивницький район, село Соколівське, проспект Комсомольський, будинок 17, повідомляє , що 16 серпня 2019 року о 10.00 год, за адресою: 27641, Кіровоградська область, Кропивницький район, село Соколівське, проспект Комсомольський, будинок 17, кімната №1, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів. Реєстрація акціонерів (їх представників) – з 09.30 до 09.50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 12.08.2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження регламенту зборів.

3.Затвердження звіту комісії з припинення Товариства.

4.Затвердження передавального акту приватного акціонерного товариства «Сокіл».

5.Обрання уповноважених осіб на підписання установчих документів ТОВ «Машинобудівний завод «Сокіл» та для проведення дій, пов’язаних  із державною реєстрацією новоствореного товариства в органах державної  реєстрації.

 

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 05.07.2019 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 1 000 шт., в тому числі голосуючих – 1 000 шт.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: https://31129524.smida.gov.ua.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням Товариства за адресою: 27641, Кіровоградська область, Кропивницький район, село Соколівське, проспект Комсомольський, будинок 17, кімната №1, в робочі дні з 09.00 до 12.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова комісії з перетворення Легкий Олександр Миколайович.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту порядку денного. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження: 27641, Кіровоградська область, Кропивницький район, село Соколівське, проспект Комсомольський, будинок 17. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):

1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати реєстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії):

- для неповнолітніх акціонерів – копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

- для представників акціонерів – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера; договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Наглядова рада.

 

 

 

Проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОКІЛ», які відбудуться 16 серпня 2019 року

Питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішень:

1. Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі: Немикіна Ірина Сергіївна – голова лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії після складання та підписання останнього протоколу Зборів.

 

Питання порядку денного:

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішень:

1. Розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів:

доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 3 хвилин; запитання та довідки – до 5 хвилин; провести загальні збори акціонерів без перерви.

 

Питання порядку денного:

3. Затвердження звіту комісії з припинення Товариства.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт комісії з припинення Товариства.

 

Питання порядку денного:

4. Затвердження передавального акту приватного акціонерного товариства «Сокіл».

Проект рішення:

1. Затвердити передавальний акт Приватного акціонерного товариства «Сокіл» станом на 16 серпня 2019 року.

 

Питання порядку денного:

5. Обрання уповноважених осіб на підписання установчих документів ТОВ «Машинобудівний завод «Сокіл» та для проведення дій, пов’язаних  із державною реєстрацією новоствореного товариства в органах державної  реєстрації.

Проект рішення:

1. Обрати уповноваженою особою на підписання установчих документів ТОВ «Машинобудівний завод «Сокіл» та для проведення дій, пов’язаних  із державною реєстрацією новоствореного товариства в органах державної  реєстрації Легкого Олександра Миколайовича.