Дата розміщення:  05.03.2019 18:23:01
Дата здійснення дії: 11.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ПРАВО А/ТВК"
Код за ЄДРПОУ:  22722874
Текст повідомлення: 

Вих. №1/2019/з.з від 05.03.2019

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК»

 (код ЄДРПОУ 22722874), місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого,  буд 3

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК»

 (надалі - АТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК, та/або Товариство),

які відбудуться  11 квітня  2019 року о 16 годині 00 хвилин

 за адресою: м. Харків, вулиця Ярослава, буд. 3, кімната 1.

Проект порядку денного (перелік питань)

 із проектом рішень (додається ) щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

 1. Про обрання членів Лічильної  комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
 3. Про обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Про затвердження річного звіту Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.
 5. Про затвердження звіту (висновків) Ревізора про  фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
 6. Про затвердження річної інформації про емітента за 2018 рік для надання до НКЦПФР.
 7. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2018 рік.
 8. Прийняття (затвердження) рішення та заходів за наслідками за наслідками розгляду звіту виконавчого органу та звіту Ревізора Товариства за 2018 рік.
 9. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
 10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом  року.

Реєстрація акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК» буде здійснюватися 11 квітня 2019 року за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів з 15.30 до 16.00 год. (за Київським часом).

       Для реєстрації та  участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.  У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 24 годину 00 хв. 05 квітня  2019 року.

 З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК» акціонери можуть ознайомитися, починаючи з 11 березня 2019 року до 10 квітня 2019 року за адресою: 61002, м. Харків, вулиця Ярослава Мудрого, буд. 3 у робочі дні тижня з 10:00 до 12:00 години, а в день проведення загальних зборів - 11 квітня 2019 року – в місці їх проведення  з 14 години 00 хвилин до 15 години 30 хвилин.

Документи (матеріали) надають акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Генеральним директором  не пізніше ніж за три робочі дні до дати ознайомлення. В день проведення чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК» документи (матеріали) надаються акціонеру для ознайомлення в місці проведення Зборів без попереднього письмово запиту.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів Товариства з проектами рішень та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів – Генеральний директор Приватного акціонерного товариства «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК» Бордовський С.Б.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено повідомлення про проведення Зборів разом з проектом рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: ti22722874.pat.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

підприємства АТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК» (тис. грн):

Найменування показника

2018 р.

2017 р.

Усього активiв

506,3

427,8

Основні засоби (за залишковою вартістю)

  76,4

103,8

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

71,3

81,1

Грошові кошти та їх еквіваленти

8,6

7,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-93,9

-121,6

Власний капітал

-18,6

-46,3

Статутний капітал

75,3

75,3

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

524,9

474,1

Чистий прибуток (збиток)

27,7

22,8

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7532

7532

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом  періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6

6

 

Додатково повідомляємо про наступне. Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів, у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів.

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства ti22722874.pat.ua.

Станом на 01.03.2019 р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів акціонерів загальна кількість простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК» становить 7 532 штук, кількість голосуючих 7 343 штук.

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК»

 (надалі – Товариство, та/або АТ «ТРК ПРАВО А/ТВК»)

 

 1. Проект рішення з першого питання порядку денного:

«Обрати Лічильну комісію ПрАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК» у кількості двох членів Лічильної комісії, а саме:

голова – Аліпова Ольга Іванівна; секретар –Брук Дмитро Вадимович.

Встановити термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства».

 

2. Проект рішення з другого питання порядку денного:

«Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: кожний бюлетень засвідчується підписом члена реєстраційної комісії  (Голови реєстраційної комісії), який видає бюлетені відповідному акціонеру при його реєстрації».

 

3. Проект рішення з третього питання порядку денного:

«Обрати головою (головуючим) чергових (річних) загальних зборів - ПрАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК» Катрич Сергія Дмитровича, секретарем Бордовського Сергія Борисовича.»

 

 4.  Проект рішення з четвертого  питання порядку денного:

«1.Затвердити річний звіт  про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК» 2018 рік».

  2. Затвердити фінансову звітність ПрАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК» (в тому числі баланс станом на 31 грудня 2018 року, звіт про фінансові результати за 2018 рік, звіт про власний капітал за 2018 рік, звіт про рух грошових коштів за 2018 рік».

 

 5. Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:

«Затвердити звіт (висновки) Ревізора про  фінансово-господарську діяльність ПрАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК» за 2018 рік».

 

6. Проект рішення з шостого питання порядку денного:

 «Затвердити річну інформацію про емітента за 2018 рік для надання до НКЦПФР».

 

7. Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

 «Отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК» в 2018 році чистий прибуток реінвестувати в діяльність ПрАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК»; дивіденди акціонерам  Товариства не нараховувати та не виплачувати».

 

 8. Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

«1.Схвалити дії Генерального директора ПрАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК» Бордовського Сергія Борисовича, вчинені з метою ефективного управління господарською діяльністю ПрАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК» для отримання прибутку в період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

2. Схвалити угоди (правочини), укладені Генеральним директором ПрАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК» Бордовським Сергієм Борисовичем, від імені та в інтересах ПрАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК» в період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

3. Роботу виконавчого органу Товариства у 2018 році визнати задовільною.

4. Роботу Ревізора у 2018 році визнати задовільною».

 

9. Проект рішення з дев’ятого  питання  порядку денного:

 «1.Затвердити Положення про Загальні збори  ПрАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК».

2.  Затвердити Положення «Про виконавчий орган ПрАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК».

3. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК».

 

10. Проект рішення з десятого  питання  порядку денного:

«1.Внести зміни до Статуту Товариства  шляхом викладення його в новій редакції.

 1.  Доручити Голові (головуючому) зборів Катрич Сергію Дмитровичу підписати Статут ПрАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК» в новій редакції.
 2. Доручити Генеральному директору ПрАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК» здійснити всі необхідні реєстраційні дії в органі (ах)  державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідно до чинного законодавства України».

 

11. Проект рішення з одинадцятого  питання  порядку денного:

«1.Надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись ПрАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК» в строк до 11.04.2020 р. (включно), а саме:

А) господарських правочинів з придбання та відчуження (в тому числі, обміну, дарування) ПрАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК» основних засобів, включаючи земельні ділянки, житлові та нежитлові будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, та інше майно- вартість кожної угоди не повинна перевищувати суму в розмірі 10 000 000,00 гривень (десять мільйонів гривень 00 коп.)

Б) господарських правочинів з придбання та відчуження (в тому числі, обміну, дарування) ПрАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК» оборотних засобів, включаючи сировину, матеріали, товари та інше майно - вартість кожної угоди не повинна перевищувати суму в розмірі 5 000 000,00 гривень (п’ять   мільйонів) гривень 00 коп.

В) правочинів, направлених на отримання ПрАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК» грошових коштів (в тому числі, договорів позики, кредитних договорів), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 5 000 000,00 (п’ять мільйонів)  гривень 00 коп.;

Г) правочинів по забезпеченню виконання ПрАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК» чи іншими особами своїх зобов’язань за договорами будь-якого характеру (договорів застави, поруки), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати  1 000 000,00 (один мільйон)  гривень 00 коп. на дату його вчинення.

2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення загальними зборами АТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК», вчиняються у відповідності до статуту Товариства та чинного законодавства України».

 

 

Генеральний директор Бордовський С.Б.