Дата розміщення:  05.03.2019 18:49:01
Дата здійснення дії: 08.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД"
Код за ЄДРПОУ:  00306331
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»,  надалі- «Товариство», «ПрАТ»,  повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ, надалі – «Збори», «загальні збори»

Повне найменування та місцезнаходження товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ - 00306331), місцезнаходження Товариства: 17000, Україна, Чернігівська область, смт. Козелець, вул. Соборності, 121 А.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

08 квітня 2019 року, 12 годин 00 хвилин, Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності,  121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності,  121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1)., 08 квітня 2019 року, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 11 годин 00 хвилин - 11 годин 45 хвилин.  Для реєстрації участі у Зборах акціонерам ПрАТ необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 год.  04 квітня 2019 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного

№ з/п, Питання порядку денного

Проект рішення з питання порядку денного

1.Обрання членів лічильної комісі Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Обрати лічильну комісію Товариства у складі трьох осіб: Лупол Майя Вікторівна –  голова лічильної комісії; Стеба Світлана Леонідівна – член лічильної комісії, Власенко Володимир Савелійович - член лічильної комісії загальних зборів Товариства. Припинити повноваження голови та  членів лічильної комісії Товариства після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах Товариства та підписання його головою та  всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів.

2.Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.

Обрати Колесника Михайла Івановича – головуючим загальних зборів, Лєшкову Наталію Леонідівну - секретарем загальних зборів Товариства.

3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:  доповіді – до 10 хвилин;  виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

4.Розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Звіт Директора Товариства за 2018 рік прийняти до уваги та затвердити наступні заходи за результатами його розгляду: покращення технічного стану приміщень для подальшої здачі в оренду.

5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до уваги та затвердити наступні заходи за результатами його розгляду: покращення технічного стану приміщень для подальшої здачі в оренду.

6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства, звіту директора Товариства. 

За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, звіт Директора Товариства за 2018 рік.

7.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

8.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Прибуток Товариства за результатами діяльності в 2018 році  у розмірі 16.2 тис. грн. направити на покриття збитків Товариства попередніх років. Виплату дивідендів за простими акціями Товариства не здійснювати.

 

9.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Здача в оренду основних засобів (в тому числі приміщень), що належать Товариству.

 

 

 

 

 

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:   

http://00306331.smida.gov.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

 

від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство на письмовий запит акціонера на ім’я Директора Колесника Михайла Івановича, надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Чернігівська обл., сел. Козелець, вул. Соборності,  121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, приймальня Директора), у робочі дні, з 11:00 до 13:00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Колесник Михайло Іванович. Телефон для довідок: 0464642121 ; 0671970046.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

 

у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Ттовариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій),  (станом на 22 лютого 2019 року):

3958920 (три мільйони дев’ятсот п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот двадцять) штук простих іменних акцій.

Інформація про кількість  голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 22 лютого 2019 року):

3257610 (три мільйони двісті п’ятдесят сім тисяч шістсот десять) штук простих іменних акцій.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для реєстрації участі у Зборах акціонерам ПрАТ необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний  2018 р.

Попередній  2017 р.

Усього активів

113.4

366.4

Основні засоби (за залишковою вартістю)

113.4

366.4

Запаси

7.6

2.7

Сумарна дебіторська заборгованість

148.0

98.6

Гроші та їх еквіваленти

70.9

28.5

Нерозподілений прибуток (збиток)

-2338.2

-2354.4

Власний капітал

2356.6

2356.6

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

232.0

210.7

Поточні зобов’язання і забезпечення

89.5

283.3

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

16.2

2.2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3958920

3958920

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,0041

0,0006

Директор

 

Колесник Михайло Іванович

Посада                                  Підпис                                                                      ПІБ

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  затверджене рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 2502/19 від  «25» лютого 2019 року засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»)