Дата розміщення:  05.08.2019 09:38:01
Дата здійснення дії: 06.09.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акцiонерне товариство "Мукачiвська автобаза"
Код за ЄДРПОУ:  01034797
Текст повідомлення: 

річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства « Мукачiвська автобаза»

 

Приватне акцiонерне товариство "Мукачiвська автобаза" (код ЄДРПОУ за 01034797), місцезнаходження Товариства згідно його Статуту: 89600, Україна, Закарпатська область, м.Мукачево, вул.Пряшiвська,5 А, повідомляє, що 06 вересня  2019 року о 11:00 год. к.ч. за адресою: 89600, Україна, Закарпатська область, м.Мукачево, вул.Пряшiвська,5 А, в приміщенні актового залу  відбудуться річні загальні  збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у  позачергових загальних зборах відбудеться з 10:00 год. до 10:45 год. за адресою: м.Мукачево, вул.Пряшiвська,5 А.

     Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 02 вересня 2019 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: autobaza.in.ua.

 

Проект порядку денного:

1.Про  обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Про обрання голови та секретаря загальних  зборів.

3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів .

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора  за 2016-2018р.р.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за  2016-2018р.р.

6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016-2018р.р.

7. Про затвердження річного звіту Товариства  за 2016-2018р.р.

8. Про розподіл прибутку і збитків  Товариства за 2016-2018р.р.

9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

10.Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у зв’язку з внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», та зміною юридичної адреси Товариства,  шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту товариства та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

12. Про внесення змін та доповнень до Положень  товариства: про загальні збори,  наглядову раду, одноосібний виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання положень Товариства.

13.Про обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради

  •  

Перелік питань з проектами рішень (щодо кожного питання проекту порядку денного)

Проект рішення:

1.Обрати лічильну комісію у складі ( 2-х осіб):

Голова лічильної комісії: Пацкань Іван Іванович

Член лічильної  комісії: Королович Крістіна Василівна

2.Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

2. Про обрання голови та секретаря загальних  зборів.

Проект рішення:

Обрати:

Обрати головою зборів Петьовка  Володимир Михайлович

Секретарем зборів  Лендєл Олександр Васильович

3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи та порядок проведення загальних зборів акціонерів зборів акціонерів ,

а саме:

          1.Регламент роботи загальних зборів акціонерів:

  •  основна доповідь – до 10 хвилин;
  •  виступи в дебатах – до 5 хвилин;
  •  відповіді на запитання – до 3 хвилин.

            2. Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

3. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів,

отриманих учасником зборів при реєстрації, за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

4. Неправильно заповнені, не підписані бюлетені, а також бюлетені з іншим номером

визнаються недійсними і не враховуються при підрахунку голосів.

5.Всі питання і пропозиції задавати тільки по тому питанню порядку денного, яке розглядається.

6.Учасники зборів можуть висловлюватися "з місць" тільки з дозволу Голови Зборів.

7.Кількість голосів підраховується, результати підрахунку голосів по кожному питанню оформляються протоколом лічильної комісії.

8.Оголошення проектів рішень, підсумків голосування та прийнятих рішень з питань порядку денного здійснює головуючий загальних зборів акціонерів.

9.Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

.           4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора  за 2016-2018р.р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Директора Товариства   затвердити звіт Директора  Товариства за 2017р.-2018р.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за  2016-2018р.р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016р.-2018р.

            6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016р.- 2018р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016р.-2018р.

            7. Про затвердження річного звіту Товариства  за 2016р.-2018р.

 Проект рішення:

Затвердити річні звіти Товариства  за 2016р.-2018р.

8. Про розподіл прибутку і збитків  Товариства за 2016р.- 2018р.

 Проект рішення:

Отримані  збитки погасити за рахунок прибутків у наступних роках.

9.Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: У зв’язку з закінченням терміну повноважень членів наглядової ради припинити повноваження членів наглядової у складі

Голова наглядової ради

 Балога Лiлiя Володимирiвна

Член наглядової ради

Петьовка Марина Iллiвна

Член наглядової ради

Лучин Валерiя Олександрiвна (представник акцiонера Балога Оксани)

10.Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства

Проект рішення:У зв’язку з закінченням терміну повноважень Ревізора припинити повноваження Ревізора  Товариства.

Ревізор

Токар Мирослава Iванiвна

11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у зв’язку з внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», та зміною юридичної адреси Товариства,  шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту товариства та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Проект рішення:

  1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства ( у зв’язку з внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства»), шляхом викладення його в новій редакції.

2.Визначити голову загальних зборів Петьовка  Володимира Михайловича та секретаря загальних зборів Лендєл Олександр Васильович особами, уповноваженими на підписання нової редакції Статуту товариства.

3. Уповноважити голову загальних зборів Петьовку  Володимира Михайловича, здійснити всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

12.  Про внесення змін та доповнень до Положень  товариства: про загальні збори,  наглядову раду, одноосібний виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання положень Товариства.

Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положень  товариства: про Загальні збори,  наглядову раду, одноосібний виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства

2. Визначити голову загальних зборів Петьовка  Володимира Михайловича  уповноваженою особою на підписання нових редакцій положень товариства.

13.Про о

Проект рішення:

Обрати наглядову раду у складі 3-х осіб

Голова наглядової ради

Балога Лiлiя Володимирiвна

Член наглядової ради

Лучин Валерiя Олександрiвна

Член наглядової ради

Петьовка Людмила  Азатівна

 терміном на 3 роки (на безоплатній основі), уповноважити директора ПрАТ «Мукачiвська автобаза» підписати  відповідні договори з членами наглядової ради.

 

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів: 

загальна кількість акцій товариства – 1 720 000 штук простих іменних акцій,  голосуючих акцій - 1 619 966 штук простих іменних акцій.

 

Порядок ознайомлення акціонерів  з матеріалами, я якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: під час підготовки до загальних зборів до дати проведення Загальних зборів

Кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного. З матеріалами  порядку денного акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись, звернувшись із письмовою заявою на ім’я Директора Товариства. Прийняття заяв та ознайомлення із матеріалами зборів здійснюється - за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 09:00 год. к.ч. до 16:00 год.  к.ч. у приміщенні- приймальні товариства, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами  порядку денного –Директор Петьовка Володимир Михайлович. Довідки за телефоном: (+3803131) 37680.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства: 89600, Україна, Закарпатська область, м.Мукачево, вул.Пряшiвська,5 А, у кабінеті директора. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про річні загальні збори до дати проведення річних загальних зборів.

Відповідно до ст. 36 ЗУ «Про акціонерні товариства» Товариство, до дати проведення загальних зборів, надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу наглядової ради. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

 Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

                  Найменування показника

                             Період

2016

2017

2018

Усього активів

6065.4

1541,3

2144,5

Основні засоби

3787.5

3600,5

6281,1

Довгострокові фінансові інвестиції

 

    -

   -

Запаси

147.3

167,8

149,4

Сумарна дебіторська заборгованість

12.8

19.8

  626.3

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

    -

    -

Нерозподілений прибуток

-2309.4

-2754,3

-3186,5

 Власний капітал

-177

-621,9

-1054,1

 Статутний капітал

430

430

430

 Довгострокові зобов’язання

93.6

73,4

53,6

Поточні зобов’язання

2423.7

2423,7

2423,7

Чистий прибуток (збиток)

-274.4

-444,9

-432,2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 720 000

1 720 000

1 720 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

     -

     -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

      -

     -

      -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

          

21         

21

21

 

 

                         Наглядова рада Приватного акціонерного товариства « Мукачiвська автобаза»