Дата розміщення:  05.08.2019 13:46:01
Дата здійснення дії: 05.08.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
Код за ЄДРПОУ:  21539832
Текст повідомлення: 

      

      Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

      Приватного акціонерного товариства «Банківська акціонерна страхова компанія».

      

  Приватне акціонерне товариство «Банківська акціонерна страхова компанія» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 21539832, місцезнаходження: Україна, 03049, м. Київ, вул. Курська, 10, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі по тексту –  Загальні збори), які відбудуться 17 вересня 2019 року о 12-00 год. за адресою: 01001, м. Київ, пров. Музейний, буд.6 оф. 108.

      Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Загальних Зборах проводиться з 11:00 год. до 11:40 год. 17 вересня 2019 року за місцем проведення Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів 11 вересня 2019 року. 

      Порядок денний зборів: 

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» шляхом перетворення з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО».

4. Про обрання Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ». Про надання Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО».

5. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО».

6. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО».

7. Про затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ».

8. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували проти рішення зборів акціонерів про перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ».

9. Про затвердження порядку та строків пред’явлення вимог кредиторів. 

 

      Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

      Питання № 1. Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі П.І.Б., П.І.Б., для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах. Обрати Головою лічильної комісії П.І.Б.

      Питання № 2. Обрання голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства П.І.Б., а Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – П.І.Б.

      Питання № 3. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» шляхом перетворення з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО».

      Проект рішення: Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» шляхом перетворення з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО».

      Питання № 4. Про обрання Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ». Про надання Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО».

      Проект рішення: «Обрати комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» у такому складі: Сомінський Олег Костянтинович – голова комісії з припинення, Власенко Ірина Миколаївна член комісії з припинення, Лазукіна Галина Володимирівна член комісії з припинення. Надати комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО». Голові комісії з припинення надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період проведення процедури щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО».

      Питання № 5. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО».

      Проект рішення: «Затвердити такий порядок та умови перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», а саме: 

      1. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає визначені законодавством документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про прийняте Зборами рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО» та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

      2. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ».

      3. Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.

      4. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ». Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ».

      5. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» стосовно всіх його кредиторів та боржників.

      6. Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» шляхом перетворення, комісія з припинення проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов’язків до правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО» та проводить установчі збори товариства – правонаступника.

      7. У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки комісія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО», що створюється у результаті перетворення.

      8. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

      9. Після отримання Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій уповноважена Зборами особа подає документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ».

      10. Перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  запису про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» та про реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО».

      Питання № 6. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО».

      Проект рішення: Затвердити такий порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО»:

      1. Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» конвертуються в частки товариства - правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО», правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» номінальною вартістю 20,47 грн. (двадцять гривень 47 копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 20,47 грн. (двадцять гривень 47 копійок) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО». Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» до перетворення.

      2. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО», що створюється шляхом перетворення.

      Питання № 7. Про затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ».

      Проект рішення: Затвердити такий план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО»: 

      1. Повне найменування Товариства, що перетворюється: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», ідентифікаційний код: 21539832. Місцезнаходження Товариства: 03049, Україна, Солом'янський р-н, вул. Курська, 10. Розмір статутного капіталу: 26406300,00 грн. 

      Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворення: Повне найменування Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО». Місцезнаходження Товариства: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 6. Розмір статутного капіталу: 26406300, 00 грн.

      2. Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам: Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення Товариства на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО». Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО», правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» номінальною вартістю 20,47 грн. (двадцять гривень 47 копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 20,47 грн. (двадцять гривень 47 копійок) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО». Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО», дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» до перетворення. Суми можливих грошових виплат акціонерам не передбачені.

      3. Відомості про права, які надаватимуться товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» діяльність якого припиняється внаслідок перетворення. Інших цінних паперів, крім акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» не випускало.

      4. Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами у підприємницькому товаристві-правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації: Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО» Сомінський Олег Костянтинович. Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі не передбачена.

      Питання № 8. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували проти рішення зборів акціонерів про перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ».

      Проект рішення: Проект рішення: «Не здійснювати обов'язковий викуп акцій, так як усі 3 (три) акціонери, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства приймають участь у голосуванні з третього питання порядку денного, проголосували одностайно (100% голосів) за рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО». 

      Питання № 9. Про затвердження порядку та строків пред’явлення вимог кредиторів. 

      Проект рішення: «Все майно, всі майнові права, грошові кошти, зобов’язання та інші права та обов’язки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» переходять до його правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСК КО». 

      Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ». Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ».

      

      

      

      

      Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Голова Правління 

_________ 

(підпис)

             Сомінський О. К.

(ініціали та прізвище керівника)

 

М.П.

                 «05» серпня 2019 року

                   (дата)