Дата розміщення:  05.08.2019 14:22:01
Дата здійснення дії: 21.08.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА»
Код за ЄДРПОУ:  01973472
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ ФФ «ВІОЛА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА»

(далі – ПрАТ ФФ «ВІОЛА», Товариство) ( код ЄДРПОУ 01973472; місцезнаходження: 69063, м. Запоріжжя, Академіка Амосова, 75) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори акціонерів): «21» серпня 2019 року о 12-00 годині.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4, четвертий поверх, конференц-зал. 

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів відбуватиметься «21» серпня 2019 року з 11-30 до 12-00 години за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – документи, які надають їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах,- «15» серпня 2019 року станом на 24-00 годину.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію у складі Твердохліб А. А. – голова комісії, Захарова С.О. – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах».

2. Внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої на здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

  Проект рішення:

  «1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

  2.Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Любченко О.М. на підписання нової редакції Статуту Товариства.

  3.Уповноважити Голову Правління особисто або через уповноважених осіб здійснити дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

  Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://viola.pat.ua

  Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, особисто або через уповноваженого представника, за адресою: 69050, м.Запоріжжя, вул.Складська, 4, у кабінеті юридичного відділу, у робочі дні - з 9 до 16 год., а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління. Довідки за тел. (061) 289-25-57.

  Товариство до початку Загальних зборів надаватиме письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення Загальних зборів.

  Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

  • акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам;

  • акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства;

  • довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку;

  • довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами;

  • надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину «01» серпня 2019 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

  • загальна кількість акцій - 22 773 штук простих іменних акцій;

  • загальна кількість голосуючих акцій - 22 773 штук.

  Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до «15» серпня 2019 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах) не уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах.

  Телефон для довідок (061) 289-25-57

  Наглядова рада ПрАТ ФФ «ВІОЛА»