Дата розміщення:  14.08.2019 16:24:01
Дата здійснення дії: 14.08.2019
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття річної регулярної інформації
Повне найменування:  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС АГРО ПІВНІЧ"
Код за ЄДРПОУ:  30148071
Текст повідомлення: 

ТОВ «ТАС АГРО ПIВНIЧ» код ЕДРПОУ 30148071 (ТОВ Агрофiрма «Обрiй» стара назва підприємства), надалі - Емітент, вчасно не розкрив рiчну регулярну інформацію за 2018р., це пов’язано з тим, що вiдповiдальний спiвробiтник Емiтента не виконав свої зобов’язання перед роботодавцем та звiльнився, при звiльненнi не проiнформував керiвництво Емiтента, щодо ситуацiї з розкриттям рiчної iнформацiї. Звертаємо Вашу увагу, що ТОВ Агрофiрма «Обрiй» LTD протягом всього обiгу iменних вiдсоткових облiгацiй серiї А (з 04.08.2015р.) сумлiнно виконувало вимоги Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Комiсiї вiд 03.12.2013р., щодо розкриття регулярної (квартальної, рiчної) та нерегулярної (особлива iнформацiя) звiтностi. Наразi це питання контролюється генеральним директором та головним бухгалтером. В майбутньому Емiтент зобов’язується вчасно розкривати iнформацiю.

14.08.2019р. Емітент розкрив рiчну регулярну інформацію за 2018р., розмістив шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії http://stockmarket.gov.ua, власному сайті Товариства http://obriyltd.com.ua/, а також направлено в Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

12.07.2019р. було зареєстровано змiни щодо перейменування ТОВ Агрофiрма «Обрiй» LTD в ТОВ «ТАС АГРО ПIВНIЧ», тому на дату складання звiту дiє нова назва Емiтента та нова печатка. В звiтi використовується стара назва Емiтента, так як на звiтну дату Емiтент називався - ТОВ Агрофiрма «Обрiй» LTD. На дату подачi звiтностi дiє нова назва Емiтента - ТОВ «ТАС АГРО ПIВНIЧ», у зв’язку з цим звiт завiрений новою печаткою.