Дата розміщення:  21.03.2019 11:40:01
Дата здійснення дії: 24.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗЕТА "ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ"
Код за ЄДРПОУ:  02472200
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Газета «Приазовський робочий»,

код за ЄДРПОУ 02472200, місцезнаходження: 87515, Донецька обл., м.Маріуполь, пр. Миру, 19

(далі за текстом – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів (надалі – Загальні збори).

Дата та час проведення Загальних зборів: 24 квітня 2019 року об 11:00 годині.

Місце проведення Загальних зборів та місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 87515, Донецька область, місто Маріуполь, проспект Миру, будинок 19, 2-й поверх, прес-клуб.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 24 квітня 2019 року об 10:35 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 24 квітня 2019 року об 10:50 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - на 24 годину 18 квітня 2019 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
 5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
 6. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2018 році.
 7.         Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По питанню 1 проекту порядку денного:

1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

 1. Рисьєва Олена Леонідівна – голова лічильної комісії,
 2. Мороз Наталя Олександрівна – член лічильної комісії.

1.2. Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

По питанню 2 проекту порядку денного:

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
 5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
 6. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2018 році.
 7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
  1. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

-     час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

-     час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

2.3. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

По питанню 3 проекту порядку денного:

3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

По питанню 4 проекту порядку денного:

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

По питанню 5 проекту порядку денного:

5. Затвердити Баланс (Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ) Товариства станом на 31.12.2018 року (Форма № 1-м), Звіт про фінансові результати Товариства за 2018 рік (Форма № 2-м).

По питанню 6 проекту порядку денного:

6. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 1003282,07 грн. (один мільйон три тисячі двісті вісімдесят дві гривні 07 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

По питанню 7 проекту порядку денного:

7.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами, а саме:

―   щодо продажу поліграфічного обладнання, граничною сукупною вартістю не більше 4 000 000 грн. (чотири мільйони гривень);

―   щодо надання послуг з інформаційного забезпечення (PR) з ПрАТ «МК «Азовсталь» (код ЄДРПОУ 00191158), граничною сукупною вартістю не більше 8 000 000 грн. (вісім мільйонів гривень);

―   щодо надання послуг з інформаційного забезпечення (PR) з ПрАТ «ММК ім.Ілліча» (код ЄДРПОУ 00191129), граничною сукупною вартістю не більше 8 000 000 грн. (вісім мільйонів гривень);

―   щодо придбання послуг з  розповсюдження періодичних видань за передплатою з ПАТ «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 22020055), граничною сукупною вартістю не більше 3 900 000 грн. (три мільйони дев’ятсот гривень).

7.2. Уповноважити Директора-головного редактора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директора-головного редактора Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 8.1. цього рішення.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.pr.ua

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Газета «Приазовський робочий»

за 2018 рік (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

12186

13333

Основні засоби (за залишковою вартістю)

8122

9726

Запаси

1095

1408

Сумарна дебіторська заборгованість

1817

1678

Гроші та їх еквіваленти

955

413

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-13514

-12511

Власний капітал

1641

2645

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

15014

15014

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

8270

8473

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-1003

-4105

Середньорічна кількість акцій (шт.)

15014241

15014241

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,07

-0,27

 

Станом на 13 березня 2019 року - дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 15 014 241 штук, із них – 15 003 713 штук голосуючих акцій.

Для участі у загальних зборах акціонеру Товариства необхідно надати Реєстраційній комісії паспорт, а представнику акціонера – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передує дню проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 87515, Донецька область, місто Маріуполь, проспект Миру, будинок 19, 2-й поверх, приймальня, з понеділка по п'ятницю - з 10:00 до 16:00 години (перерва з 12 до 13 годин), за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність (для представників) та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор-головний редактор Калайтан Олена Василівна.

До початку Загальних зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів щодо нових кандидатів до складу органів товариства.

У випадку призначення акціонером свого представника на участь та голосування на Загальних зборах, такий представник діє на підставі виданої йому довіреності від акціонера. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефон для довідок Товариства: (0629) 52-66-42.

Телефон для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»:  (044) 228-91-65.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Наглядова рада ПРАТ «Газета «Приазовський робочий»