Дата розміщення:  21.03.2019 11:42:02
Дата здійснення дії: 22.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Тернопільводпроект"
Код за ЄДРПОУ:  01035182
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ"

місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33 (надалі - Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори),

які відбудуться 22  квітня 2019 року об 11год.00 хв. за адресою: м. Тернопіль, вул. За Рудкою,33, каб. № 30.

Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) в день проведення Зборів з 10 год.00 хв. до 10 год.45 хв. за місцем їх проведення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 16 квітня  2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (з проектом рішень):

1. Обрання лічильної комісії

    Проект рішення:  Для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на загальних  зборах обрати лічильну комісію у складі однієї особи: БОЯР Лариси Прокопівни.

2. Обрання голови та секретаря Зборів.

     Проект рішення:   Обрати головою Зборів – Сидоренка Леоніда Лукича, секретарем Зборів  - Колосок Оксану   Іванівну.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

    Проект рішення:    Затвердити наступний регламент зборів:

                 - для доповіді по порядку денному – до 10 хвилин;

                 - для виступів під час обговорення - до 5 хвилин;

                 - для зауважень – до 3 хвилин.

Голосування з питань порядку денного Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затвердженні відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою.

Результати голосування оголошуються відразу після завершення процедури голосування по кожному питанню порядку денного.

Рішення Зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які мають голосуючі акції та зареєструвалися для участі у загальних зборах.

      Збори проводяться без перерви.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

    Проект рішення:    Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2018 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.

    Проект рішення:     Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2018 рік. Затвердження звіту та  висновків Ревізора за 2018 рік.

     Проект рішення:  Затвердити звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської  діяльності Товариства за 2018 рік.

 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

     Проект рішення:      Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора.

     Проект рішення:    Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства – Богайчук  Віри Петрівни.

 9. Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2018 році.

     Проект рішення:  Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства в 2018 році  покрити прибутками   майбутніх періодів.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати такого рішення. Визначення уповноваженої особи на укладення  (підписання) правочинів.

     Проект рішення:    Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть  вчинятись протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення ( в  період з 22 квітня 2019 року по 22 квітня 2020 року включно) у ході поточної фінансово-господарської  діяльності Товариства.

 Характер правочинів: укладення договорів на виготовлення проектно – кошторисної документації по реконструкції доріг, систем водопостачання, на капітальний ремонт дощової каналізації, на будівництво тротуарів,колекторів побутової каналізації, водопровідної мережі та інше.

 Гранична сукупна вартість значних правочинів – 3 000 000 (три мільйони) гривень.   При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні  застосовуватися відповідні положення частини першої та другої статті 70 Закону України  «Про акціонерні товариства» .

 - Надати повноваження Директору Товариства Сидоренку Л.Л. протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів укладати та підписувати такі значні правочини.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

                                                                                 фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Тернопільводпроект»  (тис. грн.)

                                                                 

Найменування показника

період

2018 рік

2017 рік

Усього активів

708,1

1110,5

Основні засоби (за залишковою вартістю)                            

103,5

132,1

Запаси 

74,3

52,2

Сумарна дебіторська заборгованість         

58,4

64,7

Гроші та їх еквіваленти            

471,9

861,5

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)                  

+8,8

+9,7

Власний капітал                            

281,1

282,0

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал                          

73,5

73,5

Довгострокові зобов'язання і забезпечення                 

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення                      

427,0

828,5

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)                   

         - 0,9

-55,8

Середньорічна кількість акцій (шт.)

294108

294108

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію ( грн)                                     

-0,003

-0,19

 

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з  питань проекту порядку денного особисто, або через уповноваженого представника, за письмовою заявою за адресою: м. Тернопіль, вул. За Рудкою,33,каб. № 30, у робочі дні з 9.00 год. до 17.00 год., а у день проведення Зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор   Сидоренко Л.Л. Телефон для довідок 52-60-10.

Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів  рішень до питань визначені ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити  письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та проектів рішень до питань порядку денного. Пропозиції акціонерів подаються в письмовій формі та повинні містити всю інформацію, яка визначена законодавством України. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Акціонерне товариство до початку Зборів у встановленому ним порядку зобов’язане  надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених  до порядку денного, які надійшли на адресу: м.Тернопіль, вул. За Рудкою,33,каб.№ 30, до  дати проведення Зборів.

Для реєстрації на Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу   (паспорт), а для представників акціонерів – додатково довіреність оформлену відповідно   до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Зборах,   видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися   депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та  голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою,   уповноваженою на це її установчими документами; при цьому додатково надається   актуальний Витяг з ЄДР та витяг/копія установчих документів щодо повноважень особи   на надання такої довіреності, засвідчені керівником юридичної особи та печаткою   юридичної особи (у разі наявності). Якщо довіреність не містить завдання щодо  голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд.  Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника.  Надання довіреності не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав   довіреність, замість свого представника. 

Станом на 07.03.2019 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається  повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 294108 акцій,   голосуючих акцій – 212060 штук.

 Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщено інформацію з проектами  рішень щодо кожного з питань, включених до проекту  порядку денного, а також інформацію, яка необхідна згідно вимог чинного законодавства:  tvp.te.ua.

 

 

                                                                             Директор ПрАТ «Тернопільводпроект»                                                                       Л.Л.Сидоренко