Дата розміщення:  21.03.2019 11:44:01
Дата здійснення дії: 22.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України»
Код за ЄДРПОУ:  14348681
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство

«Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України»

(код за ЄДРПОУ 14348681, місцезнаходження: вул. Лисенка, 4, м. Київ, 01030, Україна), далі за текстом – «Товариство», повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом - «Загальні збори»).

Загальні збори відбудуться 24 квітня 2019 року за адресою: вул. Харківське шосе, 201-203, м. Київ, 02121, Україна, 8-й поверх, кімната № 819. Початок проведення Загальних зборів - о 12 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах розпочнеться о 11 год. 00 хв. та закінчиться о 11 год. 45 хв. Для реєстрації для участі у Загальних зборах представникам акціонерів необхідно пред’явити документ, що засвідчує особу (паспорт), та довіреність, або інший документ, що підтверджує повноваження представника на прийняття участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 18 квітня 2019 року.

Станом на «21» березня 2019 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) статутний капітал Товариства складається з 544 000 акцій, з яких 490 000 акцій прості іменні та 54 000 акцій привілейовані іменні. Усі акції Товариства (незалежно від типу) є голосуючими.

До проекту порядку денного Загальних зборів включені наступні питання:

  1. Обрання лічильної комісії.

   Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі 2 (двох) осіб. Головою лічильної комісії Загальних зборів МАУ обрати Рябошапку Л.Г. та Глушкіну Є.Л. – членом лічильної комісії Загальних зборів МАУ.

  1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

       Проект рішення: обрати Бондаря О.В. Головою Загальних зборів МАУ, Астаніну А.В. – секретарем Загальних зборів МАУ.

  1. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

       Проект рішення: Звіт Виконавчого органу МАУ за 2018 рік взяти до уваги.

  1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

       Проект рішення: Звіт Наглядової ради МАУ за 2018 рік взяти до уваги.

  1. Звіт Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

       Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії МАУ за 2018 рік затвердити.

  1. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

       Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність МАУ за 2018 рік, підтверджену незалежним аудитором.

  1. Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора за 2018 рік.

       Проект рішення: Взяти до уваги Звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «БДО» про підтвердження річної фінансової звітності МАУ за 2018 рік.

  1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2018 року.

Проект рішення: «Затвердити фінансовий результат діяльності Товариства за 2018 рік – збиток у сумі 2 696 132 тис. грн. В зв’язку з відсутністю чистого прибутку Товариства за 2018 рік та нерозподіленого прибутку минулих років здійснити виплату фіксованих дивідендів за привілейованими акціями в сумі 2 045 грн. 52 коп. за рахунок резервного капіталу. Затверджені збитки Товариства за 2018 рік у сумі 2 696 132 тис. грн. обліковувати у балансі Товариства на бухгалтерському рахунку «не покриті збитки минулих років» до їх покриття».

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.flyuia.com.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Харківське шосе, 201-203, м. Київ, 02121, Україна, 6-й поверх, кімната № 619, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10.00 до 17.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного, є корпоративний секретар Астаніна А.В. (тел. +38 (044) 593-77-26 (9057).

Акціонери Товариства мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

            Затверджено Наглядовою радою.