Дата розміщення:  21.03.2019 11:46:02
Дата здійснення дії: 26.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМІЛА-АГРОПРОМСЕРВІС"
Код за ЄДРПОУ:  30065580
Текст повідомлення: 

ПрАТ “Сміла-Агропромсервіс»

 

ПОВІДОМЛЯЄ

 

Про чергові загальні збори акціонерів товариства,

які відбудуться “26” квітня 2019 року

об 11:00 за місцезнаходженням Товариства за  адресою:  Черкаська область, м. Сміла, вул. Мазура, 21 а.

Реєстрація учасників зборів з 9:00 до 10:30 26 квітня 2019 р. за місцем їх проведення.

Дата  складання  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у Загальних зборах: 18 квітня  2019 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про встановлення кількісного складу і обрання Лічильної комісії, визначення способу голосування та порядку підрахунку голосів на загальних зборах.
  2. Затвердження річного фінансового звіту Товариства.
  3. Затвердження звіту і висновків  Ревізора.
  4. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства.
  5. Розгляд питання щодо розподілу прибутку і збитків Товариства.

6.    Про шляхи поповнення обігових коштів.

Для реєстрації учасники зборів повинні надати документи, що підтверджують їх повноваження згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитися з матеріалами і документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів можна за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Мазура, 21 а  у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год. за київським часом). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Тищенко Микола Олександрович. Довідки за тел. (047 33) 5-09-52;

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника 

період 

звітний 

попередній 

Усього активів  

10 694,3

9 908,4

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2 752,9

2 835,2

Довгострокові фінансові інвестиції

857,7

857,7

Виробничі запаси 

4 062,1

3 146,8

Сумарна дебіторська заборгованість

813,6

452,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

-

1,0

Власний капітал 

1 557,3

1 815,5

Статутний капітал 

1414,0

1 414,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

71,6

258,2

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

8 258,1

8 092,9

Чистий прибуток (збиток) 

186,6

126,1

 

 

Голова Правління ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс»                                                                            М.О. Тищенко