Дата розміщення:  21.03.2019 11:48:01
Дата здійснення дії: 25.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акцiонерне товариство "Торгово-виробниче пiдприємство" Позняки"
Код за ЄДРПОУ:  19015719
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» (надалі – Товариство)

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 25 квітня 2019 року з 10 години 00 годин до 10 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 25 квітня 2019 року об 11-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 12/1, актовий зал (другий поверх).

Місцезнаходження Товариства: Україна, 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 12/1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 19 квітня 2019 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

 1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
 2. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
 3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
 6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
 7. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
 8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
 9. Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товариством значних та інших правочинів.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства»

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

 • голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;
 • член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;
 • член комісії – Могуленко Віктор Олегович.

Питання №2 «Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.»

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Обрати Головою Зборів Товариства - Могуленка Віктора Олеговича.

2.2. Обрати секретарем Зборів Товариства - Каланчука Сергія Васильовича.

Питання №3 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.»

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;

- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:

- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;

- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;

- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;

- доповідь по питанням порядку денного Зборів  - до 10 хв.;

- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Питання №4. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, що додається.

Питання №5. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, що додається.

Питання №6. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, що додається.

Питання №7. «Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Затвердити річний звіт та річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2018 рік, що додаються.

Питання №8. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 2 196 тис. грн.

Питання №9. «Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товариством значних та інших правочинів.»

Проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 7 000 000,00 грн. (сім мільйонів гривень), та які відповідають наступним критеріям:

- отримання Товариством кредитів, позик;

- придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства, в тому числі замовлення ремонтних та монтажних робіт, оформлення правовстановлюючих документів на об’єкти рухомого та нерухомого майна Товариства, та що продаються/придбаваються Товариством.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи, тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» - www.pozniaky.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 12/1 у відділі бухгалтерії, кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів головний бухгалтер Товариства – Легуша Тетяна Олексіївна.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефони для довідок: (044) 3-381-386, (067) 46-73-490.

Станом на 01.03.2019р. (дата складання переліку осіб, яким надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій становить 3 387 720 штук простих іменних акцій, з яких 2 303 210 штук є голосуючими акціями.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Звітний

2018 р.

Попередній

2017 р.

Усього активів

9741

6894

Основні засоби (за залишковою вартістю)

4948

3473

Запаси

153

176

Сумарна дебіторська заборгованість

1084

1030

Гроші та їх еквіваленти

3389

2206

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

5147

2951

Власний капітал

8290

6094

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

169

169

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

1451

800

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2196

228

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3387720

3387720

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,65

0,07

Шановні акціонери

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 19 квітня 2019р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

 

Голова Наглядової ради                                                                                            Новицький  Б.В.