Дата розміщення:  21.03.2019 11:52:01
Дата здійснення дії: 24.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Новомосковський хлібозавод"
Код за ЄДРПОУ:  00381396
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Новомосковський хлібозавод» (Дніпропетровська обл.., м. Новомосковськ, вул.. Сучкова, 35) (далі по тексту – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться об 11-00 годині «24» квітня 2019 року за адресою: Дніпропетровська обл.., м. Новомосковськ, вул.. Сучкова, 35, в приміщенні залу-засідань.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити  з 9-30 до 10-45 години  у день скликання та за місцем проведення загальних зборів.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах – 24 година 18 квітня 2019 року.

адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://nvhleb.emitents.net.ua/ua

Загальна кількість акцій  - 1013200 штук, голосуючих акцій – 695668 штук станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денному, акціонери можуть ознайомитись попередньо звернувшись до контактної особи – Зайченка Д.Г. в робочі дні тижня з 9 до 12 год. за . тел. (05632) 6-40-84.

 

                Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
 3. Звіт Правління Товариства за 2018 рік та його затвердження.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та його затвердження.
 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 2018 рік та його затвердження.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2018 року.

 

 

                Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 1. Обрати лічильну комісію в складі Буренін І.О., Буреніна Т.В., Лаженцева  Н.А.
 2. Обрати головою зборів Лажанцева Ю.Б., секретарем – Зайченка Д.Г.
 3. Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік
 4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік
 5. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік
 6. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік
 7. Не виділяти (не знаходити) додаткові кошти для покриття збитків, а віднести дані збитки до збитків попередніх періодів.

 

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонері мають права передбачені ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема:  

- до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами,  необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;

- кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог встановлених ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.  Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника, згідно норм встановлених ст. 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Новомосковський хлібозавод» за 2018 рік (тис.грн)
 

Найменування показника

Період

 

звітний

попередній

Усього активів

7268

7336

Основні засоби (за залишковою вартістю)

7243

7311

Запаси

0

6

Сумарна дебіторська заборгованість

198

142

Гроші та їх еквіваленти

2

1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-8955

-8968

Власний капітал

-1625

-1638

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

253

253

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

Поточні зобов’язання і забезпечення

9254

9254

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

13

-140

Середньорічна кількість акцій

1013200

1013200

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0.01253

-0.138176


 

Наглядова рада

ПрАТ “Новомосковський хлібозавод”