Дата розміщення:  21.03.2019 11:56:01
Дата здійснення дії: 24.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство "Фермент"
Код за ЄДРПОУ:  30165577
Текст повідомлення: 

         Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  „ФЕРМЕНТ” 

(код ЄДРПОУ 30165577, місцезнаходження:   24321,   Вінницька обл., м. Ладижин,  вул. Хлібозаводська, будинок 2-Г,  надалі  – Товариство)

Повідомляє про проведення річних загальних зборів  акціонерів  Товариства,  які відбудуться  24 квітня 2019 року за адресою: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Хлібозаводська, будинок 2-Г, 2-й поверх, актовий зал.

Початок зборів о 12 годині 00 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде відбуватись у день проведення зборів за місцем їх проведення. Час початку реєстрації об 11 год. 10 хв., закінчення реєстрації – об 11 год. 50 хв..

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – станом  на 24 годину 18 квітня 2019року.

Проект порядку денного:

      1. Обрання  лічильної  комісії загальних зборів акціонерів.

      2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

      3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

      4. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

      5. Розгляд звіту  Наглядової  ради Товариства  за  2018 рік, прийняття  рішення за наслідками розгляду звіту.

      6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

      7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2018 році.

 

Проект рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного

з питань, включених до проекту порядку денного:

З питання № 1: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Калєвич В’ячеслав Іванович - Голова лічильної комісії, Онищук Ірина Василівна, Жгун Зінаїда Романівна – члени лічильної комісії.

З питання № 2:Обрати Головою загальних зборів Дрозд Інну Григорівну, секретарем зборів - Петросюк Ніну Іванівну.

   З питання № 3:  1. Затвердити такий регламент проведення зборів:   для  доповідей  з усіх  питань порядку денного –   до 15 хвилин,  для запитань та відповідей на запитання, довідки – до 5 хвилин.

2. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів акціонерів. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідний запис з обов’язковим зазначенням підстав визнання його недійсним. Запис про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії.

З питання № 4:Затвердити звіт Генерального директора за 2018 рік.

З питання № 5:Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

З питання № 6:Затвердити річний звіт Товариства  за 2018 рік у складі балансу та звіту про фінансові результати.

З питання № 7: Весь отриманий Товариством в 2018 році чистий прибуток в сумі 77,0 тис. грн. направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди акціонерам товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства             ( тис. грн.)

Найменування показника

            період

Звітний

попередній

Усього активів

Основні засоби (за залишковою вартістю)

Запаси

Сумарна дебіторська заборгованість

Гроші  та їх еквіваленти

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Власний капітал

Зареєстрований (пайовий/статутний)капітал

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Поточні зобов’язання і забезпечення

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

4652

3472

2

1177

1

(326)

3343

2465

-

1309

77

9858344

0,008

5712

3594

2

2115

1

(416)

3266

2465

-

2446

583

9858344

0,06

 

   Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: www.ferment.tdbiopreparat.ru.

      Від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів, акціонери, для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, можуть ознайомитись з матеріалами за місцезнаходженням Товариства за адресою: 24321,   Вінницька обл., м. Ладижин,  вул. Хлібозаводська, 2-Г, в кімнаті переговорів  у робочі дні з 9.00 до 12.00  на підставі письмового запиту, до якого  обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає  запит. У запиті має бути зазначено: прізвище, ім’я по-батькові (найменування) акціонера, кількість акцій, якими володіє акціонер та відсоток у статутному капіталі, зміст запиту, підпис.  В день проведення зборів акціонерів документи надаються учаснику зборів в місці їх проведення без письмового запиту. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Головний бухгалтер Калєвич В.І., телефон для довідок:  04323 292-50.

         Акціонери Товариства, після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» мають право в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень  з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання та/або до проекту рішення - не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів.

        Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням  прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій.

       Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), для представників акціонерів необхідно додатково  мати оформлені  згідно вимог чинного законодавства України довіреності на право участі в річних загальних зборах акціонерів, а для директора акціонера юридичної особи –витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичнихосіб-підприємців та громадських формувань та відповідні документи, підтверджуючі право діяти від імені акціонера-юридичної особи без довіреності.

       Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватись для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах акціонерів на свій розсуд.

        Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається  письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій  України», станом  на 06 березня 2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 9858344 штук, а загальна кількість голосуючих акцій – 9429046 штук.

                                                                                                                                             Наглядова рада ПАТ «ФЕРМЕНТ»

 

Розміщено на веб-сайті 21.03.2019 року