Дата розміщення:  21.03.2019 12:04:01
Дата здійснення дії: 24.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Івекс Капітал"
Код за ЄДРПОУ:  21600862
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВЕКС КАПІТАЛ»

(код ЄДРПОУ 21600862, місцезнаходження: 01021, м.Київ, Кловський узвіз, будинок 7), далі – Товариство, повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про скликання та  проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори).

1. Дата, час та місце проведення Зборів: 24 квітня 2019 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 01021, м.Київ, Кловський узвіз, будинок 7 (поверх 16, кімната № 1).

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 9.00 до 9.45 у день проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: «18» квітня 2019 року.

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного (перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

 1. Встановлення кількісного складу і обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення: прийняти рішення про встановлення кількісного складу Лічильної комісії – дві особи і обрання Лічильної комісії у складі голови Лічильної комісії Губренко Оксани Іванівни, секретаря комісії - Музичук Юлії Юріївни.

 1. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

Проект рішення: прийняти рішення про обрання: Головою зборів – Щебрак Ірину Володимирівну, Секретарем зборів –Коровицького Павла Михайловича.

 1. Визначення способу голосування та порядку підрахунку голосів на Зборах та затвердження регламенту Зборів.

Проект рішення: прийняти рішення про визначення способу голосування та порядку підрахунку голосів на Зборах та затвердження регламенту Зборів: голосування по питаннях на зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім випадків, передбачених законом і статутом Товариства, в яких голосування проводиться за принципом "загальна кількість голосів - це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу Товариства, що обирається".

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Прийняти рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

 1. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Прийняти рішення про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік: не розподіляти прибуток і збитки Товариства за 2018 рік.

 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Прийняти рішення про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

 1. Розгляд звіту правління Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Прийняти рішення про затвердження звіту правління Товариства за 2018 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

 1. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності д

Проект рішення: Призначити і підтвердити повноваження ПП «АФ «ТИМЛАР - АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 24741209, номер реєстрації у реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності №1747) як суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та за 2019 рік. 

 1. Про затвердження умов договору з суб’єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.

Проект рішення: затвердити умови договору з призначеним суб’єктом аудиторської діяльності та встановити розмір оплати його послуг (та/або порядок його визначення) згідно з умовами вказаного договору, наданого на цих Загальних зборах.

 1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

 1. Затвердження положення про загальні збори акціонерів Товариства, положення про наглядову раду Товариства, положення про виконавчий орган Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до них.

Проект рішення: затвердити положення про загальні збори Товариства, положення про наглядову раду Товариства, положення про виконавчий орган Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до них, уповноважити Голову зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду та виконавчий орган Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

 1. Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до нього.

Проект рішення: затвердити кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до нього, уповноважити Голову зборів Товариства на його підписання.

 1. Скасування і припинення дії положення про винагороду членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: скасувати і припинити дію положення про винагороду членів наглядової ради Товариства.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

 1. Прийняття рішення про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: *Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

 1. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, уповноважити керівника Товариства або особу, що виконує його обов’язки, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

 1. Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень на його підписання та на проведення державної реєстрації внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення: прийняти рішення про затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надати повноваження голові та секретарю Зборів на підписання статуту Товариства у новій редакції, надати повноваження керівнику Товариства або особі, що виконує його обов’язки, на вчинення всіх необхідних дій та підписання документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації змін до статуту Товариства та інших змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого, в тому числі, надати йому право самостійно визначати осіб, які безпосередньо здійснюватимуть дії, підписуватимуть і подаватимуть документи та уповноважувати таких осіб шляхом видачі їм відповідних довіреностей.

 1. Прийняття рішення щодо внесення змін до статуту і внутрішніх документів Дочірнього Підприємства «Сінком», надання повноважень щодо вчинення дій у зв’язку зі змінами до статуту і внутрішніх документів Дочірнього Підприємства «Сінком».

Проект рішення: Прийняти рішення про внесення змін до статуту і внутрішніх документів Дочірнього Підприємства «Сінком» шляхом затвердження їх у новій редакції, надання повноважень Директору Дочірнього Підприємства «Сінком» Яковенку Юрію Борисовичу щодо вчинення дій у зв’язку зі змінами до статуту і внутрішніх документів Дочірнього Підприємства «Сінком».

 1. Прийняття рішення про припинення Дочірнього Підприємства «Сінком» шляхом ліквідації, призначення ліквідаційної комісії.

Проект рішення: Прийняти рішення про припинення Дочірнього Підприємства «Сінком» шляхом ліквідації після внесення змін до статуту і внутрішніх документів Дочірнього Підприємства «Сінком», про призначення ліквідаційної комісії: надати повноваження Директору Дочірнього Підприємства «Сінком» Яковенку Юрію Борисовичу здійснювати функції ліквідаційної комісії.

 1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, в тому числі значних та із заінтересованістю.

Проект рішення: прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення протягом одного року з дати прийняття цього рішення:

 • правочинів, ринкова вартість яких перевищує 25% та/або 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: купівля-продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів та корпоративних прав, надання та/чи отримання позик/поворотної фінансової допомоги, розміщення коштів на будь-яких рахунках та депозитах в банках - без обмеження граничної сукупної вартості,
 • будь-яких правочинів із заінтересованістю, ринкова вартість яких перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства – за умови надання згоди на це Наглядовою радою Товариства (цим Наглядовій раді надаються повноваження на надання такої згоди).

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Ознайомитися з матеріалами і документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна за адресою: 01021, м.Київ, Кловський узвіз, будинок 7 (поверх 16, кімната № 1) у робочі дні (з понеділка до п'ятниці), робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год. за Київським часом, перерва – 13:00-14:00). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник Голови Правління Товариства Щербак І.В. Телефон для довідок: (044) 590-54-54.

6. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.eavex.com.ua.

7. Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери або їх уповноважені представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, починаючи з дня надіслання акціонерам повідомлення, і закінчуючи днем проведення Загальних зборів. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

8.Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.  Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для реєстрації та участі на Зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт; представникам акціонерів - довіреність на право участі та голосування на Зборах та паспорт такого представника.

10. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн):

 

Найменування показника

Період

 

 

 

Звітний (2018 р.)

Попередній  (2017 р.)

 

 

Усього активів

60288

67300

 

 

Основні засоби (за залишковою вартістю)

208

229

 

 

Запаси

2

5

 

 

Сумарна дебіторська заборгованість

8179

41528

 

 

Гроші та їх еквіваленти

13960

16175

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(19449)

(16902) 

 

 

Власний капітал

59288

60852

 

 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

10000

10000

 

 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

Поточні зобов’язання і забезпечення

1000

6448

 

 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(2547)

23

 

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

20000000

20000000

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,12735)

 0,00115

 

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.           Голова Правління Яковенко Ю.Б. 21.03.2019 р.