Дата розміщення:  21.03.2019 12:08:02
Дата здійснення дії: 25.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"
Код за ЄДРПОУ:  02305896
Текст повідомлення: 

До уваги акціонерів

 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОМПАНІЯ «ДНІПРО» !

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» (надалі-Товариство) ідентифікаційний код 02305896, місцезнаходження за адресою 49000 м. Дніпро, вул. Глинки будинок 12, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства  (надалі –збори),   відбудуться  25 квітня  2019року об 11.00  годині за Київським часом за адресою: м. Дніпро, вулиця Глинки, будинок 12,   актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 25 квітня 2019 року з 9.30 год. до 10.45 год. за адресою проведення  річних загальних зборів  відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах : на 24.00 годину  19 квітня 2019 року.

    Перелік питань  включених до проекту порядку денного що виносяться на голосування :

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.  

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування  та регламенту  загальних зборів акціонерів .

4. Розгляд річного звіту виконавчого органу - Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, та перспективи розвитку у 2019р. Затвердження заходів  за результатами його розгляду.   

5. Розгляд річного звіту Ревізора Товариства  про результати діяльності Товариства за 2018р. та прийняття рішення за наслідками цього звіту та його затвердження.

6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2018р. та затвердження заходів за результатами його розгляду .

7.Про роботу Товариства по поверненню депозитних коштів з банків, що знаходяться в стадії ліквідації

8.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2018 році. та порядку виплати дивідендів.

9. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік , затвердження його та  заходів  за результатами його розгляду.

10 Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом  викладення Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО»  у новій редакції.

              11.Про визначення уповноваженої(них) особи(осіб) для підписання Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО»  у новій редакції

12. Про припинення повноважень виконавчого органу - Голови Правління та членів Правління ПрАТ «Компанія «Дніпро», обраного 28.04.2017р.

13. Про обрання Голови Правління та членів  Правління ПрАТ «Компанія «Дніпро»

14. Про затвердження принципів (  Кодексу)  корпоративного  управління Приватного акціонерного товариства «Компанія «Дніпро»

15. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів.

        

              Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також інформацію зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»   –  http://www. insuring.dp.ua,

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:  пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники) можуть ознайомиться за письмовим запитом  за 2 робочих дні за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 4900, місто Дніпро, вул. Глинки, будинок 12, у кабінеті 8  у робочі дні з 09:00 години до 16:00 години (обідня перерва з 12-30 до 13-15 години) (а в день проведення зборів без подання письмового запиту – також у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру).

 Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами – ПУСТОВОЙ Сергій Миколайович – Голова Правління Товариства. Телефони для довідок: (056)7451541.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

 - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі  якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

 - до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

 - отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, передбаченому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПрАТ "КОМПАНІЯ «ДНІПРО» повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

 Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

  25 квітня 2019 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах відповідно у місці проведення загальних зборів акціонерів в актовому залі.

                На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій  є такою: загальна кількість акцій становить 612557 , з них:  605357 штук простих іменних та 7200 штук привілейованих іменних, кількість голосуючих акцій становить : 586318 штук простих іменних та 7200 штук привілейованих іменних .

Проект порядку денного ( перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту  порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

 

1..1.Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Севастьянова Л.І.; Член Лічильної комісії – Можаєв О.В..;

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

 

2: 2.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря зборів у наступному складі:

Голова зборів – Севастьянова Л.І..; Секретар зборів – Можаєв О.В.

 2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- виступи по питаннях порядку денного – до 20 хв.;

 - запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 10 хв.;

- голосування по питанням порядку денного загальних зборів відбувається з використанням бюлетенів для голосування;

 - після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол.

 Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.; - збори провести без перерви.

3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування  та регламенту  загальних зборів акціонерів

 

3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

 3.2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства.::: підрахунку голосів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

 3.2.1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

 3.2.2. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

3.3.2.3. З питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

 3.2.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), реквізити акціонера (представника акціонера), акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо проекту рішення, а також бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка, та не відповідає по формі та/або тексту, що затверджені Наглядовою радою Товариства.

3.25. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

3.2.6. Голова загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

 3.2.7. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

 3.3.Щодо розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів пропонується:

 3.3.1. По кожному питанню порядку денного загальних зборів акціонерів заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови та секретаря загальних зборів акціонерів, провести голосування.

 3.3.2. Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

 3.3.3. На загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування бюлетенями для голосування.

 3.4.. Час для виступів на загальних зборах:

 - доповідь по питанням порядку денного зборів - до 20 хвилин;

 - виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 5 хвилин;

 - повторні виступи з одного питання і зауваження - до 3 хвилин.

 3.5. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва до 10 хвилин для підрахунку результатів голосування та складання протоколу Лічильної комісії.

4. Голова загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

5. Учасник загальних зборів акціонерів може в будь-який час відмовитися від виступу.

6. Учасник загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питання порядку денного, яке обговорюється.

 7. Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

8. Загальні збори акціонерів вправі змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 9. У ході загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

4. Розгляд річного звіту виконавчого органу - Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, та перспективи розвитку у 2019р. Затвердження заходів  за результатами його розгляду

 

4.1. Затвердити звіт Голови Правління  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

4.2.Роботу Виконавчого органу Товариства в 2018 році визнати ____________________ та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.3.Правлінню Товариства:

  • Визначити умови подальшого зберігання полісів колишнього Держстраху СРСР та внести відповідні пропозиції Наглядовій раді та акціонерам Товариства;
  • Продовжити роботу по наданню об’єктів нерухомості, що належать Товариству в оренду з врахуванням цінової політики і попиту на ринку комерційної нерухомості Дніпропетровської області та м. Харків, залучаючи до оренди нові вивільнені площі на об’єктах нерухомості;
  • Підтримувати в  належному технічному стані об’єкти нерухомості Товариства шляхом проведення поточних та планових ремонтних робіт та протягом 2019 року внести пропозиції Наглядовій раді і акціонерам Товариства щодо виділення коштів на проведення відновлювальних і ремонтних робіт на об’єктах нерухомості, що належать Товариству на правах приватної власності та комплектування їх системою протипожежного захисту

5. Розгляд річного звіту Ревізора Товариства  про результати діяльності Товариства за 2018р. та прийняття рішення за наслідками цього звіту та його затвердження.

 

5.1. Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік.

5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2018р. та затвердження заходів за результатами його розгляду

6.1. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

7.Про роботу Товариства по поверненню депозитних коштів з банків, що знаходяться у стадії ліквідації.

        7.Правлінню Товариства продовжити у 2019 році роботу з уповноваженими особами Фонду гарантування вкладів щодо проблемних банків, які знаходяться у стадії ліквідації, з метою повернення заблокованих депозитних коштів Товариства з цих банків.

8.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2018 році та порядку виплати дивідендів.

 

8.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік:

У зв’язку з тим, що чистий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік складає 142 333 гривень, а  прибуток на 1 акцію відповідно складає 0,23235 грн., пропонується нарахування дивідендів акціонерам по підсумкам фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018р. не проводити.

 

         8.1. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік в сумі 142 333 грн. розподіляється наступним чином:

  • 7117 грн. – відрахування до резервного фонду Товариства, що складає 5% від загального розміру чистого прибутку Товариства за 2018 рік.
  • 135216 грн. – нерозподілена частка чистого прибутку за 2018 рік, що складає 95% від загального розміру чистого прибутку Товариства за 2018 рік,  направляється у вільні  резерви Товариства.

 8.2. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.

  8.3. Кошти, направлені у вільні резерви Товариства в сумі 135216 грн.. використати протягом 2019р. на проведення невідкладних ремонтних і відновлювальних робіт на об’єктах нерухомості, що належать Товариству та комплектування їх  системами протипожежного захисту.

9. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, затвердження його,  

та заходів  за результатами його розгляду

 

9.1. Затвердити звіт  голови Наглядової ради Товариства за 2018р.

9.2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів

 

10 Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО»  у новій редакції.

 

         10.1Внести  та затвердити  зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у зв’язку з приведенням статей Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції Закону №2210--УШ від 16.11.2017 р.

      10.2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ДНІПРО»  в новій редакції (додається).

10.3. Подати документи для Державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу - Товариство до  Державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області у визначені чинним законодавством терміни

 

10.4. Це рішення набирає чинності з дати Державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

 

 11.Про визначення уповноваженої(них) особи(осіб) для підписання Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО»  у новій редакції

 

11.1 Доручити голові загальних зборів акціонерів Товариства Севастьяновій Ларисі Іванівні (паспорт АК 659785 виданий 24.12.1999р Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., ідентифікаційний номер 1895100242, яка мешкає за адресою:49081, м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд.8/4, кв.110) та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства Можаєву Олександру Васильовичу  (паспорт АК633407 виданий 19 вересня 2007р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області ідентифікаційний номер 2211624252, який проживає за адресою: місто Дніпро, вул. Тельмана, буд.37 кв.1)  від  імені акціонерів Товариства підписати  Статут  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» викладений в новій редакції та затверджений цими загальними зборами, який є невід'ємною частиною установчих документів Товариства ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО», зареєстрованих у Державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області 15.06.2017 р. номер запису 1_224_002287_99, Код:328331937672   та виконати всі інші дії, пов'язані з виконанням цього доручення, передбачені чинним законодавством України.

 

  11.2. Доручити Голові Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Пустовому Сергію Миколайовичу видати довіреність Стрецькій Наталії Миколаївні Голові Наглядової ради Товариства на виконання рішення загальних зборів акціонерів стосовно обов'язкового подання документів для  Державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» в тому числі і її відокремлені підрозділи ( філії)  та уповноважити її підписувати, подавати, отримувати всі необхідні документи та виконати всі інші дії, пов'язані з виконанням цього доручення, передбачені чинним законодавством України.

12. Про припинення повноважень виконавчого органу - Голови Правління та членів Правління ПрАТ «Компанія «Дніпро», обраного 28.04.2017р

 

У зв’язку з тим, що Грисенко Т.С. працює на умовах сумісництва на неповний робочий часі ця посада не є її основним місцем праці , пропонується скоротити  посаду члена Правління в Статуті.

У зв’язку з затвердженням статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у новій редакції :

             12.1. Припинити повноваження Голови Правління  ПрАТ «Компанія «Дніпро» Пустового Сергія Миколайовича, обраного на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року   Протокол № 34 строком на 5 років .

           12.2. Припинити повноваження члена Правління  ПрАТ «Компанія «Дніпро» Дьякова Віктора Олександровича, обраного на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року   Протокол № 34 строком на 5 років.

          12.3. Припинити повноваження члена Правління  ПрАТ «Компанія «Дніпро» Вишнякової Зінаїди Василівни, обраної на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року   Протокол № 34 строком на 5 років.

          12.4. Припинити повноваження члена Правління  ПрАТ «Компанія «Дніпро» Грисенко Тетяни Степанівни, обраної на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року   Протокол № 34 строком на 5 років.

           12.5. Припинити повноваження члена Правління  ПрАТ «Компанія «Дніпро» Можаєва Олександра Васильовича, обраного на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року   Протокол № 34 строком на 5 років.

13. Про обрання Голови Правління та членів  Правління ПрАТ «Компанія «Дніпро»

 

13.1.Обрати Головою Правління та членами Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" персонально:

Перелік кандидатів на обрання:

13.1. Голова Правління : Пустовой Сергій Миколайович, 1952р.н.  особа що внесла пропозицію щодо кандидата Стрецька Н.М.

- кількість, акцій акціонерного товариства, тип  у володінні - 3 (шт.) акції прості іменні(0,005%)

- освіта Вища : Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут 1974р.. інженер-механік

-  місце роботи в тому числі протягом 5-ти років  - основне – Голова Правління ПрАТ «Компанія «Дніпро», з 11.08.2011р.по т.ч.

-  загальний стаж роботи :48 років

- відсутня наявність непогашеної (не знятої) судимості

- відсутня наявність заборони обіймати певні посади  та / або займатись певною діяльністю

-  не є  афілійованою особою ПрАТ " КОМПАНІЯ  "ДНІПРО"

-  данні відсутні про акціонерів ПрАТ " КОМПАНІЯ  "ДНІПРО", що є афілійованими особами кандидата.

13.2 Член Правління : Вишнякова Зінаїда Василівна, 1955р.н.  особа що внесла пропозицію щодо кандидата Стрецька Н.М.

- кількість, акцій акціонерного товариства, тип  у володінні - 0 (шт.) акції прості іменні

- освіта Вища : Пермський сільськогосподарський інститут ,1981р економіст – організатор с/г виробництва,;

-  місце роботи в тому числі протягом 5-ти років  - основне – головний бухгалтер центральної бухгалтерії  ПрАТ «Компанія «Дніпро», з 11.08.2011р.по т.ч.

-  загальний стаж роботи :43 років

- відсутня наявність непогашеної (не знятої) судимості

- відсутня наявність заборони обіймати певні посади  та / або займатись певною діяльністю

-  не є  афілійованою особою ПрАТ "КОМПАНІЯ  "ДНІПРО"

-  данні відсутні про акціонерів ПрАТ " КОМПАНІЯ  "ДНІПРО", що є афілійованими особами кандидата.

13.3 Член Правління : Дьяков Віктор Олександрович, 1960р.н.  особа що внесла пропозицію щодо кандидата Стрецька Н.М.

- кількість, акцій акціонерного товариства, тип  у володінні - 0 (шт.) акції прості іменні

- освіта Вища : Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, 1981 р. інженер-будівельник 

-  місце роботи в тому числі протягом 5-ти років  - основне – заступник Голови Правління ПрАТ «Компанія «Дніпро», з 11.08.2011р.по т.ч.

-  загальний стаж роботи :36 років

- відсутня наявність непогашеної (не знятої) судимості

- відсутня наявність заборони обіймати певні посади  та / або займатись певною діяльністю

-  не є  афілійованою особою ПрАТ "КОМПАНІЯ  "ДНІПРО"

-  данні відсутні про акціонерів ПрАТ "КОМПАНІЯ  "ДНІПРО", що є афілійованими особами кандидата

13.4 Член Правління : Ковтун Оксана Володимирівна, 1973р.н.  особа що внесла пропозицію щодо кандидата Стрецька Н.М.

- кількість, акцій акціонерного товариства, тип  у володінні - 0 (шт.) акції прості іменні

- освіта Вища : Дніпропетровський державний університет ,1995р економіст;

-  місце роботи в тому числі протягом 5-ти років  - основне – начальник інвестиційного відділу  ПрАТ «Компанія «Дніпро», з 11.08.2011р.по т.ч.

-  загальний стаж роботи :20 років

- відсутня наявність непогашеної (не знятої) судимості

- відсутня наявність заборони обіймати певні посади  та / або займатись певною діяльністю

-  не є  афілійованою особою ПрАТ "КОМПАНІЯ  "ДНІПРО"

-  данні відсутні про акціонерів ПрАТ " КОМПАНІЯ  "ДНІПРО", що є афілійованими особами кандидата.

13.5 Член Правління : Севастьянова Лариса Іванівна, 1951р.н.  особа що внесла пропозицію щодо кандидата Стрецька Н.М.

- кількість, акцій акціонерного товариства, тип  у володінні - 3 (шт.) акції прості іменні(0,005%)

- освіта Вища : Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут 1975р.. інженер-технолог

-  місце роботи в тому числі протягом 5-ти років  - основне – начальник відділу кадрів ПрАТ «Компанія «Дніпро», з 11.08.2011р.по т.ч.

-  загальний стаж роботи :48 років

- відсутня наявність непогашеної (не знятої) судимості

- відсутня наявність заборони обіймати певні посади  та / або займатись певною діяльністю

-  не є  афілійованою особою ПрАТ " КОМПАНІЯ  "ДНІПРО"

-  данні відсутні про акціонерів ПрАТ " КОМПАНІЯ  "ДНІПРО", що є афілійованими особами кандидата.

 

14. Про затвердження принципів (  Кодексу)  корпоративного  управління Приватного акціонерного товариства «Компанія «Дніпро».

14. Затвердити принципи (  Кодекс)  корпоративного  управління Приватного акціонерного товариства «Компанія «Дніпро», погодженого рішення Наглядової ради Товариства від «15»03.2019р. протокол №15.

15. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів.

        

 

15.1. Припинити повноваження Севастянової Лариси Іванівни та Можаєва Олександра Васильовича – членів  лічильної комісії загальних  зборів акціонерів Товариства, а саме: здійснення підрахунку голосів, оголошення підсумків голосування, складання та підписання протоколу  підсумків голосування  лічильної комісії Зборів  по 14 питанням порядку денного Зборів  згідно до регламенту проведення Зборів в термін  до 15 годин 50 хвилин 11 квітня 2019 року.

15.2. Лічильній комісії загальних  зборів акціонерів Товариства, після складення протоколу про підсумки голосування, опечатати  бюлетені для голосування та  передати їх Голові загальних Зборів для подальшого зберігання у Товаристві на визначений законодавством України термін, але не більше чотирьох років.

      Довідки можна отримати за телефоном: (056)4751541,  (056) 745-10-41

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника

Звітний

попередній

Усього активів

20491

20962

Основні засоби

11832

12659

Запаси

2

2

Сумарна дебіторська заборгованість

492

409

Грошові кошти та їх еквіваленти

6510

5247

Нерозподілений прибуток

142

15

Власний капітал

19924

20087

Статутний капітал

11026

11026

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

567

730

Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)

142

15

Середньорічна кількість акцій (шт.)

612557

612557

Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію

0,23182

0,02449

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

61

99

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління   ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО»                                  С.М. Пустовой