Дата розміщення:  21.03.2019 12:10:01
Дата здійснення дії: 23.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДФАРМ"
Код за ЄДРПОУ:  22949302
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДФАРМ" (надалі - Товариство), місцезнаходження: Україна, 02095, м. Київ, вул. А. Ахматової, буд. 33, нежиле приміщення № 130, повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів (опублікування інформації в повідомленні про проведення річних загальних зборів шляхом розміщення її в загальнодоступній інформаційної базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснено 21.03.2019 09:40:01) шляхом включення нових питань та проектів рішень:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ, ДОДАТКОВО ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

9. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:

9.1. Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2019 року о 10.00  годині за адресою: Україна, 02095, м. Київ, вул. А. Ахматової, буд. 33, нежиле приміщення № 130, кімн. 2, 1-й (перший) поверх.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах з 9-30 до 10:00 в день проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: перелік акціонерів складений станом на 24 годину 17 квітня 2019 року.

Загальна кількість акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 20.03.2019 року) – 100 (сто) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 20.03.2019 року) – 100 (сто) штук простих іменних акцій (голосів).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 02095, м. Київ, вул. А. Ахматової, буд. 33, нежиле приміщення № 130, кімн. 2, 1-й (перший) поверх, у робочі дні з 9-00 до 17-00, а в день проведення річних загальних зборів – в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Листопад Юрій Анатолійович. Телефон для довідок: (044) 501-73-44, контактна особа – Листопад Галина Романівна.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а у разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають право ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 вказаного Закону;

- отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного  річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів. Письмове звернення надсилається акціонером за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати зборів. Пропозиції повинні містити інформацію, зазначену в ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь – який момент замінити свого представника, повідомивши про це директора Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

                               Директор ПрАТ "УКРМЕДФАРМ"