Дата розміщення:  21.03.2019 12:14:01
Дата здійснення дії: 25.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АНТОНІНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
Код за ЄДРПОУ:  00909590
Текст повідомлення: 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства „Антонінське ремонтно–транспортне підприємство”, код ЄДРПОУ 00909590, місцезнаходження: 31022, Україна, Хмельницька область, Красилівський р-н, смт.Антоніни, вул Шосейна, 19  (далі- Товариство), відбудуться 25.04.2019р. о 14:00 за адресою: 31022, Хмельницька область, Красилівський р-н, смт.Антоніни, вул Шосейна, 19, актовий зал. Реєстрація акціонерів буде проводитись 25.04.2019р. за місцем проведення зборів з з 13:00 до 13:45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24.00 год.  19.04.2019р.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб: 1.) Єжель Федір Михайлович; 2.) Суха Надія Дмитрівна; 3.) Синюк Тетяна Юріївна.

  1. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження  регламенту зборів.

Проект рішення: 2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів      - Томчука Олександра Анатолійовича

2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів – Яковчука Бориса Никоновича.

2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

  • Доповіді за питаннями порядку денного - до 10 хв.
  • Виступи і обговорення – до 5 хв.
  • Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.
  1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора. Визнати роботу задовільною.

  1. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу задовільною.

  1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

  1. Затвердження  розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік

Проект рішення: Прибуток за 2018 рiк у сумi  4,6 тис.грн направити на розвиток виробництва та покращення основних фондів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

 

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів у робочі дні, з понеділка по п’ятницю, з 10.00  год. до 15.00 год, за місцезнаходженням Товариства, бухгалтерія, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. До дати проведення загальних зборів Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. До документів можуть вноситися лише зміни у зв’язку із змінами в порядку денному, а саме шляхом включення нових питань та/або проектів рішень із запропонованих питань, чи у зв’язку з виправленням помилок. Такі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів,  Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Томчук Олександр Анатолійович. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на  веб-сайті Товариства за адресою:  www. antoninskertp.pat.ua Довідки за телефоном: +38(03855) 511-88.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Для реєстрації на зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а для представників акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, складену відповідно до вимог законодавства. Якщо акціонера – юридичну особу представляє її керівник, то додатково надається актуальний Витяг з ЄДР, засвідчений підписом керівника та печаткою юридичної особи (у разі наявності). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР  порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами; при цьому додатково надається актуальний Витяг з ЄДР та витяг/копія установчих документів щодо повноважень особи на надання такої довіреності, засвідчені керівником юридичної особи та печаткою юридичної особи (у разі наявності). Представником акціонера на загальних зборах не можуть бути посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, в будь-який час відкликати чи замінити свого представника, а також може сам взяти участь у зборах та голосуванні. В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ „Антонінське РТП”, а саме на 15 березня 2019 року: загальна кількість акцій – 688 280 штук; кількість голосуючих акцій – 423 521 штук.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Антонінське РТП”                (тис..грн)

Найменування показника

період

 

2018 рік

2017 рік

Усього активів

1611,2

1604,2

Основні засоби ( за залишковою вартістю)                            

209,3

170,8

Запаси 

1349,3

1328,0

Сумарна дебіторська заборгованість         

11,8

28,6

Гроші та їх еквіваленти            

40,8

76,8

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)                  

521,2

516,6

Власний капітал                            

869,8

869,8

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал                          

                           172,1

172,1

Довгострокові зобов'язання і забезпечення                 

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення                      

48,1

45,7

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)                   

4,6

63,4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

688280

688280

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію ( грн)                                     

0,007

0,09

 

 

Наглядова рада Товариства.