Дата розміщення:  21.03.2019 12:14:02
Дата здійснення дії: 21.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВЕЛТЛІНЕР»
Код за ЄДРПОУ:  25285050
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР» (місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ вул. Новокостянтинівська, буд. 1 В)

 повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2019 року за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 1 В, четвертий поверх, (приймальня) (надалі – Збори).

Початок зборів о 10 год. 00 хв.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 09-30 до 09-50 год. за місцем проведення Зборів. Для реєстрації акціонерів для участі у Зборах при собі мати: паспорт (акціонерам); паспорт та довіреність на право участі в зборах, яка оформлена відповідно до вимог чинного законодавства (для представників акціонерів).

Право на участь у Зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства станом на 24-00 год. 15.03.2019 року.

 

Проект Порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів та затвердження регламенту.

Проект рішення: Обрати запропонований склад робочих органів чергових річних загальних зборів акціонерів.

Затвердити такий регламент роботи чергових річних загальних зборів:

для доповідей з питань порядку денного – 15 хвилин.

для співдоповідей – 10 хвилин.

для питань та відповідей на них – 10 хвилин.

Голосування з питань порядку денного здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

 

2. Про обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів - Ставничого О.М., секретарем Зборів Радченко Л.І.

3. Затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Бюлетені для голосування на Зборах засвідчуються печаткою Товариства.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління

Проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2018 рік.

 

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.

 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «ВЕЛТ» за 2018 рік.

 

8. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2018 рік, визначення розміру резервного капіталу.

Проект рішення:1. Затвердити результати за 2018 рік у сумі 1172 тис. грн. непокритого збитку з  відповідним зменшенням нерозподіленого прибутку за попередні роки.

2.Прибуток за 2018 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

 

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Лахна Юрія Олександровича, членів Наглядової ради Товариства Ставничого Олексія Миколайовича, Гордійчук Ганни Танасіївни з 23.04.2019 року.

 

8. Визначення кількісного складу Наглядової ради.

Проект рішення: Склад Наглядової ради ПрАТ «СК «ВЕЛТ» визначити у кількості 3-х (трьох) членів.

 

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект  рішення: проект рішення не надається відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити  умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Встановити, що членів Наглядової ради здійснюють свої повноваження безоплатно.

Уповноважити Голову Правління підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

 

11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.  Уповноважити від імені акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства Голову Зборів та секретаря Зборів.

 

12. Надання повноважень Голові Правління Товариства здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити Голову Правління на здійснення всіх дій, необхідних для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з правом передоручення цих повноважень.

 

Кожний акціонер має право вносити пропозиції за 20 днів до дати проведення загальних зборів щодо питань, включених до порядку денного, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше, ніж за 7 днів.

Довіреність на право участі та голосування на зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах на свій розсуд. Кожний акціонер має право до дати Зборів  подати письмовий запит до Товариства та отримати на нього письмову відповідь щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі питання однакового змісту на офіційному сайті Товариства.

З документами щодо питань проекту порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитися за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд.1 В, четвертий поверх (приймальня) в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09:00 до 13:00 години, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – http://www.velt.com.ua. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Шопулко Л.М. Довідки за тел. (044) 482-42-83.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн).

Найменування показника

Період

Звітний                 (2018 р.)

Попередній              (2017 р.)

Усього активів

44745

42687

Основні засоби (за залишковою вартістю)

140

9032

Запаси

35

9

Сумарна дебіторська заборгованість

1207

1583

Гроші та їх еквіваленти

3228

3048

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

- 2081

- 830

Власний капітал

30722

31973

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

30100

30100

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

6904

5536

Поточні зобов’язання і забезпечення

7119

5178

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

- 1172

- 1148

Середньорічна кількість акцій (шт.)

301000

301000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

- 0,0039

- 0,0038

 

Наглядова рада ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР»