Дата розміщення:  21.03.2019 12:16:01
Дата здійснення дії: 24.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БОЛГРАД СОЛАР”
Код за ЄДРПОУ:  37012088
Текст повідомлення: 

                                                      Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

                                             ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БОЛГРАД СОЛАР”

                                                                             (надалі – Товариство”)

 

Місце знаходження  Товариства: 69731, Одеська область, Болградський район, с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92

Повідомляє  про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства,  які відбудуться «24» квітня 2019  року  о 11 год. 00 хв. за  адресою: 69731, Одеська область, Болградський район, с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92, к.1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться  24 квітня  2019  року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за адресою проведення загальних зборів: 69731, Одеська область, Болградський район, с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92  к.1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на  24.00 годину 18 квітня 2019 року.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

В реєстрації для участі у загальних зборах акціонеру (його представнику) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

                                             Проект порядку денного загальних зборів:

1. Обрання та припинення повноважень членів Лічильної комісії.

2. Обрання та припинення повноважень Голови та Секретаря  Загальних зборів.

3. Затвердження Порядку (регламенту) проведення чергових Загальних акціонерів.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік  та прийняття рішення за наслідками його розгляду,  затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради;

5. Затвердження аудиторської фірми, яка здійснювала обов’язковий аудит ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОЛГРАД СОЛАР» за 2018 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6.Затвердження річного звіту  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БОЛГРАД СОЛАР за 2018 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження  порядку  розподілу прибутку (дивідендів, покриття  збитків) Товариства за підсумками роботи за 2018 рік з врахуванням вимог чинного законодавства.

8. Обрання зовнішнього аудитора Товариства на 2019 рік.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
Визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “БОЛГРАД СОЛАР”

№ питання порядку денного

Питання, включене до проекту порядку денного

Проект рішення з питання порядку денного, включеного до проекту порядку денного

1

Обрання та припинення повноважень членів Лічильної комісії.

  1. Обрати Лічильну комісію у складі 1 (однієї) особи – Кузнецової Станіслави Олександрівни.

 2.Припинити повноваження члена Лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, складення та підписання протоколу про підсумки голосування, який додається до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів.

2

Обрання та припинення повноважень Голови та Секретаря  Загальних зборів

 

Обрати Головою Зборів – представника акціонера на строк до 30  квітня 2019 року включно.

 Обрати Секретарем Зборів – представника акціонера на строк до 30  квітня 2019 року включно.

вповноважити їх на підписання протоколу Зборів

3

Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів

Встановити наступний Регламент роботи Зборів: для доповідей за питаннями порядку денного – до 15 хвилин; для співдоповідей – до 5 хвилин; для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Усі питання і пропозиції подавати у письмовій формі Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів.

Процес ведення Зборів фіксувати згідно до Статуту Товариства у письмовій формі шляхом складення протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів та протоколу про підсумки голосування. Відеозапис і звукозапис процесу позачергових Загальних зборів акціонерів за допомогою технічних засобів не проводити

Наділити Голову Зборів повноваженнями щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік  та прийняття рішення за наслідками його розгляду,  затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

5

Затвердження аудиторської фірми, яка здійснювала обов’язковий аудит ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОЛГРАД СОЛАР» за 2018 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 

Затвердити аудиторську фірму «Стандарт-Аудит», яка здійснювала обов’язковий аудит ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОЛГРАД СОЛАР» за 2018 рік.

Прийняти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту за 2018 рік .

 

 

 

6

Затвердження річного звіту  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БОЛГРАД СОЛАР” за 2018 рік.

Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОЛГРАД СОЛАР» за 2018 рік.

 

7

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження  порядку  розподілу прибутку (дивідендів, покриття  збитків) Товариства за підсумками роботи за 2018 рік з врахуванням вимог чинного законодавства.

 

Направити чистий прибутку у суммі 109 267 тис.грн за результатамі фінансово-господарської діяльності  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОЛГРАД СОЛАР»  за 2018 рік на покриття збитків минулих років. Залишок непокритих збитків покрити прибутками майбутніх періодів.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати .

8

Обрання зовнішнього аудитора Товариства на 2019 рік.

1. Обрати аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Аудит», яка буде здійснювати обов’язковий аудит Товариства за 2019 р.

 2.Уповноважити Наглядову раду Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, для проведення обов’язкового  аудиту Товариства за 2019 рік та встановлення розміру оплати його послуг.

3.У разі заміни незалежного аудитора (аудиторської фірми), уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора (аудиторську фірму) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення обов’язкового аудиту Товариства за 2019 рік.

 

9

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства:

Голови Наглядової Ради – Коваленко Тетяни Олександрівни, представника  КВАЛІСТО ХОЛДІНГС ЛТД

Члена Наглядової Ради – Бондарчук Світлани Михайлівни, представника  КВАЛІСТО ХОЛДІНГС ЛТД

 

10

Обрання членів Наглядової Ради Товариства

 Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.

 

11

Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

 

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства та уповноважити Генерального директора Товариства Баранова В.М. підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, які включено до проекту порядку денного загальних зборів, шляхом ознайомлення з ними за місцем знаходження Товариства  69731, Одеська область, Болградський район, с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92, к.1 у робочі дні  з 9-00 години до 18-00 години, а в день проведення  загальних зборів – за місцем їх проведення: 69731, Одеська область, Болградський район, с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92, к.1.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є генеральний директор Товариства, БАРАНОВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, які включено до проекту порядку денного загальних зборів, акціонер або його уповноважений представник повинен звернутися із письмовою заявою до Товариства та надати документ, який підтверджує право власності на акції, а також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера. Адреса для подання заяви: 69731, Одеська область, Болградський район, с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92, к.1.

У день проведення загальних зборів акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів, також у місці проведення загальних зборів.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада акціонерного товариства, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах  акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть надсилати за адресою: 69731, Одеська область, Болградський район, с. Залізничне, вул. Толбухіна, буд. 92, к.1

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення  загальних зборів Товариства, складеному станом на 07.03.2019 р., загальна кількість простих іменних акцій становить 266 720 820 штук, кількість голосуючих акцій становить 266 720 820 штук.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщується інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.bolgradsolar.com.ua       

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 р. (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

                614 047

703 496

Основні засоби (за залишковою вартістю)

357 864

460 214

Запаси

2 590

2 467

Сумарна дебіторська заборгованість

85 501

70 233

Гроші та їх еквіваленти

30 111

8 462

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(554 563)

(663 830)

Власний капітал

(287 842)

(397 109)

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

266 721

266 721

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

893 001

1 089 366

Поточні зобов’язання і забезпечення

8 888

11 239

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

109 267

(62 307)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

266 720 820

266 720 820

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0.41

(0.23)

 

Наглядова Рада ПрАТ “БОЛГРАД СОЛАР”