Дата розміщення:  06.09.2019 10:36:01
Дата здійснення дії: 10.10.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»
Код за ЄДРПОУ:  24432974
Текст повідомлення: 

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ».

Місцезнаходження товариства: Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 1.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 10 жовтня року о 12-00, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Металургів, 7, ПК «Металургів» (глядацький зал).

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09.00.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11.00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 04 жовтня 2019 року.

Перелік питань та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1). Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: З метою організації процедури голосування та підрахунку голосів акціонерів обрати до складу лічильної комісії наступних осіб: голова комісії – Товстоган Олександр Володимирович; члени комісії: Матієк Анжела Василівна, Опанасюк Елла Олександрівна, Кіндрас Інна Юріївна, Манвелян Борис Ованесович, Бондар Олег Миколайович.

2). Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір. Визначення способу виплати дивідендів.

Проект рішення: Виплатити дивіденди за простими акціями ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Затвердити розмір дивідендів у сумі 10 845 287 730,00 грн. (десять мільярдів вісімсот сорок п’ять мільйонів двісті вісімдесят сім тисяч сімсот тридцять гривень 00 копійок), що на одну просту іменну акцію складає 2,81 грн. (дві гривні вісімдесят одна копійка). Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=299.

Загальна кількість акцій станом на 16 серпня 2019 року: 3859533000;

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 16 серпня 2019 року: 3850489798 (відповідно до Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, отриманого від Центрального депозитарія);

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення - за місцезнаходженням товариства (приміщення контрольно-перепускного пункту №12) у робочі дні з 09.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення з 09.00 до 11.00. Для ознайомлення з документами акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, документ, який відповідно до чинного законодавства, підтверджує повноваження представника. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кахлон П.С. Телефон для довідок: (056) 499-16-52, Товстоган Олександр Володимирович.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.