Дата розміщення:  11.09.2019 14:50:01
Дата здійснення дії: 27.09.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВЕЛЕКТРО"
Код за ЄДРПОУ:  05404707
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВЕЛЕКТРО"
(
код ЄДРПОУ 05404707, місцезнаходження: 62495, Харківська обл., Харківський р-н, сел. Васищеве, вул. Промислова, 11)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які скликаються відповідно до п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» і відбудуться "27" вересня 2019 року об 11:00 годині за адресою: 62495, Харківська обл., Харківський р-н, сел. Васищеве, вул. Промислова, 11, у приміщені актового залу № 210. Початок реєстрації акціонерів о 10-30, закінчення – о 10-55. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 23.09.2019 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, винесених на голосування):

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання Голови та секретаря зборів.
 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 4. Про припинення шляхом перетворення.
 5. Про обрання комісії з припинення (перетворення).
 6. Про порядок і умови здійснення перетворення.
 7. Про порядок обміну акцій на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника.
 8. Про умови обов`язкового викупу акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі коли ці акціонери голосували проти рішення загальних зборів про перетворення.
 9. Про порядок та строк пред`явлення вимог кредиторами.
 10. Про затвердження плану перетворення.

 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

 1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи Голови Лічильної комісії Зозулі О.В.
 2. Обрати головою загальних зборів Макарова О.В., секретарем загальних зборів Павлову Т.А.
 3. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
 4. Здійснити припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВЕЛЕКТРО» (код за ЄДРПОУ 05404707, місцезнаходження: 62495, Харківська обл., Харківський р-н, сел. Васищеве, вул. Промислова, 11)шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВЕЛЕКТРО» (місцезнаходження: 62495, Харківська обл., Харківський р-н, сел. Васищеве, вул. Промислова, 11).
 5. Обрати Комісію по припиненню (перетворенню) ПРАТ «ХАРКІВЕЛЕКТРО» у складі однієї особи, Голови комiсiї по припиненню (перетворенню) Наумова Наталя Юріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2819604506, мешкає за адресою: м. Харків, вул. Р. Ейдемана, 3, кв.65).
  Надати Голові комісії по припиненню (перетворенню) повноваження діяти без довіреності від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в усіх організаціях, підприємствах та установах в його відносинах з державними органами, іншими юридичними та фізичними особами, як на Україні так і за кордоном.
 6. Затвердити запропоновані порядок та умови здійснення перетворення ПРАТ «ХАРКІВЕЛЕКТРО».
 7. Затвердити запропонований порядок обміну акцій на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника.
 8. Встановити, що кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, за умови, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував «ПРОТИ» прийняття загальними зборами рішення про перетворення.
 9. Затвердити запропоновані порядок та строк для пред'явлення вимог кредиторами.
 10. Затвердити запропонований план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВЕЛЕКТРО» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВЕЛЕКТРО».

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 1 255 960 штук, кількість голосуючих акцій 1 255 960 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (62495, Харківська обл., Харківський р-н, сел. Васищеве, вул. Промислова, 11,) з понеділка по п’ятницю з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Наумова Н.Ю.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://ofsko.com.ua. Телефон для довідок: (057) 749-11-53.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

(!!) У відповідності до п.4 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада акціонерного товариства, приймає рішення про включення пропозицій та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):

 (!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Генеральний директор Наумова Н.Ю.