Дата розміщення:  13.09.2019 14:02:01
Дата здійснення дії: 13.09.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»
Код за ЄДРПОУ:  23507865
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕЛЕКАНАЛ “ІНТЕР” (код 23507865),

місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 30

(надалі за текстом – “Товариство”)

повідомляє про скликання чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства,

що відбудуться "17" жовтня 2019 року о 12 год. 00 хв.

за адресою: Україна, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 30, кімната для переговорів (8 поверх)

 

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 11:30 до 11:45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації представники акціонерів повинні пред'явити паспорт та підтвердження повноважень на представництво інтересів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складається станом на 24 годину «11» жовтня 2019 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного зборів:

 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради і звіту Правління за підсумками 2018 року.
 8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства, розміру, строків та порядку виплати річних дивідендів за підсумками 2018 року з урахуванням вимог, передбачених законом.
 9. Про схвалення Товариством вчинення правочину.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного додається до письмового повідомлення, надісланого особисто кожному акціонеру Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщується повідомлення про проведення чергових річних Загальних Зборів Акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»; інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів Товариства; проекти рішень з питань порядку денного, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства; інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів Товариства та станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів Товариства; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних Зборах Акціонерів Товариства: http://inter.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ “ТЕЛЕКАНАЛ “ІНТЕР” (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

звітний 

попередній 

Усього активів  

564017

501564

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

92949

108191

Запаси 

1147

984

Сумарна дебіторська заборгованість  

237659

83981

Гроші та їх еквіваленти 

5771

3260

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)

-3220660

-2946785

Власний капітал 

-2919421

-2646377

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 

163

163

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

2473442

Поточні зобов'язання і забезпечення

3483438

674499

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

-273875

-252291

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

100

100

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-2738750

-2522910

 

Учаснику загальних зборів акціонерного товариства необхідно мати при собі:

 • документ, що посвідчує особу;
 • крім того, для представників акціонерів – документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на Загальних Зборах Акціонерів Товариства (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності, оформлені у відповідності до чинного законодавства України).

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у позачергових Загальних Зборах Акціонерів Товариства особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах акціонерів з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства акціонери мають право отримати письмову відповідь Товариства на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства.

Пропозиції, оформлені у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства під час підготовки до Загальних Зборів Акціонерів Товариства, у робочі дні та робочий час за місцезнаходженням Товариства, кімната 805 та/або в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) під час підготовки до загальних зборів – секретар Правління Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

Голова Правління Шкуратова К.І.

13.09.2019 р.