Дата розміщення:  13.09.2019 14:16:02
Дата здійснення дії: 16.10.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ»
Код за ЄДРПОУ:  14311577
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ”, код за ЄДРПОУ 14311577 (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 жовтня 2019р. о 09 годині 45 хвилин за адресою: м. Дніпро, пр. О.Поля (пр. Кірова), буд. 46, кабінет Директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 16 жовтня 2019р. з 09 години 00 хвилин до 09 години 30 хвилин за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах станом на 24 годину 09.10.2019р.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ ”УкрНДІТМ” 16.10.2019р.: Білана Віталія Володимировича, Линник Нелю Анатоліївну, Запорожец Наталію Іванівну. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити наступний регламент проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ ”УкрНДІТМ”: По 2 питанню порядку денного час доповіді до 30 хвилин. Виступи по обговоренню доповіді до 5 хвилин. Збори пропонується провести за 1 годину без перерви. Заявки на виступ по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

2. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися не більш як протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ряд взаємопов’язаних правочинів), які укладатимуться ПрАТ “УкрНДІТМ” протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

1. Правочини із продажу, постачання, реалізації, купівлі продукції, товарів, робіт, послуг та матеріалів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів грн. 00 коп.).

2. Правочини щодо надання/отримання фінансової допомоги, гранична сукупна вартість яких не перевищує 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів грн. 00 коп.).

3. Правочини щодо відчуження власного нерухомого майна (частини майна), гранична сукупна вартість яких не перевищує 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів грн. 00 коп.).

Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ “УкрНДІТМ” на прийняття рішення щодо визначення істотних умов значних правочинів (договорів), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих правочинів (договорів), що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Надати повноваження Директору ПрАТ “УкрНДІТМ”, що діє на підставі Статуту товариства, або особі, яка буде виконувати обов’язки Директора ПрАТ “УкрНДІТМ на підставі виданого ними наказу або на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ “УкрНДІТМ”, на укладання від імені Товариства значних правочинів, та підписання відповідних договорів, що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих договорів, що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, умови яких будуть визначенні на підставі відповідних рішень Наглядової ради ПрАТ “УкрНДІТМ”.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://ucap.dp.ua/14311577/

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Дніпро, пр. О.Поля (пр. Кірова), буд. 46, кімната 350 у робочі дні з 13-00 до 15-30 години. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Малигiна Лiлiя Михайлiвна, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі - документ, який посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством або інший документ, який підтверджує повноваження представника. Разом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись належним чином засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Телефон для довідок: (056) 373-28-33, (056) 770-49-48.

Інформація станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 11.09.2019р.

Загальна кількість акцій: 5 289 320 простих іменних акцій

Кількість голосуючих акцій: 5 064 973 простих іменних акцій