Дата розміщення:  13.09.2019 15:18:01
Дата здійснення дії: 17.10.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Уланівський Агромаш"
Код за ЄДРПОУ:  00902240
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення ПОЗАчергових загальних зборів

 

ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «УЛАНІВСЬКИЙ АГРОМАШ», ідентифікаційний код 00902240, місцезнаходження Вінницька обл., Хмільницький район, с. Уланів, вул. Миру, 39 (далі- Товариство),  повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства (далі –Збори)

Дата, час проведення Зборів:  17 жовтня 2019 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: Вінницька обл., Хмільницький район, с. Уланів, вул. Миру, 39, актова зала Товариства.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 17 жовтня 2019 року о 09 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 17 жовтня 2019 року о 09 год. 45 хв.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Зборах: Вінницька обл., Хмільницький район, с. Уланів, вул. Миру, 39, актова зала Товариства .

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину 11 жовтня 2019 року.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

  1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме Колесник Галина Євгенівна.

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

 

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів – Осадчук Валерій Іванович, Секретарем Загальних зборів – Чехівську Валентину Петрівну.

 

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;  виступи під час дебатів – до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції  - до 3 хвилин; обговорення питань – до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

 

4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Шквира Микола Петрович, члени Наглядової ради Слободський Михайло Михайлович, Степанюк Тетяна Вікторівна.

 

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Уланівське Агромаш» у складі:

Гоцуляк Галина Петрівна

Гоцуляк Сергій Васильович

Гоцуляк Олександр Васильович

 

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.   

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради на безоплатній основі. Визначити голову правління Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

 

7. Прийняття рішення про вихід із складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Уланівська».

Проект рішення:

Вийти із складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Уланівська» (код за ЄДРПОУ 33183405). Надати повноваження Голові правління Товариства Осадчуку Валерію Івановичу укласти (підписати) від імені Товариства Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Уланівська» та інші документи необхідні для виконання прийнятих рішень у цьому пункті питання порядку денного.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб - сайті Товариства http://ulanivagromash.pat.ua/

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 680480 штук, кількість голосуючих акцій становить 554480 штук.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Уланівський Агромаш» акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність, що посвідчує їх повноваження на участь у Загальних зборах акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Вінницька обл., Хмільницький район, с. Уланів, вул. Миру, 39 в  кабінеті бухгалтерії  у робочі дні з 10-00 до 16-00, а  в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами голова правління Осадчук Валерій Іванович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмові формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі на голосуванні на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

З усіх питань щодо проведення зборів, звертайтесь за тел. 0674301116.

Наглядова рада  ПрАТ «Уланівське Агромаш»