Дата розміщення:  13.09.2019 15:38:01
Дата здійснення дії: 15.10.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство "Хустська пересувна механізована колона №240"
Код за ЄДРПОУ:  01039895
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення  річних Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства 

«Хустська пересувна механізована колона №240»

 

Публічне акціонерне товариство «Хустська пересувна механізована колона №240»

 (код ЄДРПОУ за 01039895), місцезнаходження Товариства згідно його Статуту: Україна, 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Сливова, буд. 40, повідомляє, (у відповідності до протоколу засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Хустська пересувна механізована колона №240» від 30.08.2019р.) що 15 жовтня 2019р.об 10.00 год к.ч. за адресою: Україна, 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Сливова, буд. 40, адміністративна будівля, кабінет Голови правління відбудуться річні загальні  збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у  загальних зборах відбудеться з 09.30 год. до 09.50 год. за адресою: м. Хуст, вул. Сливова, буд. 40.

     Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 08 жовтня 2019 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: hust_pmk-240.emitents.net.ua.

 

Проект порядку денного:

1. Про  обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Про обрання голови та секретаря загальних  зборів.

3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів .

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2016-2018р.р.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за  2016-2018р.р.

6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016-2018р.р.

7. Про затвердження річного звіту Товариства  за 2016-2018р.р.

8. Про розподіл прибутку і збитків  Товариства за 2016-2018р.р.

9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів правління.

11.Про прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

12. Про зміну типу(найменування)  товариства з Публічного акціонерного товариства «Хустська пересувна механізована колона №240» на Приватне акціонерне товариство «Хустська пересувна механізована колона №240» та надання повноважень щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства.

13. Про внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу(найменування) товариства .  Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту товариства та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

14. Про внесення змін та доповнень до Положень  товариства: про загальні збори,  наглядову раду, одноосібний виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання положень Товариства.

15.Про утворення одноособового виконавчого органу (Директор) Товариства ПрАТ «Хустська ПМК №240».

16.Про обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради

 

  •  

Перелік питань з проектами рішень (щодо кожного питання проекту порядку денного)

1.Про  обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб:

Голова Лічильної комісії – Фокшей В.В.;

Член Лічильної комісії –  Цяпець Г.М.;

Член Лічильної комісії -   Булеца С.М.

 2.Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

2. Про обрання голови та секретаря загальних  зборів.

Проект рішення:

Обрати:

Голова зборів – Попадинець Василь Іванович

Секретар зборів – Букатко Олександр Миколайович

 3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи та порядок проведення загальних зборів акціонерів зборів акціонерів ,

а саме:

          1.Регламент роботи загальних зборів акціонерів:

  •  основна доповідь – до 10 хвилин;
  •  виступи в дебатах – до 5 хвилин;
  •  відповіді на запитання – до 3 хвилин.

            2. Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

3. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів,

отриманих учасником зборів при реєстрації, за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

4. Неправильно заповнені, не підписані бюлетені, а також бюлетені з іншим номером

визнаються недійсними і не враховуються при підрахунку голосів.

5.Всі питання і пропозиції задавати тільки по тому питанню порядку денного, яке розглядається.

6.Учасники зборів можуть висловлюватися "з місць" тільки з дозволу Голови Зборів.

7.Кількість голосів підраховується, результати підрахунку голосів по кожному питанню оформляються протоколом лічильної комісії.

8.Оголошення проектів рішень, підсумків голосування та прийнятих рішень з питань порядку денного здійснює головуючий загальних зборів акціонерів.

9.Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

.           4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2016-2018р.р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Правління)  Товариства затвердити звіт за 2016р.-2018р.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за  2016-2018р.р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради. затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016р.-2018р.

            6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії  Товариства за 2016р.- 2018р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії  затвердити звіт Ревізійної комісії  Товариства за 2016р.-2018р.

            7. Про затвердження річного звіту Товариства  за 2016р.-2018р.

 Проект рішення:

Затвердити річні звіти Товариства  за 2016р.-2018р.

8. Про розподіл прибутку і збитків  Товариства за 2016р.- 2018р.

 Проект рішення:

Дивіденди 2016р.-2018р.  не нараховувати і не виплачувати у зв’язку з відсутністю прибутку.

9.Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: У зв’язку з закінченням терміну повноважень членів наглядової ради припинити повноваження членів наглядової у повному  складі

Голова наглядової ради

Сидор Микола Iванович

Член наглядової ради

Данча Iван Михайлович

Член наглядової ради

Драгуський Володимир Юрiйович

 

10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів правління.

Проект рішення: У зв’язку з закінченням терміну повноважень членів правління  припинити повноваження членів правління  у повному  складі

Голова Правління

Попадинець Василь Iванович

Член Правління

Панько Йосип Iванович

Член Правління

Гечка Василь Михайлович

Член Правління

Заруцький Петро Фелiксович

Член Правління

Голоботовський Михайло Андрiйович

Член Правління - головний бухгалтер

Юришинець Ганна Михайлiвна

Член Правління

Попадинець Роман Васильович

 

11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення:У зв’язку з закінченням терміну повноважень членів ревізійної комісії припинити повноваження членів  ревізійної комісії у повному складі

Голова ревiзiйної комiсiї

Паюк Валентин Михайлович

член ревiзiйної комiсiї

Савинець Василина Василiвна

член ревiзiйної комiсiї

Маслей Василь Васильович

12.  Про зміну типу(найменування)  товариства з Публічного акціонерного товариства «Хустська пересувна механізована колона №240» на Приватне акціонерне товариство «Хустська пересувна механізована колона №240» та надання повноважень щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства.

Проект рішення:

1. Змінити тип (найменування)  товариства з Публічного акціонерного товариства «Хустська пересувна механізована колона №240» на приватне акціонерне товариство Публічного акціонерного товариства «Хустська пересувна механізована колона №240».

2. Надати повноваження секретарю загальних зборів : Букатко Олександру Миколайовичу на здійснення дій щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства.

13. Про внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу(найменування) товариства.  Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту товариства та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Проект рішення:

1.Затвердити зміни до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції .

2.Визначити голову загальних зборів: Попадинець Василя Івановича та  секретаря Букатко Олександра Миколайовича уповноваженими особами на підписання нової редакції статуту товариства

 

14.Про внесення змін та доповнень до Положень  товариства: про загальні збори,  наглядову раду, одноосібний виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання положень Товариства.

Проект рішення:

1.Затвердити зміни до положень товариства шляхом викладення їх у новій редакції, а саме: загальні Збори, наглядову раду та одноособовий виконавчий орган.

2. Визначити голову загальних зборів: Попадинець Василя Івановича уповноваженою особою на підписання нових редакцій положень товариства.

 

  1. Про утворення одноособового виконавчого органу (Директор) Товариства ПрАТ «Хустська ПМК №240».

Проект рішення:

Утворити одноособовий виконавчий орган (Директор)  ПрАТ «Хустська ПМК №240».

16.Про о

Проект рішення:

Обрати наглядову раду у складі 3-х осіб

Член наглядової ради

Попадинець Василь Іванович

Член наглядової ради

Попадинець  Вікторія Василівна

Член наглядової ради

Попадинець Роман Васильович

 терміном на 3 роки (на безоплатній основі), уповноважити директора ПрАТ «Хустська ПМК №240» підписати  відповідні договори з членами наглядової ради.

 

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів: 

Загальна кількість акцій становить  1692760 штуки простих іменних акцій

Загальна кількість голосуючих акцій становить 1027388 штук.

 

Порядок ознайомлення акціонерів  з матеріалами, я якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: під час підготовки до загальних зборів до дати проведення Загальних зборів

Кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного.

З документами та матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники) можуть ознайомитись в кабінеті  Голови правління  за адресом: 90400, Закарпатська область, м. Хуст, вул. Сливова,.40  з 9.00 до 12.00 години у робочі дні. а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення.

Відповідальна  особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами –  Голова правління – Попадинець В.І. Телефон для довідок: 0314255052.
Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства:  м. Хуст, вул. Сливова, буд. 40, у кабінеті голови правління. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про річні загальні збори до дати проведення річних загальних зборів.

Відповідно до ст. 36 ЗУ «Про акціонерні товариства» Товариство, до дати проведення загальних зборів, надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу наглядової ради. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

 Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

                  Найменування показника

                             Період

2018

2017

2016

Усього активів

5296,00

5314,00

       4662.0

Основні засоби

2136,00

1254,00

1765

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

-

Запаси

1780

1776

1722

Сумарна дебіторська заборгованість

357,00

124,00

279

Грошові кошти та їх еквіваленти

147,00

1909,00

688

Нерозподілений прибуток

(266,00)

747,00

-214

Власний капітал

3362,00

4375,00

3414

Статутний капітал

423

423

423

Довгострокові зобов’язання

65,00

44,00

-

Поточні зобов’язання

1869,00

895,00

1181

Чистий прибуток (збиток)

-310,00

747,00

-556

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1692760

1692760

1692760

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

17

17

17

 

 Наглядова Рада ПАТ «Хустська ПМК-240»