Дата розміщення:  21.03.2019 15:08:01
Дата здійснення дії: 22.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Торгова компанія "Барвінок"
Код за ЄДРПОУ:  31438068
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «БАРВІНОК»
(код за ЄДРПОУ 31438068, місцезнаходження: 61058, м.Харків, вул. Р.Ролана, 12)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться "22" квітня 2019 року об 11:00 за адресою: м. Харків, вул. Ромена Роллана, буд. 12, кімната 311. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 10.30, час закінчення реєстрації – 10.55. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 16.04.2019.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання голови та секретаря зборів.
 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 4. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2018 році.
 9. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.
 10. Про припинення повноважень та обрання Ревізора.
 11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

 1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи – Голови лічильної комісії Дерюгіна І.М.
 2. Обрати Брюховича С.В. Головою зборів, Романову І.М. секретарем зборів.
 3. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
 4. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності за 2018 рік.
 5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік.
 6. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про діяльність Товариства за 2018 рік.
 7. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.
 8. Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити в розпорядженні виконавчого органу. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
 9. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
  Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.
  Затвердити умови цивільно-правових договорів (на безоплатній основі), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписанняцих договорів.
 10. Припинити повноваження Ревізора Товариства.
  Обрати Ревізором Товариства Оборіну Олену Валеріївну.
 11. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 15,8 млн. грн., що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, основних засобів, на капітальний ремонт будівель, споруд, основних засобів, отримання кредитів в банках, і інших правових дій, пов’язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності.
  Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Директору повноваження щодо підписання зазначених договорів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників

Період

звітний 2018

попередній 2017

Усього активів

158 493

168669

Основні засоби (за залишковою вартістю)

4 577

4107

Запаси 

93 063

81732

Сумарна дебіторська заборгованість

53 256

72835

Гроші та їх еквіваленти

1 539

417

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

17 494

14973

Власний капітал 

21 644

19123

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4 150

4150

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1 507

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

135 342

148766

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2 652

1462

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

4 150 000

4 150 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,64

0,35

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 4150000 штук, кількість голосуючих акцій 4150000 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м. Харків вул. Ромена Роллана, буд. 12, кімната 311) з понеділка по четвер з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 11.00 год. до 12.00 год.), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Кучер С.Л.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: tkb.com.ua.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: Україна, м. Харків вул. Ромена Роллана, буд. 12, кімната 311, ПАТ «ТК «Барвінок».

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):

 (!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Голова Наглядової ради ПАТ «ТК «БАРВІНОК» С.В. Брюхович