Дата розміщення:  04.10.2019 17:46:01
Дата здійснення дії: 04.10.2019
Вид інформації:  Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій
Повне найменування:  Акціонерне товариство «ПроКредит Банк»
Код за ЄДРПОУ:  21677333
Текст повідомлення: 

АТ «ПроКредит Банк», код за ЄДРПОУ 21677333, що знаходиться за адресою: проспект Перемоги, 107-А, 03115 Київ, Україна (надалі – Банк), повідомляє, що 30 серпня 2019 року позачерговими загальними зборами Банку було прийнято рішення про емісію додаткових простих іменних акцій Банку у кількості 734 075 (сімсот тридцяти чотири тисячі сімдесят п’ять) штук на суму 349 999 619 (триста сорок дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч шістсот дев’ятнадцять) гривень 25 коп. без здійснення публічної пропозиції з наданням акціонерам Банку переважного права придбавати розміщувані додаткові акції.

Ціна розміщення – 844 (вісімсот сорок чотири) гривні 87 коп. за одну акцію, затверджена Наглядовою радою Банку 23.09.2019.

Переважне право придбавати розміщувані Банком прості іменні акції, мають особи, що є власниками простих іменних акцій АТ «ПроКредит Банк» станом на 30.08.2019. Такі особи мають право на купівлю акцій у кількості пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 30.08.2019. Переважне право акціонера на придбання розміщуваних простих акцій реалізується шляхом подачі письмової заяви про придбання акцій на адресу місцезнаходження Банку та перерахування коштів в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються таким акціонером.

Для реалізації свого переважного права на придбання простих іменних акцій у кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих іменних акцій в загальній кількості простих іменних акцій Банку, таким акціонером подається заява про придбання акцій. Заяви надсилаються (подаються) за адресою банку – проспект Перемоги, 107-А, м. Київ, 03115. У заяві акціонера про намір реалізувати переважне право на придбання акцій повинно бути зазначено його ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій, що ним придбаваються. Заява завіряється особистим підписом заявника – фізичної особи, або печаткою (за наявності) та підписом уповноваженої особи - юридичної особи. У разі подання заяви уповноваженою особою акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника.

Строк подання заяв: з 11.11.2019 року до 29.11.2019 року включно.

Якщо акціонер банку не подасть заяву на придбання акцій, що плануються до розміщення у встановлені строки, та/або подасть заяву про відмову про придбання акцій, акціонер вважатиметься таким, що відмовився від свого переважного права на придбання простих акцій, що плануються до розміщення.

Згідно з поданою/надісланою заявою на придбання акцій (реалізацію переважного права), кошти для оплати акцій перераховуються акціонером на поточний рахунок АТ «ПроКредит банк» № 50048000106662, код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984, з призначенням платежу «Внесок до статутного капіталу АТ «ПроКредит Банк» згідно із протоколом позачергових зборів акціонерів від 30.08.2019, за акції прості іменні, без ПДВ» у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. Кошти повинні бути внесені не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій, тобто повинні бути сплачені і зараховані на рахунок Банку у строк від дати подання заяви до 18:00 29.11.2019. Перерахування коштів здійснюється у національній валюті України (гривні) або у іноземній валюті: ЄВРО або долар США. Перерахунок коштів в ЄВРО або доларах США у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом гривні до відповідної валюти, установленим Національним банком України на дату надходження іноземної валюти до банку в оплату акцій, що придбаваються.

Оплата за акції здійснюється виключно грошовими коштами у безготівковій формі. Кошти вносяться у розмірі 100% вартості акцій, які бажає придбати особа.

Банк видає акціонеру письмове зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Банком, але не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій шляхом видачі акціонеру (уповноваженій особі) такого письмового зобов’язання за адресою свого місцезнаходження: проспект Перемоги, 107-А, м. Київ, 03115. Укладення договорів купівлі-продажу акцій з акціонерами, якими під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, буде відбуватись у період з 2 по 10 грудня 2019 року включно за адресою Банку. Посадовими особами Банку, відповідальними за укладання договорів купівлі-продажу акцій є Голова Правління Пономаренко Віктор Вікторович та Заступник Голови Правління Повшедний Олександр Петрович.

Телефони для довідок: + 38 044 590-10-00, + 38 044 590-10-47.

Банківська ліцензія № 195 від 13.10.2011.