Дата розміщення:  10.10.2019 14:48:01
Дата здійснення дії: 11.11.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКА-1"
Код за ЄДРПОУ:  22656238
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКА-1"(місцезнаходження: 61166 м. Харкiв вул. Саржинська,  будинок 28а ) (надалі-Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

  1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.

Збори відбудуться 11 листопада 2019 року за адресою: 61012, Харківська обл., місто Харків, вулиця Полтавський шлях, будинок 14, оф.60. Початок зборів о 10-00. Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документи, що посвідчують його особу; представникам акціонерів –документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують їх повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Реєстрація акціонерів буде здійснюватись за вищевказаною адресою в день проведення зборів: початок реєстрації о 09-00, закінчення реєстрації о 09-45.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24:00 годину 05 листопада 2019 року.

         4. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до

проекту порядку денного

  1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії

Проект рішення:

1.1.Обрати лічильну комісію в складі:

- Левченко Тетяна Юріївна– Голова лічильної комісії;

- Крамаренко Алла Миколаївна – член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії в складі Левченко Т.Ю., Крамаренко А.М. з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

 

  1. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

  1. Обрати робочі органи в складі:

- Коваленко Олександр Миколайович - Голова загальних зборів акціонерів Товариства;

- Ісаєва Інна Анатоліївна - Секретар загальних зборів акціонерів Товариства.

         2.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

         -  надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,

         -  відвести на обговорення питань Порядку денного – до 10 хв.,

         -  на виступи, довідки – до 10 хв.;

-  пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборів, ставляться на голосування в порядку черговості їх  надходження до секретаря зборів;

-  заяви та пропозиції з питань порядку денного надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера;

- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без розгляду питання та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду. У цьому разі пропозиція щодо зняття питання з розгляду вважається процедурною пропозицією, рішення з пропозиції приймається шляхом проведення голосування та підтриманням пропозиції простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

2.3.Затвердити Порядок денний, який у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства був оприлюднений для ознайомлення акціонерів та персонально направлений листом кожному акціонеру, а саме:

1.Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії

2.Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

3. Про Внесення змін до розділу: «Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

            4. Про надання попередньої  згоди Генеральному директору Товариства на укладення правочинів.

 

  1. Про Внесення змін до розділу: «Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Проект рішення:

3.1. Внести зміни до розділу: «Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а саме:

  • виключити Верьовку Віктора Леонідовича з кола осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;
  • включити Бухолдіну Галину Дмитрівну в коло осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, з наступними повноваженнями та обмеженнями: підписувати фінансову, статистичну, податкову звітність та правочини, крім правочинів, перелік яких вказаний в 11.9 Статуту Товариства, в разі , якщо вищезазначені правочини не відносяться до категорії значних.

 

  1. Про надання попередньої  згоди Генеральному директору Товариства на укладення правочинів.

Проект рішення:

  1. Надати попередню згоду Генеральному директору Товариства на укладення правочинів щодо надання в оренду нерухомого майна та основних засобів в разі , якщо вищезазначені правочини не відносяться до категорії значних.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами (проектами рішень) під час підготовки до загальних зборів у робочі дні( з понеділка по п’ятницю ), робочий час ( з 9:00 до 18:00, перерва з 12:00 до 13:00) за адресою товариства: 61166 м. Харкiв вул. Саржинська,  будинок 28а, кімната 1, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний –Виконавчий директор Бухолдіна Галина Дмитрівна, тел.(050)301-54-04. Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства акціонери або їх представники можуть надавати в письмовому вигляді до Генерального директора Товариства за адресою: 61166 м. Харкiв вул. Саржинська,  будинок 28а.

5.1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

http://kharkivskaja1.com

       5.2. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожен акціонер має всі права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення річних чергових загальних зборів протягом строків, встановлених Законом, в тому числі:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

6. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

  1. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається таке повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 08 жовтня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 10135 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 10 124 штуки.

Генеральний директор ПРАТ "ХАРКІВСЬКА-1"                                                        

08.10.2019р.