Дата розміщення:  08.11.2019 10:50:02
Дата здійснення дії: 25.11.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
Код за ЄДРПОУ:  23697280
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»!

 

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження якого – 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) (далі – АБ «УКРГАЗБАНК»), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

У відповідності до законодавства, зокрема, частини п’ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно із Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та враховуючи інтереси АБ «УКРГАЗБАНК», дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» призначена на 25 листопада 2019 року. Позачергові загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» проходитимуть у приміщенні Міністерства фінансів України за адресою: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, к. 760.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 10:00 до 11:00 за адресою проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», зазначеною вище.

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» складається станом на 24 годину 19.11.2019.

Початок позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» об 11:15.

 

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:

 1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
 2. Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
 3. Про прийняття рішення щодо зобов’язань АБ «УКРГАЗБАНК», які можуть бути конвертовані в акції.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, додаються.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.ukrgasbank.com.

Акціонери, до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у приміщенні АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22 (поверх 5), к.528, у робочі дні та робочий час (з 9:00 до 18:00), а в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченко К.Є.

Також, до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» акціонери вправі вимагати у порядку, встановленому Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», надання (надсилання) копій документів в електронному вигляді та/або письмових відповідей на їх письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, законодавством не передбачається.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» звертатись до корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» Шестак Т.М. за тел. (044) 590-49-22 або за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», а керівникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт, завірені підписом та печаткою юридичної особи (у разі наявності) витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника. Участь у позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Право голосу з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог законодавства та Статуту АБ «УКРГАЗБАНК», матимуть лише акціонери-власники простих іменних акцій, емітованих АБ «УКРГАЗБАНК».

 

Наглядова рада АБ «УКРГАЗБАНК»

 

Додаток до повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»

 

 

Проекти рішень з питань порядку денного

позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»,

скликаних на 25.11.2019

 

Питання 1.

Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Встановити склад лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 25.11.2019, у кількості 3 (три) особи.
 2. Обрати до складу лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»:
 • Коновал Ірину Василівну;
 • Коцюбу Олену Вікторівну; 
 • Іванушкіна Дениса Вадимовича.
 1. Обрати Головою лічильної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Коновал Ірину Василівну.

Питання 2.

Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:
 • для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин;
 • питання (пропозиції) від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
 • питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, розгляду не підлягають;
 • для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» стосовно кожного питання порядку денного, надається до трьох хвилин.

Питання 3.

Про прийняття рішення щодо зобов’язань АБ «УКРГАЗБАНК», які можуть бути конвертовані в акції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Затвердити основні умови Кредитного договору, що буде укладений серед інших між АБ «УКРГАЗБАНК» та Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) (далі – «Кредитний договір»).
 2. Надати Наглядовій раді АБ «УКРГАЗБАНК» повноваження затверджувати інші умови Кредитного договору.
 3. Уповноважити Голову Правління АБ «УКРГАЗБАНК», а в разі його відсутності – виконуючого обов’язки Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» на підписання від імені АБ «УКРГАЗБАНК» Кредитного договору відповідно до основних умов, затверджених загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» та інших умов Кредитного договору, затверджених Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК».