Дата розміщення:  08.11.2019 16:28:01
Дата здійснення дії: 09.12.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОХОРОНА"
Код за ЄДРПОУ:  30881429
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОХОРОНА», код за ЄДРПОУ 30881429,

місцезнаходження: 61002, Харківська область, місто Харків, вулиця Садова, будинок 10/12

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОХОРОНА» (далі – «Товариство») повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «09» грудня 2019 року о 10 годині 00 хвилин (далі – «Загальні збори») за адресою: 61002, Харківська область, місто Харків, вулиця Садова, будинок 10/12, 2 поверх, кабінет №203.

 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі у позачергових Загальних зборах здійснюватиметься «09» грудня 2019 року з 09:20 год. до 09:50 год. за місцем проведення зборів.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення зборів, тобто на 24:00 годину «03» грудня 2019 року.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,

включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування.

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту комісії з припинення Товариства.

5. Про затвердження передавального акту.

6. Про проведення установчих зборів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА».

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень з питань порядку денного на веб-сайті за адресою http://security-kh.com/glavnaya/informatsiya-emitenta.html

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ОХОРОНА», код за ЄДРПОУ 30881429,

місцезнаходження: 61002, Харківська область, місто Харків, вулиця Садова, будинок 10/12:

 

  1. Про обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 1 (однієї) особи: Чернишова Сергія Миколайовича – голова лічильної комісії.

Повноваження обраного складу лічильної комісії припиняються з моменту складання належним чином протоколів про підсумки голосування на цих загальних зборах.

 

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування.

Проект рішення:

Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Під час проведення реєстрації акціонеру під підпис видаються бюлетені для голосування по питанням порядку денного. Бюлетені засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії.

 

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Чернишова Юрія Миколайовича, а секретарем Загальних зборів – Чернишова Сергія Миколайовича.

 

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту комісії з припинення Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт комісії з припинення Товариства щодо вчинених Комісією дій в процесі припинення Товариства шляхом перетворення (реорганізації) в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА», схвалити їх та визнати такими, що відповідають інтересам Товариства.

 

5. Про затвердження передавального акту.

Проект рішення:

Затвердити передавальний акт Товариства станом на 09 грудня 2019 року, що міститься у додатку № 1 до цього Протоколу та є його невід’ємною частиною.

Надати Голові та членам комісії з припинення повноваження підписати передавальний акт від імені Товариства.

 

6. Про проведення установчих зборів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА».

Проект рішення:

У зв’язку з припиненням Товариства шляхом перетворення провести установчі збори ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА» 09 грудня 2019 року. На установчих зборах затвердити його установчі документи та обрати органи управління.

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

З документами та матеріалами з питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (61002, Харківська область, місто Харків, вулиця Садова, будинок 10/12, 2 поверх, кабінет № 203):

  • до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;

  • у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення (61002, Харківська область, місто Харків, вулиця Садова, будинок 10/12, 2 поверх, кабінет № 203).

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – Голова комісії з припинення Товариства Чернишов Сергій Миколайович, телефон (057) 714-91-33, адреса: 61002, Харківська область, місто Харків, вулиця Садова, будинок 10/12, 2 поверх, кабінет № 203.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Станом на 05.11.2019 р. (дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість простих акцій Товариства складає 185 (сто вісімдесят п’ять) штук, з них кількість голосуючих простих акцій складає 185 (сто вісімдесят п’ять) штук .

 

 

Голова комісії з припинення Чернишов С.М.