Дата розміщення:  08.11.2019 17:30:01
Дата здійснення дії: 25.11.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"
Код за ЄДРПОУ:  20953647
Текст повідомлення: 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я   П Р О  П Р О В Е Д Е Н Н Я   З А Г А Л Ь Н И Х   З Б О Р І В   А К Ц І О Н Е Р І В

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»

місцезнаходження товариства: 65059, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, ідентифікаційний код 20953647

 

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» відповідно до ст. 35, 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів банку, які відбудуться 25 листопада 2019 року в приміщенні банку за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет № 505, о 12 годині 00 хвилин. Реєстрація учасників зборів здійснюється з 11:00 до 11:45.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

  1. Обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова комісії – Сапега Ольга Миколаївна, члени комісії: Фетісов Олексій Львович, Бедний Олег Ігорович.

  1. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Мальневу Олену Євгенівну.

  1. Скасування рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку щодо внесення змін та доповнень до Статуту Банку та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: Скасувати з 25.11.2019 р. рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 25.09.2019 р., оформлене протоколом № 23 від 25.09.2019 р., в частині питання шостого порядку денного щодо внесення змін та доповнень до Статуту Банку та затвердження його у новій редакції.

  1. Внесення змін та доповнень до Статуту Банку та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Статуту Банку, у тому числі зміни, пов’язані зі збільшенням статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій, та зміни щодо приведення умов Статуту Банку у відповідність до вимог, встановлених Національним банком України, та затвердити Статут Банку у новій редакції. Доручити Голові Правління Банку, або особі, що виконуватиме її повноваження, підписати Статут Банку в новій редакції. Доручити Голові Правління Банку, або особі, що виконуватиме її повноваження, провести роботу щодо погодження Статуту Банку в новій редакції в Національному банку України та здійснити реєстрацію у державного реєстратора.

  1. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

  1. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову Раду шляхом затвердження його у новій редакції.

  1. Внесення змін та доповнень до Положення про Правління Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Положення про Правління Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

 

 

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщений порядок денний, а також проекти рішень з питань, включених до порядку денного: bank.com.ua

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 години 00 хвилин 19 листопада 2019 року.

Станом на 4 листопада 2019 року - дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - загальна кількість акцій – 716 070 000 штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій – 716 070 000 штук простих іменних акцій.

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт, або документ, що його замінює), для представника акціонера-фізичної особи – також довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», а для юридичної особи у разі, якщо її інтереси представляє керівник юридичної особи – витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або виписку із протоколу уповноваженого органу юридичної особи про призначення вказаного керівника на посаду, а якщо від імені акціонера – юридичної особи діє представник по довіреності - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Положення ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо права акціонерів вносити пропозиції з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням банку: Україна, 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет №535 в робочий час. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління.

Банк до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідь надається на підставі письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

 

 

Наглядова Рада Акціонерного банку «Південний»                                                                           телефон для довідок: (0482) 30-70-07