Дата розміщення:  07.03.2019 09:59:01
Дата здійснення дії: 18.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУВЕНІР"
Код за ЄДРПОУ:  02970406
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУВЕНІР» (надалі – Товариство) місцезнаходження: вулиця Бориспільська,  будинок 30, місто Київ, 02093, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – загальні збори) 18  квітня 2019 року о 12.00 год., за адресою: актовий зал, кабінет № 1, адмінбудівля Товариства, вулиця Бориспільська,  будинок 30, місто Київ. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 18  квітня 2019 року, з 11.00 год. до 11.45 год., за адресою та місцем проведення загальних зборів Товариства. Дата складання  переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24.00 год., 12 квітня 2019 року.

 

Проект порядку денного 

(перелік питань що виносяться на голосування):

1. Про встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.

5. Про  розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

6. Про розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

9. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства у новій редакції.

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного:

 1. Про встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х членів: голова комісії – Гуцал Діна Георгіївна, члени комісії – Астіоненко Олег Сергійович, Астіоненко Анна Михайлівна представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА».

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

 

2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

 • бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня;
 • у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії  (Реєстраційної комісії) із зазначенням їх ПІБ.

 

3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:Обрати:

 • Голова зборів – Бойко Сергій Вячеславович
 • Секретар зборів – Бойко Олександр Вячеславович

 

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів:

 • час для доповіді з питання порядку денного – до 15 хвилин;
 • час для виступу з питання порядку денного – до 10 хвилин;
 • час на відповіді на запитання  – до 5 хвилин;
 • заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в  письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім’я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом;
 • жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова;
 • анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування не розглядаються;
 • учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Учасник загальних зборів, який бажає виступити з питань порядку денного, повинен подати письмову заяву Секретарю загальних зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного;
 • засоби масової інформації на загальні збори не допускаються;
 • аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки загальних зборів сторонніми особами заборонено;
 • особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради;
 • з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту та/або Положення «Про загальні збори».

 

5. Про  розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: прийняти до відома та затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 

6. Про розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.

Проект рішення: Отриманий  за результатами 2018 року чистий прибуток у сумі  8  тис. грн., направити на покриття збитків отриманих Товариством в минулих періодах. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.

 

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Керуючись положеннями статті 33 та статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, розмір граничної вартості для кожного з  яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 6 000 000,00  (шість  мільйонів)  гривень,  предметом (характером) яких є:

одержання Товариством  грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства  в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки)  Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпортних договорів, надання послуг Товариством.

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов’язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. 

Уповноважити Директора Товариства  (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор Товариства (або особа, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

 

8. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУВЕНІР»  у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити  Директора Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

 

9. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання цих Положень у новій редакції.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2018р.

Попередній 2017р.

Усього активів

1483

1835

Основні засоби (за залишковою вартістю)

338

375

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

818

874

Грошові кошти та їх еквіваленти

179

393

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

490

(498)

Власний капітал

436

428

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

410

410

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

1047

1407

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

8

6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 638 176

1 638 176

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,0048835

0,0036626

 

Адреса власного  веб-сайту, на  якому  розміщена  інформація  з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів: souvenir.at24.com.ua, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Кожен акціонер має право:

- ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення і закінчуючи датою проведення загальних зборів, в робочі дні, робочий час за адресою місцезнаходження Товариства: вул. Бориспільська, будинок 30, місто Київ, адмінбудівля Товариства, кабінет № 301. Відповідальна посадова особа – директор Бойко Сергій Вячеславович. Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру особисто для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. В день проведення загальних зборів ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можливо у місці проведення загальних зборів;

- до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Письмові запитання надаються на адресу за місцезнаходженням Товариства. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою (у разі наявності). У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію. До запиту обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів);

- на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів;

- у разі внесення змін до порядку денному загальних зборів отримати, у визначені законодавством строки, повідомлення про такі зміни, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на  загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Уповноваженим особам юридичної особи-акціонера мати при собі витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату, що передує даті проведення загальних зборів Товариства, Статут юридичної особи-акціонера або його нотаріальну копію, чи оригінал або нотаріальну копію документа, який визначає повноваження уповноваженої особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.  Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, письмово повідомивши про це Виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються законодавством.

 

Загальна кількість акцій  - 1 638 176 штук, голосуючих акцій – 1 193 330 штук станом на 01.03.2019р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

Наглядова рада ПрАТ «СУВЕНІР». Телефон для довідок Товариства: (044) 5672109.