Дата розміщення:  07.03.2019 10:09:01
Дата здійснення дії: 09.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ"
Код за ЄДРПОУ:  00851198
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ»

(код за ЄДРПОУ 00851198, місцезнаходження: 64508, Харківська обл., Сахновщинський р-н, село Сугарівське)

повідомляє про проведення Річних чергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 09 квітня 2019 р. о 12:00 год.

за адресою: Харківська обл., Сахновщинський р-н, село Сугарівське, центральна контора, кімната № 2.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 11:20 до 11:50 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

1.Обрання лічильної  комісії та припинення  її повноважень.

Проект рішення:

Обрати головою лічильної комісії - Плахтія Антона Андрійовича, членами – Коротку Аліну Олександрівну, Грішину Ірину Геннадіївну. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.   

Проект рішення:

Умови договору № 14 від 28.02.2019 року з ТОВ «НР «АВЕРС» на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства - затвердити.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів – Морозiкову Вiкторію Миколаївну, секретарем – Ткачову Тетяну Миколаївну.

4.Про порядок  проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування шляхом проставляння печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

6. Звіт Правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік - затвердити. Роботу Правління визнати задовільною.

7. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік - затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

9. Затвердження річного звіту (балансу) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Річний звіт (баланс) товариства за 2018 рік – затвердити.

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Прибуток отриманий у 2018 році у розмірі 488365,51(чотириста вісімдесят вісім тисяч триста шістдесят п'ять) гривні 51 копійок направити на розвиток підприємства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

54905

43318

Основні засоби (за залишковою вартістю)

10720

5496

Запаси

22973

19968

Сумарна дебіторська заборгованість

3956

4414

Гроші та їх еквіваленти

167

356

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

5430

5388

Власний капітал

26046

25557

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1549

1549

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

28859

17761

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

489

447

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6194160

6194160

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,079

0,072

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 03 квітня 2019 року, за три робочі дні до дня проведення зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного - http://20rokiv.nr-avers.com.ua .

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів в порядку, передбаченому статтею 36 ЗУ«Про акціонерні товариства», за адресою: Харківська обл., Сахновшинський р-н, село Сугарівське, Центральна контора, каб. № 2 бухгалтерія з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год., а в день проведення річних загальних зборів акціонерів товариства у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Ткачова Т. М.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 ЗУ«Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ«Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ«Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Телефон для довідок:  05762-3-06-04                                                                                                                     

                                      Наглядова рада  ПРАТ «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ»