Дата розміщення:  07.03.2019 10:09:01
Дата здійснення дії: 16.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Бердянські жниварки»
Код за ЄДРПОУ:  31071312
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ"

(код за ЄДРПОУ: 31071312, місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, проспект Східний, будинок 2А ) (далі - Товариство),

 

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16 квітня 2019 року о 10.00 годині за адресою:  71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, проспект Східний, будинок 2А, кабінет №11 .

 

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

 

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Жигула Віра Вікторівна, член лічильної комісії Шелудченко Людмила Михайлівна, член лічильної комісії  Рудницька Наталя Миколаївна, член лічильної комісії Харченко Наталя Леонідівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

 

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Захарченко Ольгу Миколаївну, Секретарем зборів Ніконову Тетяну Володимирівну.  Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

 

Питання 3. Розгляд звіту Виконавчого органу (Правління)  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) .

Проект рішення: Затвердити звіт  Виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Виконавчого органу (Правління)  Товариства визнати задовільною.

 

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

 

Питання 5. Розгляд звіту Ревiзiйної комiсiї  Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревiзiйної комiсiї.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рік. Роботу Ревiзiйної комiсiї  Товариства визнати задовільною.

 

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік: за підсумками роботи в 2018 році фонд дивідендів не створювати, дивіденди не нараховувати, прибуток в розмірі 25018 тис. грн. направити на розвиток підприємства.

 

Питання 8. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: з дати проведення річних загальних зборів у 2019 році річних та до моменту проведення річних загальних зборів у 2020 році (включно), та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством з дати проведення у 2019 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2020 році (включно), предметом (характером) яких є: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів в банківських, фінансових установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку; порука (у тому числі майнова порука) Товариства за виконання зобов’язань будь-якими третіми особами; договори поставки (постачання), купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 650 млн. грн.

                        Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів: погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись в період з дати проведення у 2019 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2020 (включно), щодо одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів в банківських, фінансових установах; передачі майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку; поруки (у тому числі майнова порука) Товариства за виконання зобов’язань будь-якими третіми особами; договорів поставки (постачання), купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, загальна сума яких не перевищує 650 млн. грн.; погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню тощо; надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

                        Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів голову правління Товариства.

 

Питання 9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році.

Проект рішення: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2019 році.

 

Питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення:  Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі: Голова Наглядової ради Люцканов Володимир Петрович, член Наглядової ради Токін Максим Геннадійович, член Наглядової ради Захарченко Ольга Миколаїівна, член Наглядової ради Бодасюк Олена Юріївна. Обрати Наглядову раду у наступному складі: члени Наглядової ради: Люцканов Володимир Петрович, Токін Максим Геннадійович, Захарченко Ольга Миколаїівна, Бодасюк Олена Юріївна. Затвердити  умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, винагороду Голові та членам Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити Голову правління на підписання відповідних договорів.

 

Питання 11  Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення:  Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. 

 

Питання 12. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних

зборів акціонерів та нової редакції Статуту Товариства, Голову та секретаря загальних зборів.

 

Питання 13. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації  нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення

державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голову правління Будянського О.В.

 

Питання 14.  Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення:  Затвердити внесення змін до Положення про Наглядову Товариства шляхом викладення його в новій редакції

 

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 10.04.2019 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 15.00 год. за адресою: 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, проспект Східний, будинок 2А, кабінет №11, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — член Наглядової ради Захарченко Ольга Миколаївна.

 

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (06153) 60808.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://zhatki.pat.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 12471184  штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 11918067 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

 

Найменування показника

Період

Звітний, 2018 р.

Попередній, 2017 р.

Усього активів

473952

425365

Основні засоби (за залишковою вартістю)

52366

37662

Запаси

206476

218850

Сумарна дебіторська заборгованість

196961

156910

Гроші та їх еквіваленти

8852

7929

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

170441

145423

Власний капітал

173559

148541

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

3118

3118

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

300393

276824

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

25018

29338

Середньорічна кількість акцій (шт.)

12471184

12471184

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

2,00606

2,35246

 

Наглядова рада ПРАТ "БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ"