Дата розміщення:  02.12.2019 14:46:01
Дата здійснення дії: 02.12.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
Код за ЄДРПОУ:  20077720
Текст повідомлення: 

Повідомлення про зміни у проекті порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” (ідентифікаційний код 03365222), що скликані
на 18 грудня 2019 року

Акціонерне товариство Національна акціонерна компанія Нафтогаз України як акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” (далі також – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 грудня 2019 року о 13 год. 30 хв. за адресою:
вул. Арсенія Тарковського (Володарського), 67, м. Кропивницький (Кіровоград), Кіровоградська обл., Україна, 25006 (кімн. 215, актовий зал), включені додаткові питання та проекти рішень:

За пропозицією акціонера ВАТ “Кіровоградгаз” – акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, якій належить 53 652 002 штук простих іменних акцій:

  1. Дванадцяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

“Обрати головою наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз” Чередник Ірину Анатоліївну.”

  1. Сімнадцяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

“Обрати головою ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз” Мороза Анатолія Олександровича.”

За пропозицією акціонера ВАТ “Кіровоградгаз” – товариства з обмеженою відповідальністю “Інвестиційна компанія “Фінлекс-Інвест”, якому належить 34 636 791 штук простих іменних акцій:

  1. Перше питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

“Обрати лічильну комісію у такому складі:

Голова комісії: Швацький Олексій Геннадійович

член комісії - Хоменко Євген Петрович.”

2) Третє питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

“Обрати: головою загальних зборів Товариства - Боголєпова Дениса Вячеславовича, секретарем загальних зборів Товариства - Назаренка Сергія Леонідовича.”

3) Сьоме питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

“1. Ященко Ігор Ярославович – на посаду Голови правління, за пропозицією акціонера ТОВ “ІК “ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ”.

2. Старовойт Костянтин Сергійович, на посаду члена правління, за пропозицією акціонера ТОВ “ІК “ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ”.

3. Шарандак Руслан Валентинович, на посаду члена правління, за пропозицією акціонера ТОВ “ІК “ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ”.

4. Сулімовський Андрій Валерійович, на посаду члена правління, за пропозицією акціонера ТОВ “ІК “ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ”.

5. Міняйло Борис Гнатович, на посаду члена правління, за пропозицією акціонера ТОВ “ІК “ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ”.

6. Побер Ольга Олексіївна, на посаду члена правління, за пропозицією акціонера
ТОВ “ІК “ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ”.

7. Ковальчук Володимир Миколайович, на посаду члена правління, за пропозицією акціонера ТОВ “ІК “ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ”.

8. Фербер Сергій Владленович, на посаду члена правління, за пропозицією акціонера ТОВ “ІК “ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ”.

9. Сотник Володимир Антонович, на посаду члена правління, за пропозицією акціонера ТОВ “ІК “ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ”.”

4) Восьме питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

“Доручити Наглядовій раді Товариства визначити кандидатів, провести їх обговорення та узгодження, та обрати Голову правління на своєму засіданні протягом місяця з дати проведення цих загальних зборів.”

5) Дев'ятнадцяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

“1. Висновки зовнішнього аудитора за 2017 рік взяти до відома.

2. У зв'язку із отриманням збитків ВАТ "Кіровградгаз" в 2017 році та 2018
р. (більше ніж 90 млн. грн збитків загалом), чим було завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, визнати роботу правління Товариства незадовільною.

3.  Зобов'язати Наглядову раду ВАТ "Кіровоградгаз" звернутися
до правоохоронних органів з метою притягнення Голови правління Гладкого О.М.
та членів правління до відповідальності за завдання збитків акціонерам Товариства
в особі НАК "Нафтогаз України" та іншим учасникам ВАТ "Кіровоградгаз".

Зобов'язати Наглядову раду ВАТ "Кіровоградгаз" звернутися до суду з цивільним позовом з метою відшкодування Головою правління Гладким О.М. та членами правління завданих НАК "Нафтогаз України" та іншим акціонерам ВАТ "Кіровоградгаз" збитків.”

6) Двадцяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

“У зв'язку із отриманням чистих збитків згідно консолідованої фінансової звітності ВАТ "Кіровоградгаз" в 2017 році в сумі 341,856 млн. грн як вказано у висновку аудиторської компанії, чим було завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, а також приймаючи до уваги ту обставину, що проект фінансової звітності Товариства за 2017 рік не відповідає законодавчо визначеним принципам формування фінансової звітності підприємствами та містить ознаки перекручення, що може вплинути на прийняття рішення користувачами фінансової звітності, річний звіт ВАТ "Кіровоградгаз" за 2017 рік, в тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік - не затверджувати.”

7) Двадцять перше питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

“Затвердити річний звіт ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" за 2017 рік.
У відповідності з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р.
№ 139 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", прибуток ДП "Центргаз" за 2017 рік розподілити таким чином:

  • 75% спрямувати на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році;
  • 25% - спрямувати на поповнення резервного фонду ДП "Центргаз".”

8) Двадцять третє питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

“У зв'язку з тим, що правочини, щодо яких є заінтересованість могли призвести (або бути однією з причин) до збиткової діяльності Товариства та не відповідають інтересам більшості акціонерів, всі вже укладені та не схвалені загальними зборами правочини, щодо яких є заінтересованість не погоджувати. Правлінню та Наглядовій раді Товариства у
30 денний термін повідомити контрагентів про недійсність раніше укладених правочинів щодо яких є заінтересованість. Правлінню та наглядовій Раді вжити заходів до повернення матеріальних цінностей Товариства, що передавались за цими правочинами. Відшкодування збитків, що нанесені Товариству правочинами, щодо яких є заінтересованість здійснити у відповідності з вимогами чинного законодавства та п.11. ст. 71 ЗУ "Про акціонерні товариства".”

9) Двадцять четверте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

“Затвердити проект Положення про Наглядову Раду Товариства (додається). Наглядовій раді у термін 60 календарних днів з дати проведення зборів розробити, узгодити та затвердити положення про загальні збори, про правління та про ревізійну комісію Товариства.”

10) Двадцять п'яте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

“Визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство.

Змінити повне найменування Товариства з “Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” на “АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ “КІРОВОГРАДГАЗ”, скорочене –
з “ВАТ “Кіровоградгаз” на “АТ “КІРОВОГРАДГАЗ”.

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (додається) у зв’язку з приведенням Статуту у відповідність із нормами Закону України “Про акціонерні товариства” та іншими нормативно-правовими актами.

Призначити голову правління Товариства особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Надати повноваження голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, на проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення перереєстрації третім особам.”

11) Проект порядку денного доповнено питаннями 27-31 разом з проектами рішень:

“27. Розподіл прибутку та порядок покриття збитків ВАТ “Кіровоградгаз” за 2004-2017 роки.

Проект рішення:

У відповідності до ч. 5 ст. 11 Закону України “Про управління об`єками державної власності” постанов Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. № 702 “Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави”, від 22.02.2012 р. № 122 “Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави”,
від 01.03.2017 р. № 120 “Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави”, прибуток ВАТ “Кіровоградгаз”, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності в 2004-2008 роках, в 2011 та 2016 роках, розподілити таким чином:

1) прибуток ВАТ “Кіровоградгаз”, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності в 2004-2008 роках:

- 50% спрямувати на виплату дивідендів;

- 50% спрямувати на поповнення резервного фонду ВАТ “Кіровоградгаз”;

2) прибуток ВАТ “Кіровоградгаз”, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності в 2011 році:

- 30% спрямувати на виплату дивідендів;

- 70% спрямувати на поповнення резервного фонду ВАТ “Кіровоградгаз”;

3) прибуток ВАТ “Кіровоградгаз”, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 році:

- 50% спрямувати на виплату дивідендів;

- 50% спрямувати на поповнення резервного фонду ВАТ “Кіровоградгаз”.

Збитки товариства отримані у 2009, 2010, 2012-2015, 2017 роках покрити з резервного фонду Товариства.

28. Розподіл прибутку ДП “Центргаз” ВАТ “Кіровоградгаз” за 2016 рік.

Проект рішення:

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р.
№ 120 “Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави” прибуток ДП “Центргаз” ВАТ “Кіровоградгаз” за 2016 рік розподілити таким чином:

- 50% спрямувати на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 році;

- 50% - на поповнення резервного фонду ДП “Центргаз”.

29. Окремі доручення Наглядовій Раді та Ревізійній комісії Товариства.

Проект рішення:

Доручити Наглядовій раді та ревізійній комісії ВАТ “Кіровоградгаз” в строк 3 (три) календарних місяці провести ґрунтовний аналіз та встановити причини збиткової фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р. та 2018 р. і За наслідками проведеного аналізу, у разі виявлення порушень законодавства, звернутися до відповідних органів державної влади, правоохоронних органів із заявами про факти вчинення посадовими та службовими особами ВАТ “Кіровоградгаз” та/або його дочірніх підприємств, діянь, що призвели до збиткової діяльності Товариства в 2017 році та/або у 2018 р., чим було завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та його акціонерів, зокрема НАК “Нафтогаз України”.

30. Про зупинення рішень позачергових загальних зборів акціонерів Відритого акціонерного товариства “Кіровоградгаз” (код ЄДРПОУ 03365222), оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” від 29 червня 2017 р. у зв`язку з порушенням під час їх проведення численних норм законодавства України, а також прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів.

Проект рішення:

У зв`язку із прийнятими рішеннями Господарського суду Кіровоградської області (справи № 912/2837/17, № 912/2479/18, № 912/969/19) про визнання недійсними рішень загальних акціонерів Відритого акціонерного товариства “Кіровоградгаз”, що були проведені 29.06.2017 р., 31.05.2018 р., 10.01.2019 р. з порушенням численних норм законодавства України, а також прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів:

1. Зупинити виконання рішень позачергових загальних акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Кіровоградгаз” (код ЄДРПОУ 03365222), оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” від 29 червня 2017 р.

2. Зупинити виконання рішень позачергових загальних акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Кіровоградгаз” (код ЄДРПОУ 03365222), оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” від 31 травня 2018 р.

3. Зупинити виконання рішень позачергових загальних акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Кіровоградгаз” (код ЄДРПОУ 03365222), оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” 10 січня 2019 р.

4. На виконання рішень суду, поновити повноваження Голови та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Голови та членів правління ВАТ “Кіровоградгаз”, повноваження яких були припинені згідно з рішеннями позачергових загальних акціонерів Відритого акціонерного товариства “Кіровоградгаз” (код ЄДРПОУ 03365222), оформлених протоколом позачергових загальних зборів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” від 29 червня 2017 р.

31. Про відновлення діяльності з постачання природного газу ДП “Центргаз” побутовим споживачам.

Проект рішення:

Посадовим особам ВАТ “Кіровоградгаз” та ДП “Центрагаз” вжити всіх необхідних заходів для відновлення діяльності ДП “Центрагаз” по постачанню природного газу споживачам Кіровоградської області.

Ревізійній комісії та Наглядовій раді ВАТ “Кіровоградгаз” забезпечити звернення до відповідних заходів для притягнення до відповідальності осіб, винних у відмові
ДП “Центргаз” від постачання газу окремим споживачам та їх переведення на постачання до ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”.”

Порядок денний:

1.  Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

4.  Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.

5.  Припинення повноважень голови та членів правління ВАТ “Кіровоградгаз”.

6.  Припинення повноважень голови та членів правління ВАТ “Кіровоградгаз”, обраних позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”, які відбулись 10.01.2019 року (протокол № 11 від 10.01.2019 року).

7. Обрання членів правління ВАТ “Кіровоградгаз”.

8. Обрання голови правління ВАТ “Кіровоградгаз”.

9.  Припинення повноважень голови та членів спостережної ради 
ВАТ “Кіровоградгаз”.

10.  Припинення повноважень голови та членів наглядової ради
ВАТ “Кіровоградгаз”, обраних позачерговими загальними зборами акціонерів
ВАТ “Кіровоградгаз”, які відбулись 10.01.2019 року (протокол № 11 від 10.01.2019 року).

11. Обрання членів наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”.

12. Обрання голови наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”.

13.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”.

14.  Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
ВАТ “Кіровоградгаз”.

15.  Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
ВАТ “Кіровоградгаз”, обраних позачерговими загальними зборами акціонерів
ВАТ “Кіровоградгаз”, які відбулись 10.01.2019 року (протокол № 11 від 10.01.2019 року).

16. Обрання членів ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”.

17. Обрання голови ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”.

18.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії
ВАТ “Кіровоградгаз”.

19. Розгляд висновків зовнішнього аудиту (звіту незалежного аудитора) за 2017 рік.

20. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності
ВАТ “Кіровоградгаз” за 2017 рік.

21.  Затвердження річного звіту ДП “Центргаз” за 2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2017 рік.

22. Попереднє надання згоди на вчинення ВАТ “Кіровоградгаз” значних правочинів.

23. Надання згоди на вчинення ВАТ “Кіровоградгаз” правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

24. Унесення змін та доповнень до Положення про загальні збори акціонерів
ВАТ “Кіровоградгаз”, Положення про наглядову раду ВАТ “Кіровоградгаз”, Положення про правління ВАТ “Кіровоградгаз”, Положення про ревізійну комісію ВАТ “Кіровоградгаз” шляхом їх затвердження в новій редакції.

25. Визначення типу Товариства, зміна найменування Товариства та внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв`язку з приведенням Статуту у відповідність із нормами Закону України “Про акціонерні товариства”.

26. Підтвердження місцезнаходження Товариства.

27.  Розподіл прибутку та порядок покриття збитків ВАТ “Кіровоградгаз” за 2004-2017 роки.

28. Розподіл прибутку ДП “Центргаз” ВАТ “Кіровоградгаз” за 2016 рік.

29.  Окремі доручення Наглядовій Раді та Ревізійній комісії Товариства.

30. Про зупинення рішень позачергових загальних зборів акціонерів Відритого акціонерного товариства “Кіровоградгаз” (код ЄДРПОУ 03365222), оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” від 29 червня 2017 р. у зв`язку з порушенням під час їх проведення численних норм законодавства України, а також прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів.

31.  Про відновлення діяльності з постачання природного газу ДП “Центргаз” побутовим споживачам.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://www.kirgas.com/

 

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”